Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

JEOPARDY GAME Category: Making Request and Giving Commands.

Similar presentations


Presentation on theme: "JEOPARDY GAME Category: Making Request and Giving Commands."— Presentation transcript:

1 JEOPARDY GAME Category: Making Request and Giving Commands

2 “return the book to the teacher” Isauli ang libro sa guro. Pakisauli ang libro sa guro. (please)

3 “give the paper to the man” Ibigay ang papel sa lalake. Pakibigay ang papel sa lalake. (please)

4 “may you please cook the fish for supper” pakiluto mo ang isda para sa hapunan.

5 “copy the story on your paper” Kopyahin ninyo ang kuwento sa papel ninyo. Pakikopya ninyo ang kuwento sa papel ninyo

6 “open the door to make the room cooler” Ibukas mo ang pinto para lumamig ang kuwarto./Pakibukas ang pinto para lumamig ang kuwarto

7 “throw the garbage outside everyday” itapon mo ang basura sa labas araw- araw./pakitapon

8 “please put the pen inside my bag” pakilagay ang bolpen sa loob ng bag ko.

9 “please pass the food to him” Pakipasa ang pagkain sa kaniya

10 “please write your name on your paper” Pakisulat ang pangalan mo sa papel mo.

11 “please do your homework every night” Pakigawa ang Takdang-Aralin gabi- gabi./Gawin ang takdang Aralin gabi- gabi.

12 “(you) cook your meals every day” Lutuin mo ang pagkain mo araw-araw. Pakiluto ang pagkain mo araw-araw

13 Huwag (do not - negative) Huwag + ng pronoun + linker + verb + ang phrase + sa phrase/kasi phrase/para phrase/time indicator Huwag mong lutuin ang pagkain araw-araw. Huwag ninyong itapon ang basura sa kanto. Huwag nilang ilabas ang pagkain kasi maraming langaw.

14 Form Huwag sentences using the word cues provided Isda Basura Pera tinapay Sulat(mail.letter) kape kanin Pinto Bintana sopas Karne gulay

15 Ano ang sinasabi nila? What are they saying? Punan ang dialog bubble!

16

17

18 Para (for / to) Halimbawa Ibukas mo ang bintana para mahangin dito. (Open the window to circulate the air inside/here) Ibukas mo ang pinto para lumamig sa loob ng kuwarto (Open the door to cool off inside the room)

19 Fill-in the missing PARA clause. 1.Lutuin ang isda at kanin para ____________________________ 2.Huwag uminom ng kape para _________________________ 3.Itapon ninyo ang basura araw-araw para ________________________ 4.Basahin ang libro para _____________________________________ 5.Burahin ang pisara para ___________________________ 6.Pakibigay naman ang pera sa nanay para _________________________

20 Roleplaying

21 Reading Exercise Kaarawan ng nanay ni Clarita. Kinumbida ni Clarita si Bill sa handaan sa kanila. Kaibigan ni Clarita si Bill. Gusto niyang kumain si Bill ng marami. Kumakain na sila ng matamis:

22 Reading Exercise Kaarawan ng nanay ni Clarita. Kinumbida ni Clarita si Bill sa handaan sa kanila. Kaibigan ni Clarita si Bill. Gusto niyang kumain si Bill ng marami. Kumakain na sila ng matamis: DIALOG----

23 Clarita: Marami ka bang kinain? Bill: Busog na busog ako. Clarita: O, natikman mo na ba ang bibingka? Bill: OO, salamat. Masarap talaga. Clarita: Gusto mo ba ng tubig? May dyus din sa kusina. Bill: Hindi na. Okay lang ako. Salamat.

24

25 Pag-uusap (Dialog) Kaibigan1: Nasaan ang kuya mo. Kaibigan2: Hindi ko alam. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Kaibigan1: Oo, pakitanong naman sa nanay mo kung nasaan siya Kaibigan2: Oo, sandali lang. Pumasok ka muna............. Nasa eskuwelahan daw. Kaibigan1: Ganoon ba? Pakikuha naman ang DVD na hiniram niya kahapon. Kailangan ko na kasi ngayon. Kaibigan2: Oo, sandali lang. Kaibigan1: Maraming salamat. Pakisabi na lang sa Kuya mo.

26 Fill-in the blanks with appropriate dialog lines Kausap ni Ben si Mila sa telepono: Mila: Saan pumunta ang nanay? Ben: Mila: Pakitanong nga sa Tatay kung saan siya pumunta. Ben: Mila:

27 Fill-in the blanks with appropriate dialog lines Sa restaurant: Nanay: Ang sarap naman ng pansit at adobo dito! Tatay: _________________________ Nanay: ________________________ Anak: Heto po nanay. Nanay: ______________________ Tatay: ____________________

28 Fill-in the blanks with appropriate dialog lines Sa eskuwelahan Guro: Pakikuha ang libro at basahin ang kuwento sa pahina 21 hanggang 25 Estudyante: ____________________ Guro: ________________________ Estudyante:__________________ Guro:________________________


Download ppt "JEOPARDY GAME Category: Making Request and Giving Commands."

Similar presentations


Ads by Google