Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Produksyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya

Similar presentations


Presentation on theme: "Produksyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya"— Presentation transcript:

1 Produksyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya

2

3 Pagsukat ng Produksyon at Pambansang Kita
Sa pagsukat sa produksyon ng isang ekonomiya, hindi maiiwasan na mailarawan ito gamit ang pambansang kita. Walang malilikom na kita ang pambansang ekonomiya kung wala itong malilikhang produkto.

4 National Income Accounts
GNP (Gross National Product) – halaga ng kabuuang produksyon ng mamamayan ng isang bansa sa loob at labas ng pambansang ekonomiya GDP (Gross Domestic Product) – halaga ng kabuuang produksyon sa loob ng pambansang ekonomiya; kasama rito ang produksyon ng mga dayuhang aktor na nasa loob ng pambansang ekonomiya.

5 Tatlong pamamaraan ng national income accounting
Expenditure approach 2. Income approach 3. Value-added approach

6 Expenditure Approach Sinusukat ng pamamaraan ng gastusin ang pinaggamitan ng kita ng pambansang ekonomiya. GNP = C + I + G + (X – M) + NFIA GNP = GDP + NFIA

7 GNP = C + I + G + (X – M) + NFIA
C = personal consumption expenditure G = government consumption I = capital formation X = export revenues M = import spending (X-M)= balance of trade o net exports NFIA = net factor income from abroad NFIA = kita ng pambansang ekonomiya mula sa mga salik ng produksyon na nasa ibang bansa – pambayad sa dayuhang ekonomiya para sa angkat na mga salik ng produksyon

8 NEDA – National Economic & Development Authority
NSCB – National Statistical Coordination Board

9 Pambansang Kita sa Pamamaraan ng Gastusin DETALYE 2005
I. Personal Consumption Expenditure (C) 3,773,325 II. Government Consumption (G) 524,351 III. Capital Formation (I) A. Fixed Capital 1. Construction 2. Durable Equipment 3. Breeding Stocks and Orchard Development B. Changes in Stocks 846,671 IV. Exports (X) A. Merchandise Exports B. Non-factor Services 2,496,563 V. Bawas: Imports (M) A. Merchandise Imports 2,533,872 VI. Statistical Discrepancy 272,213 GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 5,379,251 VII. Net Factor Income from Abroad (NFIA) 416,440 GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) 5,795,691 Source: NSCB, 2005 Philippine Statistical Yearbook

10 Net Factor Income from Abroad (NFIA)
Kilala din sa tawag na Net Factor Income from the Rest of the World 1. Inflow – mga salik ng produksyon na iniluluwas sa mga dayuhang ekonomiya kung saan kumikita ang pambansang ekonomiya 2. Outflow – mga salik ng produksyon na inaangkat mula sa mga dayuhang ekonomiya Ang difference ng nakwentang inflow at outflow ang sinasabing NFIA

11 2 Salik ng produksyon na kabilang sa inflow at outflow
Salik ng paggawa (Labor) Halimbawa: Ang kinikita ng mga manggagawa na nakikipagsapalaran sa dayuhang ekonomiya ay nakatala sa compensation. Salik ng kapital (Kapital) Halimbawa: Investment o property income (dibidendo, interes, at tubo mula sa negosyo).


Download ppt "Produksyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya"

Similar presentations


Ads by Google