Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pamilihan at pamahalaan

Similar presentations


Presentation on theme: "Pamilihan at pamahalaan"— Presentation transcript:

1 Pamilihan at pamahalaan

2

3 P A M I L H N L A

4

5 P A M H L N A A

6

7 P R E S Y O E

8

9 Ano sa palagay mo ang ugnayan ng mga larawan na nasa 4Pics 1Word?

10 Ano ang ibig sabihin ni Mankiw sa kanyang sinabi na ..
Gawain 1. AYON SA KANYA! Ano ang ibig sabihin ni Mankiw sa kanyang sinabi na .. “Bagama’t ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam o panghihimasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan.” -- Nicholas Gregory Mankiw

11 Pamilihan at Pamahalaan

12 Gawain 2. Ano ang ibig sabihin ng pamilihan at pamahalaan?
isang organisadong sistemang pang-ekonomiya kung saan nagtatagpo ang konsyumer at prodyuser upang magkaroon ng palitan PAMAHALAAN isang mahalagang institusyon sa ating bansa pangunahing tungkulin na paglingkuran at pangalagaan ang sambahayan (Art. II Sec. 4, 1987 Constitution) pagtatakda ng buwis, pagbibigay ng subsidy, nagtatalaga ng presyo ng mga produkto at serbisyo

13 Price Stabilization Program
ipinapatupad upang mapatatag ang presyo sa pamilihan at maiwasan ang mataas na inflation Price Ceiling Price Freeze Price Floor

14 Pagkontrol ng Pamahalaan
sa Presyo ng Pamilihan Price Ceiling Price Floor Price Freeze

15 Ano ang ibig sabihin ng Price Ceiling? Mas mababa sa price equilibrium
Kilala rin sa katawagan bilang maximum price policy o pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili o ang kaniyang produkto Itinatakda kapag ang price equilibrium (Pe) ay masyadong mataas sa pananaw ng mga konsyumer Mas mababa sa price equilibrium Mga pangunahing produkto na minamarkahan ng pamahalaan ng Suggested Retail Price

16 PRICE ceiling Price Ceiling Shortage Supply Demand
Price Equilibrium (Pe) Me Price Ceiling Shortage 500 Supply Demand 300 Price Ceiling 3000 5000 7000

17 Ano ang ibig sabihin ng Price Floor?
Kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo Ipinapatupad upang matulungan ang prodyuser Mas mababa sa price equilibrium Pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage

18 PRICE FLOOR Demand Supply Surplus Price Floor
Price Equilibrium (Pe) Me Demand Supply 700 500 3000 5000 7000

19 Maaaring ang pamahalaan ay magsisilbing tagabili ng mga aning palay ng mga magsasaka upang masiguro na mataas pa rin ang kanilang kikitain at upang maiwasan ang kakulangan (shortage) ng supply sa pamilihan.

20 Price Freeze ipinapatupad upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto

21 “Ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiwasang patakbuhin sa ilalim ng mixed economy. May partisipasyon ang pribadong sektor o ang mga prodyuser sa pagpapatakbo ng ekonomiya, gaya na lamang ng pagtaas ng pangkalahatang presyo (inflation) ng mga pangunahing pangangailangan, maaaring makialam o manghimasok ang pamahalaan upang maisaayos ang pamilihan at kabuuang ekonomiya.” -John Maynard Keynes

22 Mag knock-knock, pagkahuman, di mudayon
Mag knock-knock, pagkahuman, di mudayon. Manuktok sa akong dughan paghuman di musulod igo ra ko pakiligon pero di kaya higugmaon.


Download ppt "Pamilihan at pamahalaan"

Similar presentations


Ads by Google