Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA

Similar presentations


Presentation on theme: "FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA"— Presentation transcript:

1 FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA
Disediakan oleh: INTAN SHARIZAT PEN. PENGARAH (PENGURUSAN) HOSPITAL KUALA KRAI

2 KANDUNGAN BIL KANDUNGAN A OBJEKTIF UMUM B PUNCA KUASA C
SEJARAH MPK & FAIL MEJA D PERBEZAAN MPK DAN FAIL MEJA E MPK Konsep 8 Elemen F FAIL MEJA 14 Elemen G NOTA SERAH TUGAS

3 OBJEKTIF Beri kefahaman kepada peserta mengenai konsep MPK dan FM
Beri pengetahuan dan kemahiran dokumentasi MPK dan FM Beri pendedahan mengenai keperluan MPK dan FM sebagai panduan dalam menjalankan urusan rasmi organisasi.

4 PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 8 TAHUN 1991.
PUNCA KUASA SILA RUJUK: PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 8 TAHUN 1991.

5 SEJARAH MPK & FM Biasanya pekerja melaksanakan tugas berasaskan pengetahuan, pengalaman & tunjuk ajar pekerja lama Selalunya pengetahuan tersebut tidak berasaskan kepada cara bekerja seragam dan ikut kefahaman pekerja lama So, pekerja baru pula hanyut dengan cara bekerja yang salah dan tidak jelas……

6 PERBEZAAN MPK & FM 1 FM satu individu/ jawatan 1 MPK 1 Jabatan
Maklumat menyeluruh semua aktiviti jabatan 1 MPK 1 Jabatan Berasaskan fungsi & bidang tugas jabatan Dokumen rujukan jabatan FM Maklumat/ panduan untuk kendalikan tugas ditetapkan 1 FM satu individu/ jawatan Berasaskan tugas & tanggungjawab individu Dokumen rujukan individu

7 MANUAL PROSEDUR KERJA KONSEP Dokumen rujukan peringkat jabatan
Gambaran menyeluruh mengenai jabatan Rekod cara kerja secara sistematik 1 MPK 1 Jabatan

8 MANUAL PROSEDUR KERJA E-LEMEN Background Objektif Jabatan
Carta organisasi Fungsi2 utama Aktiviti2 utama Proses Kerja Carta Alir Kerja Senarai borang

9 1. LATAR BELAKANG Contoh:
“Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) ditubuhkan pada 30 September 1965 di bawah Akta Parlimen 49 (1965) dan Akta Parlimen 141 (Pindaan) Tujuan penubuhannya adalah……….” Sejarah penubuhan jabatan Tujuan/ matlamat jabatan Lokasi Perjawatan

10 2. OBJEKTIF Apa yang hendak dicapai oleh jabatan 2. Kepentingannya
Memberi halacara jelas kepada jabatan supaya usaha dijalankan selaras dengan matlamat penubuhan Asas perancangan & pembangunan aktiviti jabatan Asas penilaian keberkesanan jabatan Keutamaan jangkaan panjang Contoh: Melaksanakan perkhidmatan penjagaan pesakit yang berkualiti. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan mengikut kemampuan Melaksanakan penambahbaikan kualiti perkhidmatan berterusan Meningkatkan keupayaan dan kemahiran anggota sesuai dengan keperluan semasa Melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti mengikut peraturan dan amalan standard yang telah ditetapkan

11 3. CARTA ORGANISASI TUJUAN
Menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi aktiviti dan hierarki dalam sesebuah jabatan. TUJUAN Pembahagian & pengumpulan aktiviti berdasarkan unit / seksyen Rantaian perintah (chain of command) yang menunjukkan peringkat hierarki, kuasa dan tanggungjawab Perancangan kaji saiz organisasi & anggota Perancangan latihan Salauran maklumat berkesan

12 3. CARTA ORGANISASI CONTOH PENGARAH HOSPITAL TIMB. PENG. HOSPITAL
KEWANGAN KEJURUTERAAN IT SUMBER MANUSIA AKAUNTAN JURUTERA PEG. IT KANAN PEN. PENG. (PENGURUSAN) PEG. IT PPT PPT PEN. PEG. IT HASIL BAYARAN PENT. / PEROLEHAN SUMBER MANUSIA PT KANAN PT KANAN PT KANAN PT KANAN PT (4) PT (3) KESELAMATAN PEROLEHAN JURUTEKNIK SERVICE KHMT PLGGN LATIHAN PK (1) PT (3) PT (6) PT (8) PT (1) PAP (3) PPK (1) JAGA (1) PRA (1)

13 Fungsi Utama : Urusan Sumber Manusia
Tugas-Tugas utama yang dijalankan bagi membolehkan jabatan/ Pejabat mencapai tujuan penubuhannya. Ia bergantung kepada jenis kegiatan sesebuah jabatan CONTOH Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Urusan Sumber Manusia

14 5. AKTIVITI UTAMA Ialah kerja yang dijalankan di bawah fungsi utama. Pelaksanaan sesuatu aktiviti melibatkan tenaga manusia, peralatan, bahan, masa dan kos (5M) CONTOH Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Sumber Manusia Aktiviti : Urusan Pelantikan Pengesahan dalam jawatan Kenaikan pangkat

15 6. PROSES KERJA Rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan megikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan suatu aktiviti. TUJUAN Membantu pekerja jelas dengan tindakan yang perlu dilaksanakan. Elak kesilapan operasi dan perundangan Memperlihatkan tindakan yang lengkap Membantu kerja penyeliaan Memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila urusan kemaskini Kurangkan arahan biasa berulang-ulang Pendekkan masa latihan kepada pekerja Kekalkan tahap kecekapan seseorang pekerja Semak pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja ditetapkan.

16 6. PROSES KERJA CONTOH

17 6. PROSES KERJA CIRI-CIRI Semak senarai aktiviti
Pastikan jenis kerja yang diperlukan penyediaan proses kerja Sediakan turutan tindakan bagi melaksanakan aktiviti tersebut. Mulakan dengan perkatan perbuatan bagi setiap proses Senaraikan jawatan pegawai yang perlu ambil tindakan ke atas langkah-langkah berkenaan Masukkan peraturan yang digunakan dalam aktiviti tersebut.

18 7. CARTA ALIR KERJA Gambaran menyeluruh secara grafik terhadap aktiviti Menjelaskan setiap langkah mengikut turutan yang betul Memperlihatkan peringkat permulaan dan tamat secara ringkas Beri kefahaman kepada pekerja tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing

19 7. CARTA ALIR KERJA SIMBOL SIMBOL MAKSUD MULA TAMAT
TINDAKAN (LANGKAH) DLM PROSES ALIRAN PILIHAN / KEPUTUSAN TINDAKAN SERENTAK PENYAMBUNG PROSES KERJA

20 8. SENARAI BORANG TUJUAN Sebagai alat pengurusan yang dapat membantu melicinkan jentera sesuatu jabatan Menyimpan dan merekod maklumat Maklumat dapat direkod dengan teratur Maklumat perlu / mustahak sahaja direkod

21 FAIL MEJA KONSEP Dokumen rujukan peringkat individu/ jawatan
Mengandungi peraturan & maklumat lengkap mengenai tugas & tanggungjawab yang ditetapkan Rekod cara kerja secara sistematik 1 FM 1 Individu/ Jawatan

22 FAIL MEJA eLEMEN Objektif HKK Objektif Jabatan Carta organisasi HKK
Carta fungsi pegawai Senarai tugas/ kuasa & hubungan Peraturan Pentadbiran Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai semak Senarai undang-undang Senarai borang Senarai J/Kuasa Norma Kerja Senarai tugas harian

23 1. OBJEKTIF HKK Melaksanakan perkhidmatan penjagaan pesakit yang berkualiti. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan mengikut kemampuan Melaksanakan penambahbaikan kualiti perkhidmatan berterusan Meningkatkan keupayaan dan kemahiran anggota sesuai dengan keperluan semasa Melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti mengikut peraturan dan amalan standard yang telah ditetapkan

24 2. OBJEKTIF JABATAN/UNIT
Pecahan kepada objektif jabatan Dinyatakan dalam bentuk objektif jangka pendek yang perlu dicapai oleh jabatan/unit. Setiap aktiviti yang dijalankan menjurus kepada pencapaian objektif jabatan keseluruhannya. Objektif unit hendaklah dinyatakan dengan tepat, jelas dan boleh dicapai, diukur

25 3. CARTA ORGANISASI HOSPITAL KUALA KRAI KELANTAN
02/06/2013 PENGARAH HOSPITAL PENGURUSAN / GOVERNING BODY MAC TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN) TIMBALAN PENGARAH (KLINIKAL) SOKONGAN BUKAN KLINIKAL KLINIKAL SOKONGAN KLINIKAL PENTADBIRAN M41 PERKHIDMATAN PERUBATAN PERKHIDMATAN PEMBEDAHAN PERKHIDMATAN IBU DAN ANAK PENGIMEJAN DIAGNOSTIK JUSA C KEW/HASIL W41 PERUBATAN AM JUSA C PEMBEDAHAN AM JUSA C PATOLOGI UD54 KEJURUTERAAN J41 PERBIDANAN & SAKIT PUAN JUSA C PSIKIATRIK JUSA C ORTHOPEDIK JUSA C FARMASI DAN BEKALAN U54 TEKNOLOGI MAKLUMAT F44 PAEDIATRIK JUSA C KECEMASAN UD54 OPTOMETRI U48 NEFROLOGI UD54 REKOD PERUBATAN N27 PEMBIUSAN JUSA C NEONATALOGI UD54 PSIKOLOGI & KAUNSELING U41 RESPIRATORY UD54 SOSIAL PERUBATAN S41 OFTALMOLOGI JUSA C MARTENA FETAL UD54 KEJURURAWATAN U42 DERMATOLOGI UD54 PENDIDIKAN PESAKIT S41 REHABLITASI/ PEMULIHAN U41 ENT UD54 INFECTION DISEASE UD54 SUCIHAMA (CSSU) U32 KLINIK PAKAR U38 ORAL SUGERI UD54 SAJIAN MAKANAN C44 FORENSIK U32 DENTAL PEDIATRIK UD54 RADICARE P.C KLINIK PAKAR U32

26 4. CARTA FUNGSI PEKERJA

27 4. CARTA FUNGSI PEKERJA Pecahan dari carta organisasi jabatan (HKK)
Carta unit yang ada kaitan dengan individu/ pekerja yang perlu ditunjukkan Kedudukan individu perlu ditandakan dalam carta organisasi unit. Aktiviti yang dilaksanakan dan penempatan pekerja Kedudukan rakan-rakan sekerja

28 5. SENARAI TUGAS/ KUASA & HUBUNGKAIT
Menjelaskan dengan tepat mengenai tugas, tanggungjawab dan kuasa pekerja B Setiap pekerja perlu mempunyai satu senarai tugas C Maklumat pada penyandang jawatan mengenai tanggungjawab, pengetahuan kemahiran yang diperlukan

29 5. SENARAI TUGAS/ KUASA & HUBUNGKAIT
CONTOH

30 6. PERATURAN PENTADBIRAN
Mempunyai beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh pekerja Peraturan mesti dipatuhi dalam melaksanakan sesuatu aktiviti/ tugas

31 7. PROSES KERJA Mempunyai beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh pekerja Peraturan mesti dipatuhi dalam melaksanakan sesuatu aktiviti/ tugas

32 8. CARTA ALIR KERJA

33 9. SENARAI UNDANG2 Senaraikan mengikut undang-undang yang melibatkan bidang kuasa pekerja. Contoh: Perintah Am Akta Fee Perubatan Akta Pemberi Pinjam Wang (Akta 400) Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

34 10. SENARAI SEMAK KERJA

35 11. SENARAI BORANG Senarai borang yang digunakan untuk satu aktiviti
Contoh: SENARAI BORANG KENAIKAN PANGKAT (KUP) 1. Borang Perakuan Kenaikan Pangkat 2. Borang Tapisan Keutuhan (jika berkenaan) 3. Surat Akuan Pinjaman Pendidikan/ Tabung Pendidikan 4. Borang laporan tindakan tatatertib 5. Borang keputusan pengisytiharan harta 6. LNPT 3 tahun terakhir 7. Surat Litup

36 12. SENARAI J/KUASA Senaraikan semua jawatankuasa yang dianggotai oleh pekerja sekurang-kurangnya wujud untuk tempoh 6 bulan Tujuannya: Pegawai boleh bersedia dan merancang awal untuk hadir mesyuarat Pegawai baru boleh ambil alih tugas barunya

37 13. NORMA KERJA Definisi Pengukuran kerja iaitu penggunaan teknik-teknik untuk tetapkan masa kepada seorang pekerja mahir bagi menjalankan sesuatu tugas tertentu pada tahap prestasi yang ditetapkan.

38 13. NORMA KERJA Ia adalah pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Panduan kepada pekerja dalam melaksanakan tugas supaya tahap prestasi yang diharapkan dapat dicapai Asas pengukurusan pencapaian produktiviti sesuatu aktiviti Norma kerja perlu diubahsuai selaras dengan penambahbaikan yang dijalankan Membantu membaiki kaedah bekerja

39 14. SENARAI TUGAS

40

41


Download ppt "FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA"

Similar presentations


Ads by Google