Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING) E-TICKETING.

Similar presentations


Presentation on theme: "GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING) E-TICKETING."— Presentation transcript:

1 GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING) E-TICKETING

2 Cfare eshte nje ET dhe kush jane benifitet e biletave elektronike? Termi ET- e-ticket eshte shkurtimi per electronic ticketing pra nje dokument i leshuar ne forme elektronike,per qellime ticketing-u, duke mos qene e nevojshme leshimi i nje bilete-paper ticket. Kur pasagjeri rezervon dhe agjenti leshon bileten, te gjitha detajet e ketij pasagjeri si dhe numri I biletes jane transmetuar direkt ne serverin elektronik te linjes ajrore. Ne shume raste do t`ju duhet ta printoni ET,ose vet pasagjeri mund ta printoje direkt bileten e tij :nga www.viewtrip.comwww.viewtrip.com Benifitet e ET: Nuk ekzistojene probleme si: Humbja e biletes apo vjedhja e saj, pagesat ektra per keto apo PTA,Ticket on Departure, pra nuk ka shpenzime ektra per pax,si dhe shfrytezimi i mundesive te ofruara nga linjat ajrore per checkin apo vetesherbimin e check in-it on-line kur ky eshte I ofruar nga linja ajrore.Benifitet e linjes ajrore ka ulje te shpenzimeve administrative krahasuar me paper ticket. Nese mund te leshohet nje ET me nje linje te caktuar shikojme : Availability – nese ne fund te rreshtit eshte E linja e lejon ET, X- linja lejon vetem Paper ticket - Kur eshte bosh linja nuk ka informacion ne availabilitin e Galileo-s dhe kontrollohet me linjen ajrore nese ka apo jo mundesi per ET Mbas Availability dhe komandes:TTL1 shikohet nese eshte E ne fund te informacionit.

3 GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING) SISTEMI GALILEO OFRON: -Printim automatik te biletave per te gjitha itineraret dhe tarifat -Printim itinerari -Raport mbi gjendjen e stokut te biletave -Payment Report/printimin e HMPR -Invoice dhe informacione te ngjashme te vlefshme per sistemin e back office (MIR) ne rastin kur eshte I instaluar ky sistem ne agjensine tuaj www.viewtrip.comwww.viewtrip.com nje mundesi per te printuar ET ose duke perdorur dhe viewpoint ose komanden e Response Capture nga formati i biletes Elektronike.

4 GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING ) VEPRIMET NE FILLIM TE DITES Perpara se te printojme ndonje nga dokumetat e mesiperme duhet te sigurohemi qe: * Printerat te jene te lidhur me terminalet HMLM C5F062 DI/DT/DA -Help Me Link Machine GTID E PRINTERIT, DI – DIMAND ITINERARY PRINT, DT – DEMAND TICKET, DA – DEMAND ACCOUNTS -MIR SYSTEM HMLD – Hows My Link Doing? HMOMC5F062-U- Help Me Operate Machine – Ndryshojme statusin Up nese eshte D -Down HMOMGTID-ITN per te plotesuar pjesen FM( ForM) qe I referohet si per Stok ose Lloji i `letres` brenda printerit, ne ekran do shfaqet: CRT ITN DEV ST FM / DA674A DA6750D U I Per te riprintuar dokumetin e meparshem: TSD05599005207490 Ticket suppot Document Ticket nbr bashke me check digit. DE-Link Ne rastin kur doni te mos jeni te lidhur me printerat e zyres komanda perkatese eshte : HMLM/DELINK

5 KOMANDAT E TIKETIMIT Sigurohemi qe e kemi perfunduar rezervimin: File Fare bashke me Carrier Specific Form of Payment F.S per cash( FS – CASH ) FCK – CEK FINV12345 – INVOICE F4865221110028*D1208 – KARTE KREDITI Commission TMU1Z0 kur komisioni eshte zero. ER Received From TKP - Ticket Please /Ticket Print ELECTRONIC TKT GENERATED TTL FARE EUR99 SUPPORTING DOCUMENTS GENERATED MIR GENERATED –TTL FARE EUR99 RECORD LOCATOR:>*SGDWJO ----------------------------------------------- ITINERARY/INVOICE GENERATED TKPDID Printojme vetem itinerarin

6 KOMANDAT E TIKETIMIT SPECIFIC PASSENGER/FARE SELECTION TKP1P1 -Ticket FF1vetem per Pax1 TKP3 – Ticket vetem per FF e 3 TKP2 – Ticket FF2 per te gjithe Pax TKP1P3 -Ticket FF1 per Pax 3 TKP2P3-5 – Ticket FF2 per Pax 3-5 -Kur kerkojme te leshojme nje bilete per nje Pax specifik duhet te shenojme patjeter dhe numrin e FF edhe nqs kemi vetem 1 FF -Nuk mund te kerkojme te leshojme bilete per 1 Pax me te gjitha FF

7 BOOKING FILE DETAILS Ne momentin qe leshohet bileta, BF update-t automatikisht me te dhenat e meposhtme: *HTI – Historical Tins Information Shikon Nr e biletes dhe totalin e cmimit qe duhet paguar.Prezenca e ET ne *HTI tregon qe bileta elektronike eshte leshuar. *FF1 – FF update (shfaqet dhe Tkt No.) *HTE –Historical Electronic Ticketing data *TE002 – shfaq e-tkt me nr2 *TEL – shfaq listen e e-tkt *TEH shikon historikun e biletes elektronike Ne rastin e anullimit ose ndryshimit te nje rezervimi mbas leshimit te ET, bileta elektronike nuk eshte ndryshuar ose anulluar por duhet te nderhysh ne kuponat e ETduke I bere exchange,void apo refund.

8 Retrieve E-Ticket/ Payment Report *TE/125960000078 –Duke perdorur tkt no. *TE/AF/10APR07PARMRS-Le Blanc – duke perdorur daten, Itinerarin dhe emrin e pax TINS-Ticket & Invoice Numbering System TINS TABLE: HMPR – Help Me Payment Report HMPR/12AUG – Payment Report 12 Aug H/HMPR TRV/63999005051832 Ticket report Void bashke me check digit dhe DUHET te behet VOID ne diten e leshimit te biletes. * Komanda per te pare stokun e biletave: HMTN/D – Help Me Ticket Numbers/Display ALLOCATED TICKET NUMBER RANGE FOR INT HOST SITE 9900520750 9900520799 50 ----------------------------------------------------------

9 Statusi i Biletes Elektronike Statusi OPEN --- Bilete e paperdorur CKIN --- PAx duke bere check in LFTD ---- Pax ne avion EXCH--- Bileta eshte bere exchange FLWN--- Pax e ka kryer fluturimin GALILEO INTERLINE ELECTRONIC TICKETING TABLE DT/IAT/DISXX, ku XX –Linja Ajrore

10 TICKETING MODIFIERS TMU TKT MODIFIERS TE DETYRUESHME Para se te vendosim komanden TKP duhet qe vendosej :1) menyra e pageses,Planting carrier& Filed Fare-in.Dy te parat mund te vendosen duke perdorur Ticket Modifiers: - FORM OF PAYMENT : TMU1FS –Ticket Modifier Update per FF no.1,Form of payment Cash FS – CASH FCK – CEK FINV12345 – INVOICE F4865221110028*D1208 – KARTE KREDITI - PLATING CARRIER : TMU1CYY- Ticket Modifier Update per FF no.1, Carrier YY - COMMISSION : TMU1Z9 – Ticket Modifier Update per FF no.1, Komisioni 9 % TKT MODIFIERS OPSIONALE - ENDORSEMENTS: TMU1EBVALID BA ONLY – ku EB :endorsment box MULTIPLE MODIFIERS TMU1AZ/FCK/Z9 – Ticket Modifier Update; Plating Carrier AZ; FOP Cash; Commiss 9%

11 TICKETING MODIFIERS TMU Ndryshimi i TMU TMU1EB@VALID FLTS DATES SHOWN – Ndryshojme Endo Box TMU1C@BA/F@CK – Ndryshojme Plating Carrier dhe Form of Payment DELETE TMU TMU1Z@ - Anullojme komisionin e vendosur

12 MANUAL FARE BUILD Sistemi Galileo eshte I afte te kuotoje te gjitha fare-et automatikisht, ka raste kur nuk eshte e mundur ose ju duhet qe te zgjidhni nje tarife tjeter. Ne kete situate fare-i duhet te vendoset ne menyre manuale ne menyre qe te leshohet ET. HAPAT PER NDERTIMIN E NJE CMIMI Manual Fare Build: FBC - FARE BUILD CREATE FBU – FARE BUILD UPDATE FBF – FARE BUILD FILE Kemi rezervimin e meposhtem: VZSZZA/60 TIANH N297603 AG 99999992 10SEP 1.1TEST/GALILEOMR 2.1TEST/AMAST*P-C06DOB01MAR01 1. AZ 511 X 06APR TIAMXP HK2 1210 1410 O* E SU 4 2. AZ 116 X 06APR MXPAMS HK2 1455 1650 O* E SU 4 3. AZ 107 X 14APR AMSFCO HK2 0945 1200 O* E MO 5 4. AZ 510 X 14APR FCOTIA HK2 1300 1430 O* E MO 5 FONE-TIAT*GALILEO ALBANIA TKTG-T*

13 FBC – FARE BUILD CREATE FBCP5 – Fare Build Create Pax 5 FBCP3-5 – Fare Build Create Pax 3, Pax 4 dhe Pax 5 FBCS2-3 – Fare Build Create Segmenti 2 dhe 3 FBCP2/S2-3 – Fare Build Create Pax2 per Segmentin 2 dhe 3 FBCP5*C08 – Fare Build Create per Pax 5 qe eshte Chd 8 vjec FBCCAZ P01 TEST/GALILEOMR *ADT 01 OF 02 X CTY CX FLT CL DATE TIME ST FB / TD NVB NVA BG. TIA AZ 511 X 06APR 1210 OK @........................ @.. 1 O MXP AZ 116 X 06APR 1455 OK @........................ @.. 2 O AMS AZ 107 X 14APR 0945 OK @........................ @.. 3 O FCO AZ 510 X 14APR 1300 OK @........................ @.. 4. TIA FARE @../........ EQ.../........ ROE @........... TAX 1......./.. 2......./.. 3......./.. 4......./.. 5......./.. 6......./.. 7......./.. 8......./.. TTL (INC TAX) @....... FC

14 FBU – FARE BUILD UPDATE Tabelen e mesiperme mund ta plotesojme me ane te komandes Fare Build Update FBU FBUFB/YAHPX FB –Fare Basis FBUBG/20KBG- Baggage FBUFARE/EUR230.00Fare FBUROE/0.1222ROE – Rate of exchange FBUFC/TIAMXPAMSFCOTIA FC – Fare Construction FBUTTL / Total – Fare+Tax FBUNVB/20APR07 FBUNVA/20MAY07 FBUTAX1/10.00AL+TAX2/16.00YQ+TAX3/5.00YQ FBUEB/NO CHANGE PERMITTEDEB – Endorsements Box *FB - kthehemi tek MASKA qe po plotesojme *FBTAX – hapim dritaren e taksave te Fare-t qe po ndertojme

15 FBF – FARE BUILD FILE P01 TEST/GALILEOMR *ADT 01 OF 02 X CTY CX FLT CL DATE TIME ST FB / TD NVB NVA BG. TIA AZ 511 X 06APR 1210 OK XAPR6M.......... 20K 1 O MXP AZ 116 X 06APR 1455 OK XAPR6M.......... 20K 2 O AMS AZ 107 X 14APR 0945 OK XAPR6M.......... 20K 3 O FCO AZ 510 X 14APR 1300 OK XAPR6M.......... 20K 4. TIA FARE EUR/ 120.00 EQ.../........ ROE @........... TAX EUR 1 10.00 AL 2 24.00 YQ 3 48.00 XY 4......./.. 5......./.. 6......./.. 7......./.. 8......./.. TTL (INC TAX) EUR 202.00 **GENERATED TOTAL** Pasi kemi plotesuar tabelen e mesiperme, Fare e ndertuar e ruajme me njeren nga komandat e meposhtme: FBF Ruan cmimin e pasagjerit te shfaqur ne ekran FBFALL Ruan cmimin per te gjithe pasagjeret FBFCAZ Ruan cmimin per pasagjerin me plating carrier

16 AMEND, IGNORE, DELETE A FILE FARE BUILD AMEND A FILE FARE *FB1 ----DISPLAY FF NE FARE BUILD FORMAT FBU ---- PER TE NDRYSHUAR TE DHENA EKZISTUESE FBUEB/ -----DELETE ENDORSEMENTS FBF IGNORE FARE BUILD FBI RESTORE FILE FARES FF1@R FF1P2@R

17 EXCHANGE TICKETS TKT Exchange HAPAT QE NDIQEN PER TE BERE TKT EXCHANGE 1. BEJME NDRYSHIMET E DUHURA NE REZERVIM ( ITINERARIN,DATEN ETJ) 2. RIKUOTOJME REZERVIMIN (AUTOMATIK / MANUAL) 3. LLOGARISIM DIFERENCEN NESE KA 4. LLOGARISIM TAKSAT NE MENYRE QE KLIENTI TE MOS PAGUAJ PERSERI PER TE NJEJTAT TAKSA Ne rastin kur pax nuk ka kryer asnje segment te udhetimit. Mbasi e rikuoton me datat e ndryshuara hapim masken e pare me komandat : *FB1 – NA SHFAQET MASKA E FARE FBUTAX1/+TAX2/+TAX3/+TTL/......... Ne kete menyre fshijme TAX qe pasagjeri I ka paguar tashme FBUTAX1/10.00XX+TAX2/12.00YQ ………… Vendosim taksat shtese nese ka ose gjoben perkatese nese ka te tille FBF ----- Ruajme cmimin e ri RECEIVED FROM & ER Nese pax e ka kryer nje pjese te udhetimit atehere gjoba i shtohet fare-it (sipas kerkeses se linjes ajrore), duke perdorur Manual FARE Build,create dhe FBF. TMU1FEX0551234567888 – Ticket Modifier Update FF1, Form of Payment Exchange, TKNO

18 EXCHANGE TICKETS Tabela e meposhtme eshte plotesuar automatikisht nga sistemi,Exchange Info duhet te Vendoset ne kete tabele me ane te tastit Tab. …………………………………………………………………………………………………………… *EX **TICKET FOR**: TEST/GALILEOMR PSGR 1/ 1 NEW FARE: EUR 99.00 EQUIV:·........... TX1: 12.00 AX TX2: 0.00 TX3: 0.00 TX4: 0.00 *EXCH TICKET*: TICKET NUMBER THRU TICKET NUMBER NO. CPNS ·05599005207350 ·. ·.............. ·04 COUPONS FOR TKT1:·1234 TKT2:·.... TKT3:·.... TKT4:·.... PD TAXES 1:·12.50.·AL 2:·151.54·XT 3:·......·.. 4:·......·.. PD TAXES 5:·......·.. 6:·......·.. 7:·......·.. 8:·......·.. TTL VALUE:·EUR99.00... BSR:·...... ORIG FOP:·S.............. *ORIG ISSUE*: TICKET NUMBER ORG/DES CITY DATE IATA CODE ·.............. ·TIA/MXP ·TIA ·10SEP07 ·9999999 Press Enter …………………………………………………………………………………………………………… …Vendosim menyren e pageses se Diferences …………………………………………………………… >*MR TOTAL ADD COLLECT 50.00 EUR /F·S...........................................................(Enter) /F·....................................................................................................................................................................................................................... …..................................................................................................................................... >*MR TOTAL ADD COLLECT 50.00 EUR Totali qe duhet te paguaje pax /F·S.......................................................... TICKET MODIFIERS UPDATED ………………………………………………………………………………………………………………….. TKP

19 REFUND E-TKT Nese duam te bejme refund te nje bilete te pa perdorur te kthyer nga pasagjeri : TKT: 055 9900 520730 NAME: TEST/GALILEO TRNE05599005207302/05SEP07 –Refund tkt >*TRN1 PAGE 1 OF 4 DATE OF REFUND: 06SEP07 ORIGINAL COMM RATE 0.00 CURRENCY EUR ISSUE DATE OF REFUNDED DOC 05SEP07 AIRLINE AZ DOM/INT I PASSENGER NAME TEST/GALILEO DOCUMENT NUMBER 05599005207302 THRU DOC UNUSED COUPONS FOR DOC1: 1234 DOC2: DOC3: UNUSED COUPONS FOR DOC4: DOC5: DOC6: CASH AMT EX TAX PAID 99.00 CASH AMOUNT USED ·0.00.... CREDIT AMT EX TAX PAID CREDIT AMOUNT USED ·........ TOTAL TAX AMOUNT PAID 161.89 CANCELLATION CHARGE ·0.00.... UNUSED TAXES TO BE REFUNDED Y / N ·Y

20 REFUND – E TKT >*TRNTAX Plotesojme taksat qe do ti kthehen pasagjerit TX1 ·12.50..·AL TX2 ·4.00...·HA TX3 ·10.00..·IX TX4 ·5.00...·HB TX5 ·12.54..·IT TX6 ·3.62...·VT TX7 ·12.67..·FR TX8 ·4.00...·IZ TX9 ·7.56...·QX TX10·90.00..·YQ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- >*TRN2 A/L AUTHORITY ·..... Plotesohet ne rastet kur duhet te bejme Refund Pax Facility Charges(PFC) REFUNDED PFC AIRPORT CODE AND CHARGE INDICATOR PFC1·... ·..... PFC2·... ·..... PFC3·... ·..... PFC4·... ·..... CREDIT CARD CODE CARD NUMBER EXPIRY DATE REFUND AMOUNT ·........ CREDIT FOP CODE NUMBER EXPIRY DATE REFUND AMOUNT ·........ COMM PERCENT/AMOUNT ON CANCELLATION CHARGE ·...../ ·........ TOUR CODE NET Y/N ·N NET FARE AMT TOTAL CREDIT REFUND DUE 0.00 TOTAL CASH REFUND DUE 260.89 THIRD SCREEN Y/N ·N Third Screen hapet dhe plotesohet vetem ne rastet kur jane perdorur 2 karta krediti per pagesen

21 REFUND E-TKT Nese bejme retrieve BF dhe *HTE atehere do kemi pamjen e meposhtme : ISSUED: 05SEP07 FOP:CASH PSEUDO: 3OZ4 PLATING CARRIER: AZ ISO: AL IATA: 99999992 USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B FARE CPN RFND AZ 0507 X 23APR TIAFCO 1520 OK XPREU6 1 NVB23APR NVA23APR RFND AZ 0328 X 23APR FCOCDG 1805 OK XPREU6 2 NVB23APR NVA23APR RFND AZ 0301 X 30APR CDGMXP 0700 OK XPREU6 3 NVB30APR NVA30APR RFND AZ 0506 X 30APR MXPTIA 0925 OK XPREU6 4 NVB30APR NVA30APR Nese duam te marrim info rreth biletave te bera Refund HMPR/CAZ/01JUN-30JUN/REF Shikojme Biletat e refunduara vetem per AZ per datat perkatese. HMPR/REF/01OCT-08OCT HMPR/ALL Duke e ditur qe TINS report qendrojne ne sistem deri ne (32 historic dates) dmth deri ne 90 dite aktuale dhe nqse refundi behe jashte ketyre datave dhe pergjigjja e sistemit eshte: REFUND NOT PERMITTED-TICKET NUMBER NOT IN TINS Atehere PAX duhet te aplikoje tek linja ajrore per refund.

22 REVALIDATION Nese pax ndryshon vetem daten e fluturimit ndersa ititinerari & linja ajrore nuk ndryshon atehere kemi te bejme me Revalidation M6SNB0/60 TIANH N297603 AG 99999992 26SEP 1.1TEST/GALILEOMR 1. AZ 507 Y 20MAR TIAFCO HK1 1620 1750 O* E TH 2. AZ 510 Y 30MAR FCOTIA HK1 1300 1430 O* E SU ** FILED FARE DATA EXISTS ** >*FF· ** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*VL· ** SERVICE INFORMATION EXISTS ** >*SI· ** TINS REMARKS EXIST ** >*HTI· ** ELECTRONIC DATA EXISTS ** >*HTE· FONE-TIAT*GALILEO FOP -S DO E NDRYSHOJME DATEN E NISJES NE 22 MAR.PASI E NDRYSHOJME DHE *THE SHOHIM SE NE BILETE NUK ESHTE NDRYSHUAR DATA TKT: 055 9900 520745 NAME: TEST/GALILEOMR ISSUED: 26SEP07 FOP:CASH PSEUDO: 3OZ4 PLATING CARRIER: AZ ISO: AL IATA: 99999992 USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B FARE CPN OPEN AZ 0507 Y 20MAR TIAFCO 1620 OK YRTAL3 1 OPEN AZ 0510 Y 30MAR FCOTIA 1300 OK YRTAL3 2 FARE EUR 515.00 TAX 12.50 AL TAX 77.77 XT TAX TOTAL EUR 605.27 CARRIER RESTRICTIONS APPLY TIA AZ ROM 346.64AZ TIA 346.64 NUC693.28END ROE0.74

23 REVALIDATION TKRETS1/TN0559900520745/C1 – Ticket Revalidate Electroinc Tkt,Seg.1/Tkt No. Kuponi1 Pergjigjja e sistemit : ELECTRONIC TICKET REVALIDATED Nese bejme *HTE shohim qe data tashme eshte ndryshuar ne 22 Mar TKT: 055 9900 520745 NAME: TEST/GALILEOMR ISSUED: 26SEP07 FOP:CASH PSEUDO: 3OZ4 PLATING CARRIER: AZ ISO: AL IATA: 99999992 USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B FARE CPN OPEN AZ 0507 Y 22MAR TIAFCO 1620 OK YRTAL3 1 OPEN AZ 0510 Y 30MAR FCOTIA 1300 OK YRTAL3 2 FARE EUR 515.00 TAX 12.50 AL TAX 77.77 XT TAX TOTAL EUR 605.27 CARRIER RESTRICTIONS APPLY TIA AZ ROM 346.64AZ TIA 346.64 NUC693.28END ROE0.74


Download ppt "GALILEO DOCUMENT PRODUCTION (E-TICKETING) E-TICKETING."

Similar presentations


Ads by Google