Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

فصل 4 - توصیف نیازمندی های پروژه

Similar presentations


Presentation on theme: "فصل 4 - توصیف نیازمندی های پروژه"— Presentation transcript:

1 فصل 4 - توصیف نیازمندی های پروژه
مرتضی سرگلزایی جوان خلاصه ای از انواع نیازمندی های پروژه؟ (106) سئوالات مطرح برای شروع نیازمندی های فنی (ص ) درس هوش تجاری

2 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
مقدمه سازمان به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارد؟ امروز به چه سوالاتی نمیتوانیم پاسخ دهیم؟ چرا؟ چه گزارشهایی نیاز داریم؟ کدام داده ها مهم تر است؟ چه عملیاتی، روی چه داده هایی باید انجام شود؟ داده های چند سال پیش را باید نگهداری کرد؟ میزان دسترسی به اطلاعات در طول روز چقدر است؟ و ... درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

3 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
روند تغییر نیازمندی ها 2005 دسترسی به داده های مخفی ، DM BI تمرکز بر روی روابط محصول-مشتری CRM DW یکپارچه سازی داده های بین سازمانی DB ؟؟؟؟؟؟ ایجاد سلسله مراتب مشتری و روابط C2C Files شروع تجمیع اطلاعات مشتریان T-DSS فعالیت های عملیاتی مبتنی بر محصول 1975 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

4 انواع نیازمندی های پروژه
نیازمندی های عمومی کسب و کار در ابتدا تعریف شده و بصورت دوره ای تجدیدنظر می شود نیازمندی های مخصوص پروژه تمرکز بر روی جزئیات قابل انتظار از Application چگونه؟ با چه ابزاری؟ توسط چه اشخاصی؟ درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

5 نیازمندی های عمومی کسب و کار
مصاحبه با افراد درگیر در پروژه مستند کردن نتایج مصاحبه ها تحلیل نتایج تهیه لیست پیشنهادات اصلاح مشکل سیستم فعلی ایجاد یک راه حل جدید اولویت بندی پیشنهادات درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

6 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
انجام مصاحبه نکات مورد توجه: تیم مصاحبه کننده مصاحبه شوندگان تحقیق (سندهای موجود، گزارش ها، سایت های وب) تهیه پرسشنامه زمان بندی مصاحبه ها (حداکثر 4 مصاحبه یک ساعته در یک روز) مدیران ارشد، مدیران IT مدیران سطوح میانی و عملیاتی بخش های پشتیبانی و بازاریابی و... درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

7 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
نکات مهم در مصاحبه وارد جزئیات پیاده سازی نشوید هدایت افراد با سوالات مناسب تشخیص و حل دیدگاههای متناقض یادداشت برداری در طی مصاحبه مرور یادداشت ها تا پایان روز ضبط صدا در صورت امکان تهیه transcribe مرور مجدد نتایج رفع و اصلاح اشکالات احتمالی افزودن موارد فراموش شده How to Interview ©2005 Eric R. Anderson Do you know .... - What questions you will be asked? - What questions you should ask the employer? - What are the different types of interviews? درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

8 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
تحلیل نتایج مصاحبه استفاده از ابزارهای کمکی نمودارهای bubble نمودارهای Cause & Effect ER DFD Star Schema Task Description درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

9 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
گزارش گزارش حاوی نتایج مصاحبه ها (Findings) لیست خواسته ها و تمایلات (Wishes and Issues) نکات مهم و اصلی (Needs and Opportunities) پیشنهادات (Recommendations) اولویت ها تهیه Requirement Statement خواسته ها RS اولویت بندی پیشنهادات نتایج مصاحبه ها نکات مهم و اصلی درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

10 تهیه Requirement Statement
مثال هایی از RS: ابزاری برای تهیه RS: درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

11 نیازمندی های مخصوص پروژه
بر اساس Requirement Statement بیان مشکلات تجاری بصورت صریح، دقیق و واضح در RS درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

12 فعالیت توصیف نیازمندی مخصوص پروژه
زیرساخت های فنی موجودیت ها، روابط و مشخصه ها سخت افزار/ ابزار/ شبکه و ... توسعه مدل منطقی داده زیرساخت های غیر فنی Functions Data Cleansing Performance Security Availability Application Requirement Document قوانین / استانداردها / مدیریت بازنگری محدوده پروژه گزارش گیری مقایسه جزییات در سطح بالاتر و اصلاح ابهامات موجود سرویسهای مورد توافق نمونه گزارشها، پرس و جو ها در دسترس بودن، امنیت زمان پاسخ، میزان تمیز بودن منابع داده انتخاب منابع، تعیین جزئیات ، نیازمندی های Cleansing درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

13 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
ابزارها ER DFD Star Schema Task Description و... درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

14 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
گزارش گیری انواع گزارش ها Dashboards Alerts Advanced data visualization Search Geospatial Ad hoc queries Analytical query درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

15 نیازمندی های منابع داده
تعیین جزئیات داده های مورد انتظار انتخاب مناسب ترین داده ها تعیین قواعد تجاری برای داده ها تعیین کیفیت داده کیفیت داده های موجود کیفیت مطلوب اولویت بندی برای تمیز کردن داده ها درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

16 Service Level Agreements
تعیین محدودیت های موجود برای هر یک از خدمات و توافق بر روی آنها: دسترس پذیری (Availability) امنیت (Security) زمان پاسخ (Response Time) میزان تمیزی داده ها (Cleansing) پشتیبانی مداوم (Support) درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

17 سند نیازمندی های Application
طبقه بندی نیازمندی ها در گروه های زیر: Functions Data Cleansing Performance Security Availability لیست نیازمندی ها برای بهبود زیرساخت فنی و غیر فنی مدل داده ای منطقی سطح بالا درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

18 الگوی تهیه سند نیازمندی ها (www.educlear.com):
اهداف سازمان (Background/Organization Goals) اهداف پروژه (Project Objectives) نتایج قابل تحویل (Deliverables) محدودیت ها (Constraints) فرضیات (Assumptions) ریسک ها (Key Risks) منابع مورد نیاز (Resource Requirements) ذینفعان، نقش ها و مسئولیت ها (Project Stakeholders/Roles & Responsibilities) معیار های مورد توافق (Acceptance Criteria) گزارش های مورد نیاز (Reporting Requirements) درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

19 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
سند نیازمندی های پروژه الگویی برای Project Requirement : نمونه Project Requirement: نمونه Application Requirements درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

20 بررسی ریسک های این مرحله
ترکیب فعالیت های تعیین نیازمندی ها با نمونه سازی امکان دور شدن از اهداف پروژه نادیده گرفتن برخی از داده ها یا وظایف نادیده گرفتن برخی موارد امنیتی اولویت بندی نامناسب نادیده گرفتن اهداف تجاری درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

21 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
جمع بندی تحلیل نیازمندی ها نیازمندی های عمومی نیازمندی های پروژه شرح تعیین نیازهای کلی سازمان که در ابتدا تعریف شده و بصورت دوره ای تجدیدنظر می شود توصیف مشخصه وظایف و داده های قابل تحویل توسط پروژه (تمرکز بر روی جزئیات قابل انتظار از Application) مسئول مدیر تیم پیاده سازی، مدیر داده، تحلیل گر، نماینده سازمان مصاحبه شوندگان مدیران ارشد، مدیران IT مدیران سطوح میانی و عملیاتی بخش های پشتیبانی و بازاریابی و ... افرادی که مستقیما با پروژه BI درگیر هستند یا تحت تاثیر Application قرار دارند ابزارها نمودارهای bubble نمودارهای Cause & Effect ER DFD Star Schema نتیجه گزارش نیازمندی های تجاری Requirement Statement سند نیازمندی های Application محتوای گزارش نتایج مصاحبه ها (Findings) لیست خواسته ها و تمایلات (Wishes and Issues) نکات مهم و اصلی (Needs and Opportunities) پیشنهادات (Recommendations) اولویت ها Functions ، Data ، Cleansing Performance ، Security ، Availability لیست نیازمندی ها برای بهبود زیرساخت فنی و غیر فنی مدل داده ای منطقی سطح بالا درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان

22 درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان
منابع مورد استفاده Larissa T. Moss et all, Business Intelligence Roadmap, 2004 Pedro Valderas et al, Using Task Descriptions for the Specification of Web Application Requirments , Department of Information System and Computation, Technical University of Valencia, Spain درس هوش تجاری – مرتضی سرگلزايي جوان


Download ppt "فصل 4 - توصیف نیازمندی های پروژه"

Similar presentations


Ads by Google