Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PP Test Review Sections 6-1 to 6-6

Similar presentations


Presentation on theme: "PP Test Review Sections 6-1 to 6-6"β€” Presentation transcript:

1 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ 1. 2.

2 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 π’βˆ’πŸ πŸπŸ–πŸŽ 𝒏 3. 4.

3 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 5. (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ = 𝟐(π’š) +πŸ’(πŸπ’š – 𝟐𝟎) (πŸ” – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ = πŸπ’š +πŸ–π’š β€“πŸ–πŸŽ πŸ•πŸπŸŽ = πŸπŸŽπ’š – πŸ–πŸŽ πŸ–πŸŽπŸŽ = πŸπŸŽπ’š πŸ–πŸŽ = π’š

4 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 6. (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ = πŸ‘(𝒙) +πŸ’(𝒙 + πŸ“πŸŽ) (πŸ• – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ = πŸ‘π’™+πŸ’π’™+𝟐𝟎𝟎 (πŸ“)πŸπŸ–πŸŽ =πŸ•π’™+𝟐𝟎𝟎 πŸ—πŸŽπŸŽ=πŸ•π’™+𝟐𝟎𝟎 πŸ•πŸŽπŸŽ=πŸ•π’™ 𝟏𝟎𝟎=𝒙

5 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ 7. πŸ“ – 𝟐 πŸπŸ–πŸŽ =𝒙+πŸπŸ”πŸŽ+𝟏𝟎𝟎+πŸ–πŸŽ+πŸ—πŸ 8. πŸ” – 𝟐 πŸπŸ–πŸŽ =𝒙+πŸπŸ‘πŸŽ+πŸ—πŸ‘+πŸπŸ“πŸŽ+πŸπŸπŸ’+πŸ—πŸŽ

6 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 (𝒏 – 𝟐)πŸπŸ–πŸŽ 9. πŸ’ – 𝟐 πŸπŸ–πŸŽ =𝒙+πŸ’πŸ–+πŸ•πŸ+𝟏𝟏𝟐

7 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 πŸ‘πŸ”πŸŽ 𝒏 10. 11.

8 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 12. πŸ‘πŸ”πŸŽ 𝒆𝒙𝒕.∠ =#π’”π’Šπ’…π’†π’” π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“ ∠ + π’†π’™π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ = πŸπŸ–πŸŽ π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ  +𝟏𝟐 = πŸπŸ–πŸŽ π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ  =πŸπŸ”πŸ– πŸ‘πŸ”πŸŽ 𝟏𝟐 =#π’”π’Šπ’…π’†π’” πŸ‘πŸŽ=#π’”π’Šπ’…π’†π’”

9 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 13. πŸ‘πŸ”πŸŽ 𝒆𝒙𝒕.∠ =#π’”π’Šπ’…π’†π’” π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“ ∠ + π’†π’™π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ = πŸπŸ–πŸŽ π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ  +πŸ’πŸ“ = πŸπŸ–πŸŽ π‘°π’π’•π’†π’“π’Šπ’π’“βˆ  =πŸπŸ‘πŸ“ πŸ‘πŸ”πŸŽ πŸ’πŸ“ =#π’”π’Šπ’…π’†π’” πŸ–=#π’”π’Šπ’…π’†π’”

10 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 14. πŸ”πŸŽ + 𝒙 = πŸπŸ–πŸŽ 𝒙 =𝟏𝟐𝟎 15. πŸπŸπŸ“ + 𝒙 = πŸπŸ–πŸŽ 𝒙 =πŸ”πŸ“

11 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 16. 𝑨𝑬=𝑬π‘ͺ 𝑫𝑬=𝑬𝑩 πŸπ’™=π’š+πŸ’ 𝒙=πŸπ’šβˆ’πŸ 𝟐(πŸπ’šβˆ’πŸ)=π’š+πŸ’ 𝒙=𝟐(𝟐)βˆ’πŸ πŸ’π’šβˆ’πŸ=π’š+πŸ’ 𝒙=πŸ’βˆ’πŸ πŸ‘π’š=πŸ” 𝒙=πŸ‘ π’š=𝟐

12 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 17. 18. 19. 20.

13 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 21.

14 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 22.

15 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 23.

16 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 24. 25. 26.

17 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 27. 28.

18 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 29. 30.

19 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 32. 31. 33.

20 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 35. 34. 36.

21 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 37. H I J K 𝑯𝑱=𝑰𝑲 πŸ‘π’™+πŸ•=πŸ”π’™βˆ’πŸπŸ

22 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 39. 38.

23 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 40. 41. 42. 43. 44.

24 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 45. 46.

25 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 47. 48.

26 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 49. 50. π’Žπ’Šπ’…π’”π’†π’ˆπ’Žπ’†π’π’•= 𝟏 𝟐 ( 𝒃 𝟏 + 𝒃 𝟐 ) 𝒐𝒓 𝟐(π’Žπ’Šπ’…π’”π’†π’ˆπ’Žπ’†π’π’•)= 𝒃 𝟏 + 𝒃 𝟐

27 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 51. πŸπŸ” 𝟐(π’Žπ’Šπ’…π’”π’†π’ˆπ’Žπ’†π’π’•)= 𝒃 𝟏 + 𝒃 𝟐 πŸπŸ’ 𝟐 πŸπ’™+πŸ’ =πŸπ’™βˆ’πŸ’+πŸ‘π’™+𝟐 πŸ‘πŸ πŸ’π’™+πŸ–=πŸ“π’™βˆ’πŸ βˆ’π’™+πŸ–=βˆ’πŸ βˆ’π’™=βˆ’πŸπŸŽ 𝒙=𝟏𝟎

28 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 52. 𝟐(π’Žπ’Šπ’…π’”π’†π’ˆπ’Žπ’†π’π’•)= 𝒃 𝟏 + 𝒃 𝟐

29 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 53. 54.

30 PP Test Review Sections 6-1 to 6-6
Mrs. Rivas PP Test Review Sections 6-1 to 6-6 55. 56.


Download ppt "PP Test Review Sections 6-1 to 6-6"

Similar presentations


Ads by Google