Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Alyansa nang may Integridad na Maralitang taga- Malabon

Similar presentations


Presentation on theme: "Alyansa nang may Integridad na Maralitang taga- Malabon"— Presentation transcript:

1 Alyansa nang may Integridad na Maralitang taga- Malabon
A.I.M.M. Alyansa nang may Integridad na Maralitang taga- Malabon

2 Layunin ng Alyansa: Maitaguyod ang mga programa ng lokal na pamahalan, pambansang ahensya, NGO at iba pang sektor. Pagkilala sa maralitang sektor bilang kabalikat ng lokal na pamahalaan sa pagsulong ng kaunlaran ng Malabon. Maitatag ang Alyansa bilang pinakamalawak na sentro ng pagkakaisa at pagtutulungan ng sektor.

3 Layunin ng Alyansa: karugtong …
Maiangat ang kakayahan, kamalayan, at integridad ng mga lider at mga samahan para sa aktibong partisipasyon sa pagpapaunlad ng pamayanan. Makatulong sa pagtugon at pagsasa-ayos ng mga kinakaharap na problema at isyu ng sektor

4 MALABON Urban Poor Agenda karugtog . . . .
Agenda 1: Re-activation at pagpapalakas ng Local Housing Board Agenda 2: Pagpapalakas ng programang pabahay para sa maralita na sumasakop sa pampubliko at pambribadong pagmamay-ari Pagkakaroon ng In-City Relocation Site Pagsuporta sa Community Mortgage Program (CMP) Rehabilitasyon ng mga may suliraning CMP areas

5 MALABON Urban Poor Agenda karugtog . . . .
Agenda 3: Pagpapatupad ng patakarang “Walang Demolisyon kung Walang Relokasyon” Agenda 4: Pagkakaroon ng kinatawan ng sektor sa City Council, Local Housing Board, Local Inter- Agency Committee, Task Force on Anti-Squatting Syndicate. Agenda 5: Transfer Tax Exemption sa mga CMP Beneficiaries.

6 MALABON Urban Poor Agenda karugtog . . . .
Agenda 6: Pagtatatag ng Malabon Anti- Squatting Syndicate na may kaukulang Implementing guidelines. Agenda 7: Pagtugon sa mga batayang serbisyo at pangangailang ng sektor, tulad ng pailaw, patubig, pangkabuhayan, pangkalusugan, imprastraktura at edukasyon.

7 MALABON Urban Poor Agenda karugtog . . . .
Agenda 8: Pagsasabatas ng mga maka- maralitang patakaran, resolution, ordinansa at Executive Orders. Agenda 9: Pagkakaroon ng Legal Assistance Desk para sa maralitang taga-lungsod. Agenda 10: Paglalaan at pagtulong sa paghahanap ng pagkukunan ng pondo para sa pangangailangan ng sektor.

8 Mga Nagawa: Registration / Accreditation
Security and Exchange Commission (SEC) Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB) Local Government Unit (LGU) Urban Poor Consultative Assembly re: Creation of Local Housing Board

9 Mga Nagawa: Lobbying and Advocacy on the proposed ordinance exempting Socialized Housing on regulatory fees. (AIMM declaration of support and petition signing for the ordinance) Lobbying and Advocacy on the passage of Local Housing Board (finally passed and approved on March 30, 2007)

10 Mga Nagawa: Actively participated and campaigned on for Team Malabon candidates and senatorial/party list as shorlisted by UP- All. UP-All Membership

11 Mga Nagawa: Participated in the Voters Education conducted by Simbahang Lingkod ng Bayan and FDA, Inc. AIMM Logo making contest (came-up with the best AIMM logo).

12 Mga Nagawa: Conducted series of AIMM Congresses and trainings e.g. para-legal & strategic planning and formation of nine (9) committees. Expansion of members from 72 to 75 HOAs /CAs

13


Download ppt "Alyansa nang may Integridad na Maralitang taga- Malabon"

Similar presentations


Ads by Google