Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Kilusang Propaganda

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Kilusang Propaganda"— Presentation transcript:

1

2 Ang Kilusang Propaganda

3 Kilusang Propaganda humingi ng reporma o pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas Tahimik na paraan ng paghingi ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsusulat, pagtatalumpati, pagpipinta, etc. Pinamunuan ng mga ILUSTRADO – gitnang uri; mga Pilipinong mag-aaral na nakapunta sa ibang bansa

4 Tandaan… Hindi kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya ang nais ng mga Propagandista Nais nila ay mas mabuting pamahalaan para sa mga Pilipino

5 Tandaan… Nais nilang maging lalawigan tayo ng Espanya at hindi lamang bansang sakop Nais nila ang pantay na karapatan ng mga Pilipino at Espanyol

6 Jose Rizal Sumulat siya ng maraming aklat, tula at mga artikulo
Sinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo

7 Noli Me Tangere at El Filibusterismo
Noli - Touch me not – Don’t Touch Me! El Fili - Ang Pilibustero – Ang Kaaway ng Pamahalaan / The Reign of Greed – Ang Paghahari ng Kasakiman

8 Marcelo H. del Pilar Isang abogado
Itinatag ang “Diaryong Tagalog” – gamit ang wikang Tagalog

9 Graciano Lopez-Jaena Mahusay na mananalumpati
Nagtatag ng La Solidaridad

10 La Solidaridad PAGKAKAISA Pahayagan ng Kilusang Propaganda
Nasusulat dito ang mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol

11 Ang mga manunulat ng Kilusang Propaganda ay gumagamit ng mga alyas tuwing nagsusulat.
Jose Rizal : Dimasalang, Laong Laan Marcelo Del Pilar : Plaridel Antonio Luna: Taga-ilog

12 Resulta ng Kilusan…. Maraming namulat sa tunay na kalagayan ng Pilipinas Nakatulong ang kilusan sa pagpapalaganap ng nasyonalismo sa mga mamamayan Pero hindi nangyari ang mga pagbabagong nais ng mga Propagandista

13 Anong nangyari????? Bumagsak ang kilusang propaganda dahil kulang ang kanilang pondo (not enough funds) Ang ilang miyembro ay umuwi sa Pilipinas… kasama si Rizal

14 Anong nangyari????? Rizal: Bumalik siya ng Pilipinas at nagtatag ng isa pang samahan – LA LIGA FILIPINA upang ipagpatuloy ang nasimulan ng Kilusang Propaganda. (Miyembro nito si Andres Bonifacio)  Pinatay siya sa Bagumbayan noong Disyembre 30, 1896

15 Anong nangyari????? Lopez-Jaena: Namatay sa Espanya noong Enero 20, 1896 (Barcelona, Spain) M. del Pilar: Namatay sa Espanya noong Hulyo 4, 1896 (Bulacan)


Download ppt "Ang Kilusang Propaganda"

Similar presentations


Ads by Google