Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LETRA T TOMATE PELOTA NATA PATATA MALETA PATO TELE.

Similar presentations


Presentation on theme: "LETRA T TOMATE PELOTA NATA PATATA MALETA PATO TELE."— Presentation transcript:

1

2 LETRA T TOMATE PELOTA NATA PATATA MALETA PATO TELE

3 TATETITOTU

4 TA TOLATU

5 TE PETITU

6 LUTAPU

7 TI PITETO

8 POLOTU

9 AEIOU T _

10 T A

11 AEIOU T _

12 T U

13 AEIOU T _

14 T E

15 AEIOU T _

16 T I

17 AEIOU T _

18 T O

19 TAPALATE

20 LEMEPE

21 TOTUPOLO

22 TUPUMUTO

23 TITUPIMI

24 TOMA tomate TE

25 PELOTA pelota

26 NATA nata

27 TE TONA MA

28 TE TONA MA TO __ __

29 TE TONA MA TO MA __

30 TO MA TE tomate

31 NA MATO TA

32 NA MATO TA NA __

33 NA TA nata

34 TA PETO LO

35 TA PETO LO PE __ __

36 TA PETO LO PE LO __

37 PE LO TA pelota

38 PATO pato

39 MALETA maleta

40 PATA patata

41 TO LAPA NO

42 TO LAPA NO PA __

43 PA TO pato

44 TE LAPE LE

45 TE LAPE LE TE __

46 TE LE tele

47 TA MATE LE

48 TA MATE LE MA __ __

49 TA MATE LE MA LE __

50 MA LE TA maleta

51 TA MATE PA

52 TA MATE PA PA __ __

53 TA MATE PA PA TA __

54 PA TA TA patata

55 INICIO ESC SALIR


Download ppt "LETRA T TOMATE PELOTA NATA PATATA MALETA PATO TELE."

Similar presentations


Ads by Google