Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LETRA M - P MESA MULA SUMA LUPA PALA PELO SOPA LIMA PELA PIE PALOMA.

Similar presentations


Presentation on theme: "LETRA M - P MESA MULA SUMA LUPA PALA PELO SOPA LIMA PELA PIE PALOMA."— Presentation transcript:

1

2 LETRA M - P MESA MULA SUMA LUPA PALA PELO SOPA LIMA PELA PIE PALOMA

3 MESA mesa

4 MULA mula

5 SUMA suma

6 LIMA lima

7 MEMIMOMU

8 MA MOMEMU

9 MI MEMAMO

10 MU MEMAMUMO

11 ME MOMAMIME

12 MO MEMOMUMA

13 MEMUMAMI

14 MEMUMAMI

15 MEMUMAMI

16 MOMUMAMI

17 MEMUMAMI

18 AEIOU M _

19 mi M I

20 AEIOU M _

21 M E me

22 AEIOU M _

23 M A ma

24 AEIOU M _

25 M O mo

26 AEIOU M _

27 M U mu

28 SA PEME LA

29 SA PEME LA ME __

30 MESA mesa

31 ME LEMA LI

32 ME LEMA LI LI __

33 LI MA lima

34 LA LUMO MU

35 LA LUMO MU MU __

36 MU LA mula

37 U LAMA SU

38 U LAMA SU SU __

39 SU MA suma

40 PIE pie

41 PALA pala

42 PELO pelo

43 SOPA sopa

44 PELA pela

45 PALOMA paloma

46 LUPA lupa

47 PEPIPOPU

48 PEPIPUPOPA

49 POPEPIPAPU

50 PEPIPOPA

51 PEPIPOPU

52 PIPEPAPOPU

53 AEIOU P _

54 P U pu

55 AEIOU P _

56 P O po

57 AEIOU P _

58 P I pi

59 AEIOU P _

60 P E pe

61 AEIOU P _

62 P A pa

63 SO PEPA SE

64 SO PEPA SE SO __

65 SO PA sopa

66 SO PEPA LO

67 SO PEPA LO PE __

68 PE LO pelo

69 PA LAMA LO

70 PA __ __ PA LAMA LO

71 PA LO __ PA LAMA LO

72 PA LO MA paloma

73 MEIUTPO _ _ _

74 MEIUTPO P _ _

75 MEIUTPO P I _

76 P I E pie

77 MEAUSPL _ _

78 MEAUSPL P _ _ _

79 MEAUSPL P A _ _

80 MEAUSPL P A L _

81 P A L A pala

82 MESAPELAPISA

83 OSOSUELOSOPA

84 PELOPALAPISA

85 PALOMAMESAPALA

86 SOPAOSOSUELO

87 PIEPISAPALA

88 PELAPALAPALOMA

89 LIMAPALOMAMESA

90 INICIO


Download ppt "LETRA M - P MESA MULA SUMA LUPA PALA PELO SOPA LIMA PELA PIE PALOMA."

Similar presentations


Ads by Google