Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

خشنه اتره اهورهه مزدا شيوۀ ارائه مقاله 17/10/1388.

Similar presentations


Presentation on theme: "خشنه اتره اهورهه مزدا شيوۀ ارائه مقاله 17/10/1388."— Presentation transcript:

1 خشنه اتره اهورهه مزدا شيوۀ ارائه مقاله 17/10/1388

2 قسمت های یک مقاله عنوان (Title) نویسندگان (Authors)
آدرس ها (Addresses) خلاصه مقاله(Abstract) کلمات کلیدی (Keywords) مقدمه (Introduction) مواد و روشها (Materials and Methods) نتایج(Results) تصاویر و جداول (Figures and Tables) آمار (Statistics) بحث (Discussion) نتیجه گیری (Conclusion) لیست منابع (References) سپاسگزاری (Acknowledgment) 17/10/1388

3 ارائه مقاله سخنرانی پوستر 17/10/1388

4 تهیه اسلایدها اولین اسلاید شامل عنوان سخنرانی، مشخصات و آدرس های فرد یا افراد ارائه دهنده باشد. بهتر است فهرستی از آنچه که قرار است در سخنرانی بحث شود ارائه شود. (دومین سلاید) اسلایدها عنوان داشته باشند و این عنوان بیانگر مطالب موجود در اسلاید باشد. نظم در ارائه اسلایدها همانند مقاله ارسال شده رعایت شود: (مقدمه پژوهش، روشهای استفاده شده، نتایج، بحث، نتیجه گیری، مراجع و سپاسگزاری) 17/10/1388

5 تهیه اسلایدها (2) تا حد امکان از تصاویر و جدول ها جهت فهماندن مطالب استفاده شود. متن موجود در اسلاید ها کم بوده و فونت نوشتار با توجه به اهمیت مطالب موجود در اسلاید تنظیم شود. اسلایدها شماره داشته باشد تا در صورت وجود سوال برای افراد شماره اسلاید ذکر شود. تعداد اسلایدها با توجه به زمان سخنرانی تنظیم شود. 17/10/1388

6 ویژگی های سخنرانی با کیفیت و اثر بخش
اهداف سخنرانی به خوبی توسط فراگیران فهمیده و درک شود. عنوان و محتوای سخنرانی مرتبط با (خلاصه) مقاله ارسال شده باشد. سخنرانی به خوبی سازماندهی شده و شامل مقدمه و نتیجه گیری باشد. سرعت بیان و ارائه سخنرانی برای مخاطبان مناسب باشد. سخنرانی متناسب با زمان در اختیار قرار داده شده (10 دقیقه برای سخنرانی فردی تا 20 دقیقه برای سخنرانی گروهی) تنظیم شود. مخاطبان در یک محیط راحت بوده و سخنرانی به خوبی به وسیله آنها دیده و شنیده شود. 17/10/1388

7 آمادگی جهت سخنرانی آنچه را که می خواهید بگویید، یادداشت کنید. لیستی از نکات مهم سخنرانی خود را تهیه نمایید. در صورت امکان از مواد و وسایل بصری در سخنرانی خود استفاده نمایید. تمام صحبت هایتان را طبق برنامه سخنرانی خود تمرین نمایید. نتایج پژوهش های موردی را که در زمینه موضوع سخنرانی شما انجام شده است بازگو کنید. این امر صحبت های شما را مستند خواهد نمود. استوار و مصمم بوده و از نظر ظاهر، مرتب و تمیز باشید. شکیبا بوده و بر هیجان خود غلبه کنید. به موضوع احاطه داشته باشید، زیرا بدون احاطه کامل بر موضوع، سخن گفتن ارزش لازم را نخواهد داشت. حاضرالذهن و سریع الانتقال باشید و سعی کنید هرگز غفلت و فراموشی بر شما مستولی نشود. 17/10/1388

8 آمادگی جهت سخنرانی (2) به موضوع سخنرانی توجه کامل داشته و فقط درباره آن صحبت نمایید. تقدم و تأخر مطالبی را که قصد بیان آنها را دارید، بخاطر بسپارید. تمام توجهات خود را روی شنوندگان متمرکز نموده و میزان علاقمندی آنان را به موضوع سخنرانی افزایش دهید. پس از سخنرانی به سئوالات باشندگان، با صبر و حوصله کافی گوش فرا دهید و با احترام به آنها جواب دهید. اعتماد به نفس و جرأت کامل برای سخن گفتن داشته باشید، که این اعتماد بر اثر تمرین، علاقه و جدیت در کار حاصل می گردد. میل به سخنرانی و خوب حرف زدن داشته باشید. سخنرانی خود را خوب تهیه و تنظیم نمایید و مطالب سخنرانی واضح و روشن باشد. با میل و هیجان صحبت نموده و از ته قلب جملات را ادا کنید. 17/10/1388

9 ارائه مقاله سخنرانی پوستر 17/10/1388

10 تهیه پوستر عنوان مقاله با حروف درشت در بالاترين سطر در تمام عرض پوستر نوشته شود. نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و محل انجام پژوهش خوانا قيد شود. متن گويا و رسا باشد. از به كار بستن اصطلاحات غيرمعمول خودداري شود. ابعاد پوستر معمولاً در سانتي متر باشد. توجه شود كه حروف به اندازه كافي بزرگ باشد، به گونه اي كه از فاصله حداقل 5/1 متري خوانا باشد. در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خود داری شود و سعي گردد از طرح، تصوير و اشکال و روش های ابداعي استفاده تا مطالب بطور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شود. بهتر است از رنگهاي زنده و معني دار در پوستر استفاده شود.      17/10/1388

11 نمونه پوستر 17/10/1388

12 ارائه مقاله سخنرانی پوستر 17/10/1388


Download ppt "خشنه اتره اهورهه مزدا شيوۀ ارائه مقاله 17/10/1388."

Similar presentations


Ads by Google