Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o

Similar presentations


Presentation on theme: "NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o"— Presentation transcript:

1 NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A3 Gi¸o viªn : Ph¹m V¨n La

2 Thø ba ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n KiÓm tra bµi cò: Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau: a/ 8,192 ; 3, ; 73,2 b/ 36,5 ; 35,01 ; 5,6 00 /

3 Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n So s¸nh hai sè thËp ph©n

4 VÝ dô 1: So s¸nh 8,1m vµ 7,9m > 8,1m = 81dm 7,9m = 79dm 81dm 79dm
Tøc lµ: 8,1m ,9m VËy 8,1m > 7,9m

5 NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy?
So s¸nh hai sè thËp ph©n NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy? VËy: 8, ,9 Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn kh¸c nhau, sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n > 7 736, ,89 > > > Khi so s¸nh 2 sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn kh¸c nhau, ta so s¸nh nh­ thÕ nµo?

6 So s¸nh hai sè thËp ph©n VÝ dô 2: So s¸nh 35,7m vµ 35,698m
Nªn 35,7m < 35,698m

7 NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy?
So s¸nh hai sè thËp ph©n < 35,698 < 35,7 So s¸nh hµng phÇn m­êi cña 2 sè NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn cña 2 sè nµy? Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. Rót ra kÕt luËn g×?

8 So s¸nh hai sè thËp ph©n 35,698 < 35,7
35,698 < 35,7 Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. 0, ,011 630, ,5 630, ,5 > > > >

9 Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh­ sau:
So s¸nh c¸c phÇn nguyªn cña hai sè ®ã nh­ so s¸nh hai sè tù nhiªn,sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn cña hai sè ®ã b»ng nhau th× so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn l­ît tõ hµng phÇn m­êi, hµng phÇn tr¨m, hµng phÇn ngh×n,…; ®Õn cïng mét hµng nµo ®ã, sè thËp ph©n nµo cã ch÷ sè ë hµng t­¬ng øng lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n cña hai sè ®ã b»ng nhau th× hai sè ®ã b»ng nhau.

10 Bµi 1: So s¸nh hai sè thËp ph©n sau
LuyÖn tËp : Bµi 1: So s¸nh hai sè thËp ph©n sau 48,97 vµ 51,02 96,4 vµ 96,38 0,7 vµ 0,65 48,97 < 51,02 96,4 > 96,38 0, > 0,65 < > >

11 Bµi 2: ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
6 6,375 3 9 9,01 8 8,72 6,735 6 7 7 7,19

12 Bµi 3: ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ
0,32 0,197 0,4 0,321 0,187 0,4 0,321 0,32 0,197 0,187

13 So s¸nh hai sè thËp ph©n 8,1 > 7,9 35,698 < 35,7
Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh­ sau: So s¸nh c¸c phÇn nguyªn cña hai sè ®ã nh­ so s¸nh hai sè tù nhiªn,sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn cña hai sè ®ã b»ng nhau th× so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn l­ît tõ hµng phÇn m­êi, hµng phÇn tr¨m, hµng phÇn ngh×n,…; ®Õn cïng mét hµng nµo ®ã, sè thËp ph©n nµo cã ch÷ sè ë hµng t­¬ng øng lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. - NÕu phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n cña hai sè ®ã b»ng nhau th× hai sè ®ã b»ng nhau. 8,1 > 7,9 35,698 < 35,7

14 TẬP THỂ LỚP 5A2 KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y£N HåNG – ý Y£N – nam ®Þnh TẬP THỂ LỚP 5A2 KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO


Download ppt "NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o"

Similar presentations


Ads by Google