Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DAVAO CITY TOURISM Galing sa www.google.com.ph.

Similar presentations


Presentation on theme: "DAVAO CITY TOURISM Galing sa www.google.com.ph."— Presentation transcript:

1 DAVAO CITY TOURISM Galing sa

2 Tungkol sa Lungsod ng Davao

3 POSTER

4 BROCHURE

5

6 Mga Tourist Spots sa Lungsod ng Davao
Eden Nature Park Lokasyon: Toril, Davao City Mga Pasilidad: Park, Swimming Pool, Recreation and Day Tour Center, at marami pang iba. Distansya mula sa airport: 21.5 kilometro

7 D’ Japanese Tunnel Lokasyon: Matina, Diversion Road, Davao City
Mga Pasilidad: Swimming Pool, Restaurant at Overnight Rooms Haba ng tunnel: 200 metro ang haba

8 Davao Crocodile Park Lokasyon: Riverfront, Corporate City Diversion Road Highway, Ma-a, Davao City Mga Pasilidad: Crocodile Farm, Incubation Room, Zoo para sa iba’t ibang mga hayop. Entrance Fee: Matatanda- Php Bata- Php

9 Maraming Salamat sa Pakikinig at Maligayang Pamamasyal sa Lungsod ng Davao!
Credits r Credits to: google.com.ph


Download ppt "DAVAO CITY TOURISM Galing sa www.google.com.ph."

Similar presentations


Ads by Google