Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Transport in electrolyte solutions

Similar presentations


Presentation on theme: "Transport in electrolyte solutions"— Presentation transcript:

1 Transport in electrolyte solutions
Sähkökemian peruseet KE Tanja Kallio C213 CH 3.1 – 3.2

2 Ion distribution in the bulk and near the surface
Spatial distribution of ions obeys Boltzmann distribution liuos voidaan jaotella kahteen osaan i) sisäosa eli bulkki ja ii) polarisaatiokerros (elektrodien lähellä) ja polarisaatiokerroksen paksuus muutama nano- tai mikrometri, jossa esiintyy konsentraatiovaihteluita Bulkissa tasainen konsentraatio; pinalla konsentraatioprofiili (ajasta riippuva tai riippumaton) J. Israelachivili, Intermolecular and surface forces

3 Transport and reactions
electrolyte electrode i) mass transfer ii) adsorption Cu e  Cu+ e- r = reaction rate Ji = flux of i iii) (electo)chemical reaction pinalla ajasta riippuva konsentraatioprofiili reaktioden seurauksena Ionit kuljettavat sähkövirran liuoksen läpi ja bulkki on homogeeninen = liuoksen kokonaisvastus; Konsentraatioprofiili pyrkii tasoittumaan kuljetuksella; virran ja ainevuon välinen yhteys (Faradayn laki) ja J = flux; r = reaction rate Huomaa virran ja vuon merkit (virta on pelkistysreaktiossa negatiivinen ja samoin vuo sillä näillä sama suunta); Sähkökemiallinen reaktio eli virta on reunaehtona ylemmässä yhtälössä Alempi yhtälö sitoo pintakonsentraatiot toisiinsa reaktionopeuden avulla; jos reaktio reversiibeli (nopea jolloin aineensiirto kontrolloi reaktion etenemisnopeutta) pintakonsentraatiot sidotaan toisiinsa Nerstin yhtälön eli bulkkikonsentraatioiden avulla iv) desorption v) mass transfer

4 Transport and mobility
charged particle in an electric field (Fc) Einstein Ff Fc v q mobility Ff = friction force q = charge of the particle E = electric field v = velocity D = diffusion coefficient u = mobility qE = sähköinen voima, joka liikuttaa varattua partikkelia; kitkavoima vastustaa liikettä liikkuvuutta voidaan mitata: tulee seuraavalla luennolla Liikkuvuuksia vertailemalla voidaan selvittää, minkä osuuden sähkövirrasta mikin ioni kuljettaa > osa ioneista siis “raahaa” perässään muita ioneita ja muita osaslajeja (water drag polttokennossa) Liikkuvuus riippuu varauksesta ja diffuusiokertoimesta, joka puolestaan riippuu yleensä partikkelin koosta (ja välianineesta); huomaa käänteinen lämpötilariippuvuus!! Kerro, että partikkeli saavuttavat vakionopeuden hyvin nopesti; muutamsasssa nanosekunnissa on tarkasteltu vain partikkelin ja liuottimen välisiä vuorovaikutuksia, joten se on voimassa vain laimeissa liuoksissa. Toinen ongelma on, että solvataation vuoksi ionisädettä ei voi liuoksessa määrittää yksikäsitteisesti. Moniatomiset ionit, kuten esim. sulfaatti-ioni, eivät myöskään ole täysin pallomaisia.

5 Mobility, molar conductivity and diffusion coefficient
Ohm’s law adapted Faraday’s law from previous slide k Stokes’ law can be applied to determine friction coefficeint for ions Ohmin laki: sähkövirrantiheyden ja sähkäkentän välinen yhteys ja konduktiivisuus voidaan antaa konsentraatioiden ja molaaristen johtokykyjen summana Sähkövirata on ionivirtojen summa (Fradayn laista) Korvataan (Fradayn laista) nopeus edellisen kalvon nopeudella v = zFDE/(RT) Lambda > edelliseltä sivulta u = zFD/(RT) Yhdistetään Stoksein lakiin edelliseltä sivulta Einsteinen yhtälä f = kT/D Diffuusiokerroin siis suoraan verrannollinen lämpötilaan ja kääntäen verrannollinen väliaineen viskositeettiin ja diffundoituvan partikkelin säteeseen eli koko h = viscosity a = ion radius

6 Walden rule K+(●) Cs+ (■)
Waldenin sääntöä käytetään johtamaan diffuusiokertoimia liuottimille joissa ei mitattua dataa mutta ei päde vedelle!!!

7 Measuring conductivity
johto-kyky-mittari Exchange current Pt-electrodes calibration Johtokyky riippuu ionien konsentraatiosta, koosta ja väliaineen viskositeetista Johtokykymittauksen avulla voidaan määrittää konsentraatiota (molaarinen johtokyky on tiedossa) mutta voimassa vain laimeissa liuoksissa (ei partikkelien välisiä vuorovaikutuksia) Solvataatio aiheuttaa ongelmia (ionisädettä ei voi määrittää yksiselitteisesti) sekä isojen ionien (fosfaatti, sulfaatti) muoto ei ole pallomainen vanhimpia sähkökemiallisia mittauksia, joten mittausdataa löytyy yleisimmille elektrolyyteille hyvinkin laajalla konsentraatio- ja lämpötila-alueella vesiliuoksissa. Vaihtovirta > ei polarisaatiokerrosta, Pt-elektrodit > ei reaktiota, A/l = kennovakio > kalibrointi Laskuesimerkki Castellan s Keskustele ”supporting electrolyte”-konsentraatiosta kantava elektrolyytti?? Tuttu fyken labratyöstä 71

8 Electronic vs. ionic conductivity
Material Cond / S cm-1 Ag 1.59×105 Cu 1.68×105 Au 2.44×105 Pt 1.06×104 C (amorphous) 5-8×101 C (graphite)* ×103 / 3.0×101 Ge 4.6×10−2 Si Water 10-9 Glass PTFE (Teflon®) Electronic conductivity: current is transported by electrons i) conductors ii) semi conductors iii) insulators Ionic conductivity: current is transported by ions i) strong electrolytes ii) weak electrolytes iii) non electrolytes Sähkökemiallisissa mittauksissa käytetään aina kantavaa elektrolyyttiä Erikoisuuksia: johdepolymeerit ja kiinteät elektrolyytit Non electrolyte: esim vesi-etanoliseos tai vesi-sokeriseos; molemmat liukenevat hyvin veteen mutta eivät muodosta ioneja elektrolyyteillä johtokyky puolijohteiden suuruusluokkaa; taululle arvoja Kirjoita taululle köpin lista

9 Structure, mobility Ca2+ i
ii iii Structure, mobility Proton transport via Grothus or hopping mechanism Protijohtavuus epätavallisen korkea sillä mekanismi on erilainen: muut ionit puskevat liotinta pois tieltään mutta protonit muodostavat uusia sidoksia vanhojen katketessa (hyppäävät vesimolekyyliltä toiselle) Vastaavasti hydroksidi-ionit kuljettavat “aukkoa”

10 Strong electrolytes - Kohlrausch’s law (1/2)
Dependency of diffusion coefficient on concentration Debye-Hückel limiting law for 1:1 electrolytes Using above diffusion coefficient can be written as B = A Konduktiivisuusmittauksista saatu data auttanut luomaan teorioita vahvoille ja heikoille elektrolyyteilla Coumbisten vuorovaikutusten vuoksi aktiivisuus poikkeaa yhdestä jo laimeissa liuoksissa;samoin on molaarisen johtokyvyn laita Laske taululle derivaatta

11 Strong electrolytes - Kohlrausch’s law (2/2)
Elektrolyytin molaarinen johtokyky on summa ionisista johtokyvyistä Sijoitetaan siihen molaarisen johtokyvyn ja diffuusiokertoimen lauseke > Kohlrauschin laki vastaa kokeellisia tuloksia laimeissa konsentraatioissa Mittaamalla lambda(iso) eli molaarinen johtokyky konsentraation funktiona ja ekstrapoloimalla äärettömään laimennukseen, voidaan määrittää lambda(iso)∞ ja laskea ioniset molaariset johtokyvyt Yhdistämällä tämä data kuljetuslukuihin, joista tulee puhe hieman myöhemmin, voidaan ioniset molaariset johtokyvyt äärettömässä laimennuksessa, li,∞, laskea. Ne ovat taulukoituna useimmissa fysikaalisen kemian oppikirjoissa.

12 Weak electrolytes – Ostwald dilution law (1/2)
a is small  g± ~ 1. So for 1:1 electrolytes Erilainen konsentraatioriippuvuus kuin vahvoilla elektrolyyteillä; Ostwaldin laimennuslakina, joka toimii vesiliuoksissa tyydyttävästi. Käytetään Kd:n määrittämiseen

13 Weak electrolytes – Ostwald dilution law (2/2)
c+ and c- are low  l+ ~ l+, and l- ~ l-, Combining this with rearranged equation for equilibrium constant for 1:1 electrolytes Ostwald dilution law Konduktiivisuus voidaan kirjoittaa molaarisen konduktiivisuuden ja konsentraation tulona; sijoiteaan siihen ioniset molaariset konduktiivisuudet Piirtämällä molaarisen johtokyvyn käänteisarvo L1 tulon Lc = k funktiona saadaan suora, jonka leikkauspiste y-akselilla on (L∞)1, ja kulmakertoimesta voidaan laskea Kd:n arvo.

14 Comparison of a weak and a strong electrolyte
KCl Työ 71

15 Electrolyte dissociation in an organic solvent
Dissociation is incomplete → Ostwald dilution law Because of interactions g± must be included For 1:1 electrolytes tetrabutyyliammoniumtetrakis(4-klorofenyyli)borate in 1,2-diklooriethane It has been noted experimentally that Orgaanisissa liuottimissa elektrolyyttien dissosiaatio on lähes aina epätäydellistä ja keskiaktiivisuuskertoimet poikkeavat ykkösestä hyvin alhaisissakin ionivahvuuksissa >eikä Ostwaldin laimennuslaki toimi sellaisenaan, vaan aktiivisuuskerroinriippuvuus on säilytettävä analyysissa Alin yhtälö kokeellinen, jos alfa on yksi palautuu Kohlrauschin laiksi


Download ppt "Transport in electrolyte solutions"

Similar presentations


Ads by Google