Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

©2003 TBBMI 7.5.09. \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! 01 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "©2003 TBBMI 7.5.09. \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! 01 1."— Presentation transcript:

1 ©2003 TBBMI 7.5.09. \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! 01 1

2 ©2003 TBBMI 7.5.09. eyIg)anmkdl;ya :gCit énkarrukrknUv KMnitEdlCam Uld§anmYy … 02

3 ©2003 TBBMI 7.5.09. luHRtaEtesckIþCMen Orbs; eyIg)ansißtenAkñúg KµaneTotnUv ehIynig. Miles Stanford Principles of Spiritual Growth luHRtaEtesckIþCMen Orbs; eyIg)ansißtenAkñúg KµaneTotnUv ehIynig. Miles Stanford Principles of Spiritual Growth esckIþ Bit CMen OeqV g karsnµt;Cam un karsµan karsnµt ;Camu n karsµan esckIþ Bit CMenOeqVg 03 4

4 ©2003 TBBMI 7.5.09. 04 ÉksarsMxan ;énesckIþ CMenOrbs; eyIg ! ÉksarsMxan ;énesckIþ CMenOrbs; eyIg ! eyIg)ancMNayeBlGs;Cae RcInkñúgkar erobcMnUvExSGgþaMKu CTaMgGs;enHeLIgvij>>>

5 ©2003 TBBMI 7.5.09. \LÚvenH va)antPöab; CamYyKñarYcCa eRsc>>> \LÚvenH va)antPöab; CamYyKñarYcCa eRsc>>> b:uEnþeyIgenAman sMNYrya:gsMxan;BIr b:uEnþeyIgenAman sMNYrya:gsMxan;BIr 05

6 ©2003 TBBMI 7.5.09. etIGñkenAÉNa kñúgkarTMnak;TM ngcMeBaH RBHGm©as;RBHe ysUvRKIsÞéneyIg ? etIGñkenAÉNa kñúgkarTMnak;TM ngcMeBaH RBHGm©as;RBHe ysUvRKIsÞéneyIg ? bnÞab;BIkareFVI dMeNIredayqøgk at;nUv RBHbnÞÚlrbs;RB HenH>>>> bnÞab;BIkareFVI dMeNIredayqøgk at;nUv RBHbnÞÚlrbs;RB HenH>>>> sMNYr TI1 : 06 2 ©2003 TBBMI 7.5.09.

7 ©2003 TBBMI 7.5.09. 07 ©2003 TBBMI 7.5.09. GñkGacmansu vtþiPaBenAkñú gRBHhsß énRBHGma©s; rbs;GñkrYceTA ehIy. GñkGacmansu vtþiPaBenAkñú gRBHhsß énRBHGma©s; rbs;GñkrYceTA ehIy. b:uEnþRbsinebI GñkminTan;dwg BitR)akd>>> 1

8 ©2003 TBBMI 7.5.09. 08 ©2003 TBBMI 7.5.09. enHCaesckþIGFi sæand¾samBa ØmYyEdl CapøÚvcUlrbs ;Gñk eTAÉCIvitGs;k l,Canic©>>>> enHCaesckþIGFi sæand¾samBa ØmYyEdl CapøÚvcUlrbs ;Gñk eTAÉCIvitGs;k l,Canic©>>>>

9 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. 09 ©2003 TBBMI 7.5.09.

10 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. 10 ©2003 TBBMI 7.5.09.

11 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;. 11 ©2003 TBBMI 7.5.09.

12 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;. ´CamnusSman)abmñak;Edl)an)at;bg; témø. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;. ´CamnusSman)abmñak;Edl)an)at;bg; témø. 12 ©2003 TBBMI 7.5.09.

13 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. 13 ©2003 TBBMI 7.5.09.

14 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. 14 ©2003 TBBMI 7.5.09.

15 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. 15 ©2003 TBBMI 7.5.09.

16 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. 16 ©2003 TBBMI 7.5.09.

17 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. 17 ©2003 TBBMI 7.5.09.

18 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIeRbobpÞwm)anrb s;RTg;.GaEm:n. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIeRbobpÞwm)anrb s;RTg;.GaEm:n. 18 ©2003 TBBMI 7.5.09.

19 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIGaceRbobpÞwm) anrbs;RTg;. sUmGrRBHKuNnUvRKb;karTaMgGs; EdlRTg;)aneFVIsMrab;´. GaEm:n. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIGaceRbobpÞwm) anrbs;RTg;. sUmGrRBHKuNnUvRKb;karTaMgGs; EdlRTg;)aneFVIsMrab;´. GaEm:n. 19 ©2003 TBBMI 7.5.09.

20 ©2003 TBBMI 7.5.09. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIGaceRbobpÞwm) anrbs;RTg;. sUmGrRBHKuNnUvRKb;karTaMgGs; EdlRTg;)aneFVIsMrab;´. GaEm:n. RBHGm©as;eysUveGIy RTg;)an[RBHKm<IrenHmk´ edIm,IR)ab;GMBIkic©karrbs;RTg;enA elI eQIqáagkñúgkarseRgÁaH´. \LÚvenH´mkcMeBaHRTg;eBjeTAeday karsarPaBnUvRKb; TaMgkarmkrkRTg;kñúgryHeBlxøI RKb;TaMgkarFøak;cuHrbs;´. ´minl¥RKb;RKan;.´CamnusSman)ab mñak;Edl)an)at;bg;témø. \LÚvenH ´mkEsVgrk karGt;eTasrbs;RTg; kartMrg;pøÚvrbs;RTg; ehIynwg CIvitGs;kl,Canic©. enAkñúgeBlenH ´cUlmkÉRTg; ehIyeQagcab;yknUvesckþIseRgÁaHr bs;RTg;. sUmRTg;yagcUlmkkñúgCIvit´. bMeBj´. dwknaM´. sUmCYybeRgon´GMBIkarrs;enACafµ I nig nUvGVIEdlRTg;cg; [´rs;enAtamRBHhrT½yRTg;. sUmnaM´eTAkñúgdMNak;rbs;RTg;. ´GFisæanRKb;karTaMgGs;enHkñúgR BHnamEdlKµanGVIGaceRbobpÞwm) anrbs;RTg;. sUmGrRBHKuNnUvRKb;karTaMgGs; EdlRTg;)aneFVIsMrab;´. GaEm:n. 20 ©2003 TBBMI 7.5.09.

21 ©2003 TBBMI 7.5.09. RbsinebIkarGFisæanrbs;Gñk CamYynwg karGeBaöIjeday esµaHRtg; eCOCak; enaHesckþIseRgÁaHrbs;GñkKI)an Fanara:b;rgya:gBitR)akd RbsinebIkarGFisæanrbs;Gñk CamYynwg karGeBaöIjeday esµaHRtg; eCOCak; enaHesckþIseRgÁaHrbs;GñkKI)an Fanara:b;rgya:gBitR)akd 21 ©2003 TBBMI 7.5.09. ehIyeBlenH>>> karrIkcMerIn énRBlwgviBaØaNrbs;Gñk>> > karrab;CabrisuT§rbs;Gñk >>> enAkñúgRBHeysUvRKIs Þ)ancab;epþImehIy. ehIyeBlenH>>> karrIkcMerIn énRBlwgviBaØaNrbs;Gñk>> > karrab;CabrisuT§rbs;Gñk >>> enAkñúgRBHeysUvRKIs Þ)ancab;epþImehIy. \LÚvenHRBHviBaØaNbrisuTæsañk; nAkúñgcitþrbs;GñkehIy CIvitGs;kl,Canicrbs;GñkKI)anFanara :b;rgya:gBitR)akd. Gñk)anrab;C asucritehIy ! 3

22 ©2003 TBBMI 7.5.09. bnÞab;BIkareFVIdM eNIredayqøgkat;nUv RBHbnÞÚlrbs;RBH enH>>>> bnÞab;BIkareFVIdM eNIredayqøgkat;nUv RBHbnÞÚlrbs;RBH enH>>>> etIGñkenAÉNa kñúgkarTMnak;TMnge TAnwg cMnucsMxan;rbs;esov ePAenH? etIGñkenAÉNa kñúgkarTMnak;TMnge TAnwg cMnucsMxan;rbs;esov ePAenH? sMNYr TI2 : 22 2

23 ©2003 TBBMI 7.5.09. RKb;TaMgGMMNac)anRbKl;mk´enA elIsßansYK_ ehIyelIEpndIpg dUecñH cUleTAbBa©úH bBa©Úl[mansisSenARKb;TaMgsasn_ RBmTaMgeFVIbuNüRCmuCTwk[ edaynUvRBHnam RBHvbita RBHraCbuRta nwgRBHviBaØaNbrisuT§cuH ehIybeRgoneK[eKkan;tamRKb; TaMgesckþIEdl´)anbgÁab;mkGñkral; Kñapg ehIyemIl ´k¾enACamYynwgGñkral;Kña Caral;éf¶Edr drabdl;bMputkl,.GaEm:n. ma:fay 28³18x-20 RKb;TaMgGMMNac)anRbKl;mk´enA elIsßansYK_ ehIyelIEpndIpg dUecñH cUleTAbBa©úH bBa©Úl[mansisSenARKb;TaMgsasn_ RBmTaMgeFVIbuNüRCmuCTwk[ edaynUvRBHnam RBHvbita RBHraCbuRta nwgRBHviBaØaNbrisuT§cuH ehIybeRgoneK[eKkan;tamRKb; TaMgesckþIEdl´)anbgÁab;mkGñkral; Kñapg ehIyemIl ´k¾enACamYynwgGñkral;Kña Caral;éf¶Edr drabdl;bMputkl,.GaEm:n. ma:fay 28³18x-20 dUecñH cUleTAbBa© úH ehIybeRgoneK[e Kkan;tamRKb; TaMgesckþIEdl´)anbgÁa b;mkGñkral;Kñapg ebskkmµd¾FMrbs; RBHeysUvRKIsÞ ÉBYksisSTaMg11nak;eKe TAÉRsukkalIeLdl;PñMEdl RBHeysUv)anR)ab;. ÉBYksisSTaMg11nak;eKe TAÉRsukkalIeLdl;PñMEdl RBHeysUv)anR)ab;. ma:fay 28³16 ©2003 TBBMI 7.5.09. 23 5 bBa©Úl[mansis SenARKb;TaMg sasn_

24 ©2003 TBBMI 7.5.09. RbsinebIGñkCaGñke CORBHeysUvRKIsÞ mñak;>>> savkeBRtusR)ab; eyIgenAkñúg RBHKm<IreBR tusTI1 3³15 GMBIGVIEdlRtUv eFVI ehIynig RtUveFVIya:gem: c ! savkeBRtusR)ab; eyIgenAkñúg RBHKm<IreBR tusTI1 3³15 GMBIGVIEdlRtUv eFVI ehIynig RtUveFVIya:gem: c ! ©2003 TBBMI 7.5.09. 24 1

25 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. 25 ©2003 TBBMI 7.5.09.

26 ©2003 TBBMI 7.5.09. 26 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

27 ©2003 TBBMI 7.5.09. 27 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

28 ©2003 TBBMI 7.5.09. 28 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

29 ©2003 TBBMI 7.5.09. 29 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

30 ©2003 TBBMI 7.5.09. 30 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

31 ©2003 TBBMI 7.5.09. 31 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

32 ©2003 TBBMI 7.5.09. 32 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

33 ©2003 TBBMI 7.5.09. 33 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

34 ©2003 TBBMI 7.5.09. 34 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

35 ©2003 TBBMI 7.5.09. 35 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

36 ©2003 TBBMI 7.5.09. 36 ©2003 TBBMI 7.5.09. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña. eBRtus TI1 3 : 15 cUr[taMgRBHRKIsÞe LIg CabrisuTæ enAkñúgcitþGñkral;Kñ a TukCaRBHGm©as;cu H ehIy[RbugeRbobCanic © edaysuPaB ehIyekatxøac edIm,InwgtbeqøIydl;G ñkNaEdlsYr BIehtuénesckþIsgÇw mrbs;Gñkral;Kña.

37 ©2003 TBBMI 7.5.09. ©2003 TBBMI 37 7.5.09. BiPBelakkM BugEtrg;caM.

38 ©2003 TBBMI 7.5.09. karENnaM[sÁal;nUvRBHKm >> EdlsMxan;kñúgB½n§kic©shKmn_GnþrC ati GayGinsIu Fort Worth, Texas karENnaM[sÁal;nUvRBHKm >> EdlsMxan;kñúgB½n§kic©shKmn_GnþrC ati GayGinsIu Fort Worth, Texas www.biblebasically.com ©2004 TBBMI 7.5.09.38 PaBsMxan; >>> rbs;RBHKm <Ir eyIg´sUmGrKuNcMeBaH elakGñk BIB½nækic©én …

39 ©2003 TBBMI 7.5.09. PaBsMxan;>>>rbs;R BHKm >>rbs;R BHKm<Ir kñúgB½n§kic©shKm n_GnþrCati GayGinsIu Fort Worth, Texas PaBsMxan;>>>rbs;R BHKm >>rbs;R BHKm<Ir kñúgB½n§kic©shKm n_GnþrCati GayGinsIu Fort Worth, Texas GrKuNcMeBaHkarykcitþ Tukdak;rbs;elakGñk ! 39 www.biblebasically.com ©2003 TBBMI Conceived and Produced by John E. Fryman, Ph.D. Photo Credit Thanks to Todd Bolen, Jerusalem, Israel & BiblePlaces.Com

40 ©2003 TBBMI 7.5.09. ©2003 TBBMI 40 7.5.09.


Download ppt "©2003 TBBMI 7.5.09. \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! \LÚvenH cUlmkdl;rUb PaBFM dUecñH etICaGVI ! 01 1."

Similar presentations


Ads by Google