Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo."— Presentation transcript:

1 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante DICIONARIOS SOFTWARE INTERNET Teresa Díaz Inmaculada Mas Luz Zas CINEMA

2 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Triángulo didáctico (triángulo de Penrose)

3 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Algúns materiais que utilizamos nas aulas foron creados con intencionalidade didáctica (facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe) e outros non Recursos didácticos Recursos educativos Diccionarios Gramáticas Xornais Revistas Manuais Exercicios O que atopo na rede: videos, foros, chat Tradutores automáticos Cancións …

4 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Teñen dous compoñentes: didáctico e técnico Non son so depositarios de información, pois estruturan o proceso de aprendizaxe Esixen dos estudantes a activación de diferentes habilidades cognitivas Teñen detrás unha teoría de como se aprende No son neutrais desde o punto de vista ideolóxico Están regulados polas industrias culturais Todos os materiais …

5 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Que os aspectos didáctico e formal sexan correctos Que a metodoloxía sexa construtivista: tarefas e proxectos Finalidade: que o alumno realice algo. Imitar a vida, xa que todas as accións da persoa non son outra cousa que realizacións de proxectos. Que promovan a aprendizaxe para a vida Que sexan interactivos Características dun bo material (1/2)

6 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Que propicien a participación do alumnado (centros de interese) Que respeten as diferencias, promovan a educación multicultural e a integración Que axuden a desenvolver hábitos de traballo Que sexan atractivas, interesantes e divertidas (motivación) Que faciliten o estudo dos contidos culturais (duns e doutros) Características dun bo material (2/2)

7 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante O libro de texto (manual) é o rei indiscutible das aulas A súa elaboración debería contar co docente, ter en conta o alumno e o contexto Tratamento unidireccional dos contidos Nútrense de estereotipos culturais Reproduce valores Presenta coñecementos acabados Silencia conflictos Unifica e estandariza a aprendizaxe O profesor asume o papel de técnico que aplica, o educador é a editorial Cada maestrillo con su librillo quítale su librillo y cata muerto al maestrillo

8 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Un camino trazado sólo te lleva donde otros ya han llegado. Construye tu propio camino.

9 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante No terreo da conceptualización e na terminoloxía. Recursos de contacto entre profesionais. Materiais específicos (entrada no mundo editorial). Avances en investigación e oferta de cursos de posgrao. Ensino de segundas linguas Cambios en positivo

10 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Español para inmigrantes Pénsase no APRENDIZ Estereotipos Condicións socioeconómicas Valores e manifestacións culturais DIFERENCIAS respecto aos outros aprendices Dous conceptos distintos Español segunda lingua (L2) Destaca o PROCESO Contacto coa comunidade de fala Contexto de aprendizaxe e uso da lingua SIMILITUDES respecto a outros aprendices

11 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Refírese ao proceso de aprendizaxe e uso dunha nova lingua en contacto coa comunidade de fala. Os programas de L2 no sistema educativo deben proporcionar unha competencia comunicativa xeral e unha competencia lingüística académica (Li). Faise preciso incluir os programas de L2 no proxecto educativo do centro e buscar a implicación do conxunto do profesorado. O concepto de segunda lingua (L2)

12 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Defínese segundo os seguintes compoñentes: Competencias lingüísticas: destrezas léxicas, fonético-fonolóxicas e morfosintácticas. Competencias sociolingüísticas: condicións socio-culturais do uso da lingua. Convencións sociais: normas entre xeracións, clases e grupos sociais. Competencias pragmáticas: uso da lingua segundo o contexto. Actos de fala, cortesía, ironía. Competencia comunicativa Consello de Europa,2001

13 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Foro del CVC Inmigración y enseñanza de segundas lenguas.Inmigración y enseñanza de segundas lenguas Documentos de carácter programático: Manifiesto de Santander (2004),Propuestas de Alicante (2006) e reunión de Granada (2008).Manifiesto de SantanderPropuestas de Alicante Segundas linguas e inmigración Competencia comunicativa Consello de Europa,2001

14 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante Atención ao alumnado procedente do estranxeiro (Portal educativo da Consellería de Educación).Portal educativo Aprender galego (Secretaría Xeral de Política lingüística).Secretaría Xeral de Política lingüística Recursos para o galego L2

15 hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo hallo tamaragua aho salve merhaba Materiais e recursos para o ensino de Segundas linguas a inmigrantes http://www.grupodelinguas.comII Seminario Nacional de Atención Educ.ao Alumnado Inmigrante María Teresa Díaz García Tete.diaz@usc.es Tete.diaz@usc.es Inmaculada Mas Álvarez Inmaculada.mas@usc.es Inmaculada.mas@usc.es Luz Zas Varela Luz.zas@usc.es Luz.zas@usc.es Web: http://www.grupodelinguas.com Moitas grazas


Download ppt "Hello bonjour namaste jambo buna kaixo prijatno konnichiwa hola ola salut privet sawubona assalam-aleikum kumasta morembe kitaitirivi ahlan zdravo mbôlo."

Similar presentations


Ads by Google