Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

If – CLAUSE TYPE - 0 Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynı zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş.

Similar presentations


Presentation on theme: "If – CLAUSE TYPE - 0 Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynı zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş."— Presentation transcript:

1 If – CLAUSE TYPE - 0 Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynı zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş tepkiler, emirler ve tavsiye için kullanılmaktadır.

2 If + Simple Present , Simple Present
Çoğunlukla kullanılan şekli ; CONDITION RESULT If + Simple Present , Simple Present If you heat snow, it melts ( Eğer kar’ı ısıtırsan, erir )

3 If-clause type 0 - If you heat the metal , it expands. (sebep - sonuç ) (Eğer metalı ısıtırsan, genişler.) - I can’t sleep at night, if I drink coffee.(alışılagelmiş sonuç) (Eğer kahve içersem, geceleri uyuyamıyorum.) - If you have problems , talk to your teacher. (tavsiye ) (Eğer problemlerin varsa, öğretmeninle konuş.)

4 If-clause type 0 - Don"t wait for me if I am late this evening. (emir) (Beni bekleme bu akşam eğer geç kalırsam.) - I get angry if someone shouts at me. (alışılagelmiş tepki) (Kızarım eğer birisi bana bağırırsa.) - If you boil water , it evaporates. (neden & sonuç) (Eğer suyu kaynatırsan, buharlaşır.)

5 If-clause type 0 EXERCISES: COMPLETE THE BLANKS.
If you mix blue and yellow, you (get) green. 2. If you freeze water,it ( become) ice. 3. If an egg (fall down) , it ( break) 4. If you (drop) sugar into water, it ( melt) 5. Flowers (die) if you (not water) them. 6. If you heat water to 100 degrees, it (boil) get becomes falls down breaks drop melts die don’t water boils

6 If – CLAUSE TYPE – 1 True in the Present or Future Şu Anda yada Gelecekteki Gerçekler / Doğrular
1. Tip koşullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı düşünürsek ne olacağını anlatmak için kullanılır.

7 Çoğunlukla kullanılan şekli ;
CONDITION RESULT If + Simple Present , Will Future If it rains, we will eat inside. (Eğer yağmur yağarsa içeride yiyeceğiz.)

8 If the weather is rainy, we will stay at home.
If-clause type 1 If we go by train, it will be cheaper. (Eğer trenle gidersek, o daha ucuz olacak.) If he doesn’t hurry, he will be late. (Eğer o acele etmezse, geç kalacak.) If the weather is rainy, we will stay at home. (Eğer hava yağışlıysa, biz evde kalacağız.)

9 If-clause type 1 If the cat dies , Arda will be upset. (Eğer kedi ölürse, Arda üzülecek.) If Steve enters the competition, he will win. (Eğer Steve yarışmaya girerse, kazanacak.) If I go to İstanbul, I will visit the Topkapı Palace. (Eğer İstanbul"a gidersem, Topkapı Sarayı"nı ziyaret edeceğim.)

10 B. MATCH (eşle) If-clause type 1 5 3 2 4 1
1. If it rains, ____a) if you press that button 2. Your hands will get burned ____b) if it gets too hot 3. Plastic will melt ____c) if you touch fire. 4. If you go round the world, ___ d) you will come to the same place 5. The machine will start working ___e) streets will get wet 5 3 2 4 1 Prepared by İsmail ERGİN


Download ppt "If – CLAUSE TYPE - 0 Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynı zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş."

Similar presentations


Ads by Google