Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Real pictures are needed – of PDS, water, road, dustbin/garbage, schools, hospitals, etc.

Similar presentations


Presentation on theme: "Real pictures are needed – of PDS, water, road, dustbin/garbage, schools, hospitals, etc."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Real pictures are needed – of PDS, water, road, dustbin/garbage, schools, hospitals, etc

5 BUT isn’t it OUR MONEY Non transparency Non accountability Corruption
Facilities/schems don't reach us We suffer BUT isn’t it OUR MONEY

6 How do we ask Can we ask how our money is being spent Should we ask
If the ration shop does not give me enough ration If I am not given a water connection after applying If I am not given the widow pension even after applying Should we ask How do we ask

7 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ

8 ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ
ªÀiÁ»w...? ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ zÁR¯É, zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ, PÁUÀzÀ, ¥ÀvÀæ, ªÉĪÉÆ, ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É, DzÉñÀ, UÀÄwÛUÉ ¥ÀvÀæ, FªÉÄïï, ¸ÁåA¥À¯ï……..

9 ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj GzÉÝñÀ w½¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉAiÉÄà RArvÀªÁVAiÀÄÆ E®è

10 Cfð ¸À°è¸À®Ä ºÀt ¹éÃPÀÈw aÃn ¸ÁªÀiÁ£Àå d£À – Rs.10
§qÀvÀ£ÀzÀ gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ - Rs.0 ¹éÃPÀÈw aÃn C¢üPÁj vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CfðUÀ½UÉ ¹éÃPÀÈw aÃn ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¹éÃPÀÈw aÃnAiÀÄ£ÀÄß »AwgÀÄV C¢üPÁjUÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃr.

11 Blank application model

12 Time and cost

13 1st /2nd appeal/complaint
reasons Where to apply

14 ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ C¢üPÁjUÉ ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ gÀÆ gÀÆ.25, ªÀgÉUÀÆ zÀAqÀ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt ªÀiÁ»w PÉÆÃj §gÀĪÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀt«®èzÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¢zÁÝUÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ d£ÀgÀÄ PÉýzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ §UÉÎ w½¢zÀÝgÀÆ.. ¥ÀÆtðªÀ®èzÀ, vÀ¥ÀÄàUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÁUÀ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁrzÁUÀ d£ÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ CxÀªÁ vÀqÉ MrØzÁUÀ.

15 Local success stories

16 Sample 1

17 Sample 2


Download ppt "Real pictures are needed – of PDS, water, road, dustbin/garbage, schools, hospitals, etc."

Similar presentations


Ads by Google