Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Who Wants To Be A Millionaire?

Similar presentations


Presentation on theme: "Who Wants To Be A Millionaire?"— Presentation transcript:

1 Who Wants To Be A Millionaire?
X’s Edition

2 Question 1

3 Question? A A B B C C D D

4 Question? A A B B C C D D

5 £100

6 Question 2

7 Question? A A B B C C D D

8 Question? A A B B C C D D

9 £200

10 Question 3

11 Question? A A B B C C D D

12 Is it far? A Ist es weit? B Weit ist es? C Ist es weit?
D Wie weit ist es?

13 £300

14 Question 4

15 Question? A A B B C C D D

16 Question? A A B B C C D D

17 £500

18 Question 5

19 Question? A A B B C C D D

20 Question? A A B B C C D D

21 £1,000

22 Question 6

23 Question? A A B B C C D D

24 Question? A A B B C C D D

25 £2,000

26 Question 7

27 Question? A A B B C C D D

28 Question? A A B B C C D D

29 £4,000

30 Question 8

31 Question? A A B B C C D D

32 Question? A A B B C C D D

33 £8,000

34 Question 9

35 Question? A A B B C C D D

36 Question? A A B B C C D D

37 £16,000

38 Question 10

39 Question? A A B B C C D D

40 Question? A A B B C C D D

41 £32,000

42 Question 11

43 Question? A A B B C C D D

44 Question? A A B B C C D D

45 £64,000

46 Question 12

47 Question? A A B B C C D D

48 Question? A A B B C C D D

49 £125,000

50 Question 13

51 Question? A A B B C C D D

52 Question? A A B B C C D D

53 £250,000

54 Question 14

55 Question? A A B B C C D D

56 Question? A A B B C C D D

57 £500,000

58 Question 15

59 Question? A A B B C C D D

60 Question? A A B B C C D D

61 £1,000,000


Download ppt "Who Wants To Be A Millionaire?"

Similar presentations


Ads by Google