Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ifk\h klas Í pa5 ÉÐ Ane ÉÑ Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés punr avtR n.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ifk\h klas Í pa5 ÉÐ Ane ÉÑ Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés punr avtR n."— Presentation transcript:

1 Ifk\h klas Í pa5 ÉÐ Ane ÉÑ Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés punr avtR n

2 É. 'ALlah' Jyare p8 Aap8e 'ALlah' boliAe Tyare Aena namni sa9e 'suBhanhu v tAala' p8 bolvu& jo;Ae.

3 Ê. peg&bro k– ALlahpake ÉÊÌ ÈÈÈ peg&bro pa5Vya hta&. AeAo b0a&j saca hta&. `– phela& peg&br hzrt Aadm •A.– hta& Ane 2eLla p&g&br hzrt mohMmd muStfa •s.– hta&.

4 Ë. wlul Az\m peg&bro mhan peg&brone wlul Az\m peg&bro khevama& Aave 2e. AeAo pa&c 2e Š peg&br nuh •A.–, peg&br ;b/ahim •A.–, peg&br mUsa •A.–, peg&br ;sa •A.–, peg&br mohMmd muStfa •s.–

5 Ì. Aasmai Iktabo ALlahpa ke nice mujbni Aasmani Iktabo wtari •naIzl frmavi– 2e Š

6 tvrat peg&br mUsa •A.– pr wtri hti. zbUr peg&br dawd •A.– pr wtri hti. ;N@l peg&br ;sa •A.– pr wtri hti. pIv1 kurAan Aap8a pIv1 peg&br mohMmd •s.– pr wtri hti.

7 Í. Ahlul bEt Ahlul bEt ÉÌ 2e Ane teAo 2e Š Aap8a pak peg&br mohMmd •s.– Aemni dikri faItma AzÝzhra •A.– Ane bar ;mamo •A.–

8 =u& Aapne Aap8a ÉÊ ;mamo •A.– na namo yad 2e? Jyare Aap8e ko;p8 ;mamnu & nam l;Ae Tyare khevu& jo;Ae 'AlyIhÝ slam'.

9 Jyare Aap8e hzrt bibi faItmanu & nam l;Ae Tyare bolvu& jo;Ae 'Alyha slam.'

10 Aap8a pIv1 peg&br •s.– sahebe frmavel 2e ke Š AhlulÝbEtnu nam li0a p2i Aap8e potanu ma9u shj nmavine slvat p8 p7vi jo;Ae. je ma8s AhlulÝbEtnu & nam ke namo sa&- Xine slvat n9i p7to te k&jUs 2e.

11 Î. tSbih slat p2i trt nice mujbni tSbiheÝfaI tma •A.– p7vu& muSthb 2e Š

12 ALlahu Akbr •ALlah sO9i mo4o 2e– ËÌ var ALhMdu IlLlah •tmam v`a8 ma1 ALlahne ma4e 2e– ËË var suBhanLlah •kiItRman 2e ALlah– ËË var Aek&dre ÉÈÈ var.

13 Ï. fIr+taAo fIr+taAoni s&~ya bhu mo4i 2e Ane joke te Aap8ne de`ata n9i 2ta& ALlahe teAone je frjo so&pi 2e temne brabr bjave 2e. teAo ALlahni b&dgi krvama& Ane tena hukmona palnma& lagela 2e.

14 Amuk Aasmanma& ŸkUni haltma& 2e, Amuk sjdani AvS9ama& Ane ;Nsafna Idvs su0i b&dgima&j rhenar 2e. sO9i m=hUr car fIr+taAo 2e Š

15 Ijb/;l Ý te fIr+ta jem8e ALlahna hukmo peg&bro su0i pho&ca6ya hta&. Aem8ej pIv1 kurAanni Aayto Aap8a pIv1 peg&br mohMmd •s.– ne pho&ca6i hti.

16 Imka;l Ý Aa te fIr+ta 2e je Aap8ne b0a&ne Aap8i ro@ •Aa@ Ivka– pho&ca6e 2e. ro@ Ae4le `orak, kp6a& Ane Aap8a ma9a prni 2t. ALlah Aap8ne Aa b0i vStuAo Aape 2e jemni Aap8ne b0ane Aap8a& @vnma& j£r rhe 2e.

17 ;sraIfl Ý Aa fIr+ta kyamt phela& sUr fU&k=e jena9i b0ij @vti cijomri j=e. Ae p2i Ae fri9i sUr •=&`– fu&k=e Ane b0a&j m6da @vta 9; j=e. Ae p2i Nyayno Idvs kyamt wpIS9t 9=e.

18 ;zra;l Ý Aa fIr+ta manviAona p/a8 le 2e Ane Aemne mlkul mot •motna fIr+ta– trike p8 AoX`vama & Aave 2e.

19 wproKt `as fIr+taAo wpra&t p8 bija ja8ita fIr+taAo 2e jeva ke Š rkib Ý te fIr+ta je Aap8e krela b0a sara kamoni no&0 ra`e 2e. Ae Aap8a jm8a `-e rhe 2e.

20 Atid Ý Aa te fIr+ta 2e je Aap8e krel `rab kamo ke gunahon i no&0 ra`e 2e. Ae Aap8a 6aba `- e rhe 2e.

21 Aa fIr+taAo Aap8a Aeke Aek kamne Iktaboma& l`ta rhe 2e. Ae Iktabo kyamtna Idne Aap8ne Aap8e krela sara ke nrsa k<Tyoni yad Apav=e.

22 te9i bni =ke 2e ke Aap potani kr8ine - Uli jaAo pr&tu Aa fIr+taAo ko; cijne p8 potani po9ima& no&0vanu& kdi n9i - Ulta.


Download ppt "Ifk\h klas Í pa5 ÉÐ Ane ÉÑ Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés punr avtR n."

Similar presentations


Ads by Google