Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

E na loloma sa kaci ko Jisu, Kacivi keda kece; E na katuba sa wawa ko Koya, Waraki keda kece.

Similar presentations


Presentation on theme: "E na loloma sa kaci ko Jisu, Kacivi keda kece; E na katuba sa wawa ko Koya, Waraki keda kece."— Presentation transcript:

1

2 E na loloma sa kaci ko Jisu, Kacivi keda kece; E na katuba sa wawa ko Koya, Waraki keda kece.

3 Dro mai! dro mai! Ke dou sa oca dro mai; Jisu sa kacivi kemudou kece, Kaci, "Mo dou lako mai."

4 Kua ni wawa, ni tataro tiko, Tataro tu ko Jisu; Kua ni wawa ka biu na loloma, Nona loloma levu.

5 Dro mai! dro mai! Ke dou sa oca dro mai; Jisu sa kacivi kemudou kece, Kaci, "Mo dou lako mai."

6 De lako tani na gauna dodonu, Biu tu koi keda kece; Sa roro tiko na bogi ni mate, Torovi keda kece.

7 Dro mai! dro mai! Ke dou sa oca dro mai; Jisu sa kacivi kemudou kece, Kaci, "Mo dou lako mai."

8 Me da nanuma na Nona loloma, Lomani keda kece; Ke da sa cala sa rawa vei Koya Me savai keda kece.

9 Dro mai! dro mai! Ke dou sa oca dro mai; Jisu sa kacivi kemudou kece, Kaci, "Mo dou lako mai."


Download ppt "E na loloma sa kaci ko Jisu, Kacivi keda kece; E na katuba sa wawa ko Koya, Waraki keda kece."

Similar presentations


Ads by Google