Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Readings. VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ

Similar presentations


Presentation on theme: "Readings. VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ"— Presentation transcript:

1 Readings

2 VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ

3 evn auvtw/| zwh. h=n( kai h` zwh. h=n to fw/j twn avnqrw,pwn\

4 Tekni,a( mh avgapw/men lo,gw| mhde. th/| glw,ssh| avlla. evn e;rgw| kai avlhqei,a|Å

5 evn tw/| ko,smw| h=n( kai. o` ko,smoj diV auvtou/ evge,neto( kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnwÅ

6 …eva.n de. evn tw/| fwti. peripatw/men w`j auvto,j evstin evn tw/| fwti,( koinwni,an e;comen metV avllh,lwn kai. to. ai-ma VIhsou/ tou/ ui`ou/ auvtou/ kaqari,zei h`ma/j avpo. pa,shj a`marti,ajÅ

7 eva.n o`mologw/men ta.j a`marti,aj h`mw/n( pisto,j evstin kai. di,kaioj( i[na avfh/| h`mi/n ta.j a`marti,aj kai. kaqari,sh| h`ma/j avpo. pa,shj avdiki,ajÅ


Download ppt "Readings. VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ"

Similar presentations


Ads by Google