Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENTADBIRAN KONTRAK DI JKR

Similar presentations


Presentation on theme: "PENTADBIRAN KONTRAK DI JKR"— Presentation transcript:

1 PENTADBIRAN KONTRAK DI JKR

2 APA DIA KONTRAK ? Definisi
Ikatan perjanjian yang formal antara 2 pihak Mengapa kontrak diperlukan ? menjelaskan skop kerja yang diperlukan menetapkan harga dan tempoh siap seperti yang dipersetujui menjelaskan tanggungjawab setiap pihak menjelaskan tindakan yang perlu diambil jika terdapat perubahan dari segi skop kerja, masa dan harga atau jika berlaku kemungkiran oleh mana-mana pihak Kontrak yang dimeterai juga mesti memenuhi kehendak pelanggan dan pada masa yang sama menjaga kepentingan kedua pihak

3 JENIS-JENIS KONTRAK DI JKR
Konvensional ( siri JKR 203 ) Design and Build / Turnkey Kontrak Antarabangsa B.O.T Deferred Payment scheme

4 PELAKSANAAN KONTRAK KONVENSIONAL
Perancangan Rekabentuk Perolehan Pembinaan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh Kerajaan Oleh Kerajaan

5 PELAKSANAAN KONTRAK TURNKEY / D & B
Perancangan Rekabentuk Perolehan Pembinaan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh Kerajaan Oleh kontraktor

6 PELAKSANAAN KONTRAK B.O.T
Perancangan Rekabentuk Perolehan Pembinaan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh kontraktor Oleh kontraktor

7 BORANG KONTRAK PIAWAI YANG DIGUNAKAN DI JKR
JKR 203 – kontrak kerja ( Lump Sum ) JKR 203 A – kontrak kerja ( BQ ) JKR 203 N – sub kontrak kerja JKR 203 P – sub kontrak bekalan JKR 203 H ( 12/83 ) – bekalan barang-barang stor JKR 203 E ( 10/89 ) – bekalan jentera & peralatan kejuruteraan JKR 203 Q – bekalan batu kuari JKR 203 R – mengangkut bahan dalam satu daerah

8 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
hendaklah disediakan bagi semua perolehan melebihi RM 200,000.00 hendaklah ditandatangani oleh oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri mengikut Akta Kontrak 1949 perlu disiapkan dan ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh LOA

9 JENIS-JENIS BORANG KONTRAK SIRI JKR 203 UNTUK KERJA
JKR berdasarkan lukisan & spesifikasi JKR 203 A - berdasarkan bills of quantities JKR 203 N - nominated sub contract

10 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
Fasal 1 (a) (I) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada kontrak Perkara-Perkara Perjanjian Borang Tender Surat Setuju Terima Tender Syarat-Syarat Kontrak ( serta lampiran ) Pelan-Pelan Spesifikasi Dan Addenda Senarai kuantiti / Ringkasan Tender Jadual Kadar Harga Peruntukkan Khas kpd Syarat-Syarat Kontrak (senaraikan ) Arahan Perbendaharaan (spt lampiran Syarat-Syarat Kontrak ) Arahan Pentender

11 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
Lump-Sum JKR 203 Perkara Perjanjian Borang Kontrak JKR 203 Borang Tender Peruntukan Khas Surat Setuju Terima Tender Pelan-Pelan Kontrak Spesifikasi dan Addenda Ringkasan Tender Jadual Kadar Harga Arahan Kepada Pentender BQ JKR 203 A Perkara Perjanjian Borang Kontrak JKR 203 A Borang Tender Peruntukkan Khas Surat Setuju Terima Tender Pelan-Pelan Kontrak Spesifikasi dan Addenda BQ Arahan Kepada pentender

12 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
Fasal 26 (d) - Pelarasan Kadar harga kesilapan perkiraan pengagihan harga yang munasabah untuk mengelak front loading memastikan keseragaman harga pelarasan peratusan dalam jadual kadar harga Pindaan terhadap pelarasan ini tidak mengubah harga tender

13 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
Fasal 37 – Bon Pelaksanaan Pilihan samada jaminan bank jaminan insurans jaminan syarikat kewangan wang jaminan pelaksanaan Isikan maklumat dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak

14 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
Polisi Insurans dan Kod perkeso Fasal Insurans Tanggungan Awam Fasal Insurans Kerja Fasal Kod Majikan dengan Perkeso Isikan maklumat dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak

15 PENYEDIAAN DOKUMEN SUBKONTRAK PAKAR – 203 N
Fasal 1 (a) (v) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada Sub-kontrak pakar Perkara-Perkara Perjanjian Borang Tender Syarat-Syarat Membuat Tender Dan Maklumat Am Surat Setuju Terima Tender Syarat-Syarat Sub-Kontrak ( serta lampiran ) Peruntukan Khas Kpd Syarat-Syarat Kontrak Pelan-Pelan Spesifikasi Dan Addenda Senarai kuantiti / Ringkasan Tender & JKH Dokumen Wajib Lain

16 PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK
Fasal 24 – Bon Pelaksanaan Pilihan samada jaminan bank jaminan insurans jaminan syarikat kewangan Bon Pelaksanaan disimpan oleh Kontraktor utama

17 PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK
Polisi Insurans dan Kod perkeso Fasal Insurans Tanggungan Awam Fasal Kod Majikan dengan Perkeso Polisi insurans dikemukakan kepada PP

18 PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK
KUASA MENANDATANGANI KONTRAK kontraktor utama dan sub kontraktor dinamakan mesti wakil syarikat yang bertauliah mengikut lesen PKK dokumen kontrak disediakan oleh pihak kerajaan

19 DUTI SETEM Dokumen kontrak untuk kerja utama – Fasal 55 203/203A
Duti setem tidak diperlukan Dokumen sub-kontrak dinamakan – Fasal 36 JKR 203 N Duti setem ditanggung oleh sub kontraktor dinamakan

20 Perbezaan kontrak konvensional dan reka bina
Soalan kemungkinan Perbezaan kontrak konvensional dan reka bina Semakan/kandungan senarai semak Kenapa kadar harga perlu diselaraskan Kaedah penilaian tender Kandungan penilaian tender Tugas JK penilaian tender Tugas LP tender


Download ppt "PENTADBIRAN KONTRAK DI JKR"

Similar presentations


Ads by Google