Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Modyul 4. Lipunang Sibil Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa

Similar presentations


Presentation on theme: "Modyul 4. Lipunang Sibil Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa"— Presentation transcript:

1 Modyul 4. Lipunang Sibil Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa
Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9

2 “PAKI LANG”

3 Lipunan - gumagawa at nagpapatupad ng mga batas upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan natin sa lipunan. Tinitingnan nito kung natutupad ang mga batas na ito, at pinarurusahan ang lalabag na nakahahadlang sa pagtatamasa natin ng ating mga pangangailangan.

4 Batas – ang nag-iisang layunin nito ay upang tayo ay mapabuti, upang makamit ng lahat ang makabubuti sa isa’t isa.

5

6 Lipunang Sibil kusang-loob na pag-organisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa’t isa ito ay ibinubunsod ng pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan (business) nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) na hindi tulad ng minadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan

7 Mga halimbawa: Peace Advocates Zamboanga (PAZ) Gabriela

8 MEDIA

9 Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan, at kagyat na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaaring maging batayan ng iba sa pagpapasya ng ikikilos.

10 Ang pagbawas o pagdagdag sa katotohanan ay nagiging kasinungalingan.
Kapag ang media ay naglahad ng isang panig lamang ng pangyayari o usapin, maling impormasyon ang pinalulutang ng mga ito sa lipunan, sapagkat hindi buo ang impormasyong hawak ng lipunan. Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti nino man ang kasinungalingang bunga ng pagbabawas o pagdaragdag sa katotohanan.

11 Ang pagbawas o pagdagdag sa katotohanan ay nagiging kasinungalingan.
Kapag ang media ay naglahad ng isang panig lamang ng pangyayari o usapin, maling impormasyon ang pinalulutang ng mga ito sa lipunan, sapagkat hindi buo ang impormasyong hawak ng lipunan.

12 “Ang kapangyarihan ng media ay hindi isang lakas na nananalasa, kundi isang pag-ibig na lumilikha”
-(Papa Juan Pablo II, 1999)

13 “Kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang diyablo”
-San Ignacio

14 SIMBAHAN

15 Gaano man karami ang iyong matamo para sa sarili, makakaramdam ka pa rin ng kahungkagan, ng kawalan ng katuturan, ng kakulangan. Hindi ka nag-iisa sa ganitong damdamin Howard Hughes

16 Sa pagiging mananampalataya mo ay hindi nawawala ang iyong pagkamamamayan.

17 Basic Ecclesial Community
Gawad Kalinga Project ng CFC Seventh Day Adventist Church

18 Mga katangian ng iba’t ibang anyo ng lipunang sibil:
1. Pagkukusang-loob 2. Bukás na pagtatalastasan 3. Walang pang-uuri 4. Pagiging organisado 5. May isinusulong na pagpapahalaga.


Download ppt "Modyul 4. Lipunang Sibil Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa"

Similar presentations


Ads by Google