Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Haus-kat lu-mi-u-kot Musiikin mestarit 1-2 s. 137 1.Lu-mi-uk-ko pak-kas-yös-sä ym-pä-ril-leen kur-kis-taa, et-tei ku-kaan sa-laa nä-e, kun hän men-nä tal-lus-taa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Haus-kat lu-mi-u-kot Musiikin mestarit 1-2 s. 137 1.Lu-mi-uk-ko pak-kas-yös-sä ym-pä-ril-leen kur-kis-taa, et-tei ku-kaan sa-laa nä-e, kun hän men-nä tal-lus-taa."— Presentation transcript:

1 Haus-kat lu-mi-u-kot Musiikin mestarit 1-2 s. 137 1.Lu-mi-uk-ko pak-kas-yös-sä ym-pä-ril-leen kur-kis-taa, et-tei ku-kaan sa-laa nä-e, kun hän men-nä tal-lus-taa. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,:

2 2. Lu-mi-uk-ko pi-ki-sil-mä, tik-ku-ne-nä huo-le-ton, vie-rai-lul-la tois-ten luo-na lu-mi-lin-nas-sa jo on. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,:

3 3.Lu-mi-lin-nan lu-mi-pal-lot uk-ke-lei-ta nau-rat-taa, niil-lä ne nyt toi-si-an-sa pak-kas-yös-sä pom-mit-taa. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,:

4 4. Täy-tyy jät-tää haus-kat lei-kit, kii-re on jo pai-kal-leen, lap-set kurk-kii ik-ku-nasta aa-mu-sel-la ai-kai-seen. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,:

5 Haus-kat lu-mi-u-kot Musiikin mestarit 1-2 s. 137 1. Lu-mi-uk-ko pak-kas-yös-sä ym-pä-ril-leen kur-kis-taa, et-tei ku-kaan sa-laa nä-e, kun hän men-nä tal-lus-taa. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,: 2. Lu-mi-uk-ko pi-ki-sil-mä, tik-ku-ne-nä huo-le-ton, vie-rai-lul-la tois-ten luo-na lu-mi-lin-nas-sa jo on. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,: 3.Lu-mi-lin-nan lu-mi-pal-lot uk-ke-lei-ta nau-rat-taa, niil-lä ne nyt toi-si-an-sa pak-kas-yös-sä pom-mit-taa. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,: 4. Täy-tyy jät-tää haus-kat lei-kit, kii-re on jo pai-kal-leen, lap-set kurk-kii ik-ku-nas-ta aa-mu-sel-la ai-kai-seen. :,:Nirs-kun, nars-kun, nirs-kun, nars-kun, kuu-luu ken-gän al-ta. :,:

6


Download ppt "Haus-kat lu-mi-u-kot Musiikin mestarit 1-2 s. 137 1.Lu-mi-uk-ko pak-kas-yös-sä ym-pä-ril-leen kur-kis-taa, et-tei ku-kaan sa-laa nä-e, kun hän men-nä tal-lus-taa."

Similar presentations


Ads by Google