Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KIS – FRI ŽU E-LEARN 2002 Matilda Drozdová Žilinská univerzita Katedra informačných sietí

Similar presentations


Presentation on theme: "KIS – FRI ŽU E-LEARN 2002 Matilda Drozdová Žilinská univerzita Katedra informačných sietí"— Presentation transcript:

1 KIS – FRI ŽU E-LEARN 2002 Matilda Drozdová Žilinská univerzita Katedra informačných sietí e-mail: tilka@frkis.utc.sk

2 KIS – FRI ŽU Poslanie seminára „Vytvorenie platformy združujúcej aktérov vytvárajúcich e-learning na vysokých školách“ „Vytvorenie platformy združujúcej aktérov vytvárajúcich e-learning na vysokých školách“

3 KIS – FRI ŽU „Vytvorenie e-learningu/ e-vzdelávania na vysokých školách“ Špecifikácia cieľa

4 KIS – FRI ŽU Čo znamená e-vzdelávanie? „Implementácia dnes nie presne špecifikovaného technického systému IKT do vzdelávacieho systému“ „Implementácia dnes nie presne špecifikovaného technického systému IKT do vzdelávacieho systému“

5 KIS – FRI ŽU Prečo chceme e-vzdelávanie? Vývoj IKT: umožňuje informačnú revolúciu, umožňuje informačnú revolúciu, vedie k vytvoreniu informačnej spoločnosti, vedie k vytvoreniu informačnej spoločnosti, zmení doterajší vzdelávací systém. zmení doterajší vzdelávací systém.

6 KIS – FRI ŽU „ V čom je principiálna možnosť zmeny vzdelávania?

7 KIS – FRI ŽU Vyučovanie Interpretácia znalostí Výklad Pracovné skupiny Konzultácie Databáza znalostí Overovanie vedomostí

8 KIS – FRI ŽU IKT podpora vyučovania Interpretácia znalostí Výklad Pracovné skupiny Konzultácie Databáza znalostí Overovanie vedomostí

9 KIS – FRI ŽU Úlohy pre vytvorenie zmeny Vedieť vytvoriť technický systém Vedieť vytvoriť technický systém Zvládnuť požiadavky na jeho obsluhu Zvládnuť požiadavky na jeho obsluhu Naučiť sa inak učiť Naučiť sa inak učiť Vytvoriť novú e-metodiku, e- pedagogiku, e-didaktiku Vytvoriť novú e-metodiku, e- pedagogiku, e-didaktiku Vytvoriť podmienky pre realizáciu zmien Vytvoriť podmienky pre realizáciu zmien

10 KIS – FRI ŽU J.A.Komenský 1592 - 1670 Jde o věčnou otázku pedagogiky, otázku vyváženosti OBSAHU a FORMY výuky, jde o to, aby byl... jde o to, aby byl... „... nalezen spůsob podle něhož by ti kdo učí učili méně, ti však, kteří se učí naučili se více,...“

11 KIS – FRI ŽU Témy seminára Aktivity VŠ v e-vzdelávaní Aktivity VŠ v e-vzdelávaní Problémy inžinierskej pedagogiky Problémy inžinierskej pedagogiky Prostriedky ICT pre e- vzdelávanie Prostriedky ICT pre e- vzdelávanie

12 KIS – FRI ŽU Ďakujem za pozornosť


Download ppt "KIS – FRI ŽU E-LEARN 2002 Matilda Drozdová Žilinská univerzita Katedra informačných sietí"

Similar presentations


Ads by Google