Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

بنام خدا. Medical Gateways درگاههای موضوعی پزشکی.

Similar presentations


Presentation on theme: "بنام خدا. Medical Gateways درگاههای موضوعی پزشکی."— Presentation transcript:

1 بنام خدا

2 Medical Gateways درگاههای موضوعی پزشکی

3 دارای 4000منبع الکترونیکی و راهنماهای آموزشی جالب می باشد. کتابخانه های طبقه بندی شده برای جستجوی منظم براساس الگوی mesh برنامه های آموزشی قابل دریافت و اسلایدهای مفید نیز دارد

4 لیست اطلاعات برحسب الفبایی با قابلیت فیلترهای متعدد و اطلاعات برای سرویس های بهداشتی و سلامتی دارد. مقالات را رایگان در اختیار می گذارد.

5 منابع الکترونیکی بصورت رتبه بندی شده بررسی شده و بروز دارد که نیاز به ثبت نام رایگان دارد و لیست های طبقه بندی شده تخصص ها و بیماری ها را دارد. و تمام لینک های داده شده نیز معتبر اند

6 یک ابزار جستجوی عالی پزشکی با دسته بندی های مناسب گرو های خبری برای عضویت هم قابلیت جستجو دارد و هم درگاه های موضوعی مناسب فایل مجازی اطلاعات فردی دارد

7 منابع آموزشی برای متخصصین مختلف بصورت مطالب بروز و مطالب آموزشی دارد اطلاعات بصورت کاربردی و تست شده می باشد ثبت نام رایگان نیاز دارد

8 یک منبع اروپایی مناسب برای افراد تا اطلاعات برای شرکت در تصمیمات درمانی خود می باشد دسترسی به منابع الکترونیکی معتبر داشته و یک میلیون بازدید در ماه دارد

9 تمرين های عملی

10 جستجوی آخرین نوع دستگاه عکسبرداری پزشکی last medical imaging news last medical imaging news

11 آمار ابتلا به ایدز در جهان

12 مقایسه کنید مقایسه کنید Google Google UNADIS UNADIS

13 جستجوی تصاویر علمی تصویری درباره سرطان استخوان تصویری درباره سرطان استخوان

14

15

16 آخرین مقاله چاپ شده درباره درمان بیماری مولتیپل اسکلروز Multiple sclerosis treatment Multiple sclerosis treatment

17

18 معنی واژه Dyslaxia Google Google MedLinePlus MedLinePlus

19

20

21 داروی جدید بیماری آسم

22

23

24 آخرین همایش های پزشکی

25

26 درد شکم را چگونه رد یابی کنم؟

27

28 با تشکر


Download ppt "بنام خدا. Medical Gateways درگاههای موضوعی پزشکی."

Similar presentations


Ads by Google