Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Web Quest Project sa Kasaysayan ng Asya para sa Ikalawang Antas

Similar presentations


Presentation on theme: "Web Quest Project sa Kasaysayan ng Asya para sa Ikalawang Antas"— Presentation transcript:

1 Web Quest Project sa Kasaysayan ng Asya para sa Ikalawang Antas
THAT’S ENTERTAINMENT! Web Quest Project sa Kasaysayan ng Asya para sa Ikalawang Antas

2 PANIMULA Hindi lamang ang malalaking bahagi ng lupa at karagatan ang nakakapagpalakas sa impluwensya ng Asya kundi maging ang iba't ibang masisidhing kontribusyon nito sa mundo. Isa na rito ang pagkakaiba-iba ng kultura at kagawian ng mga bansa sa Asya na siyang pinakadakila, kaakit-akit, misteryoso at pinakamagaling nitong kontribusyon. Sa kabila ng pagkakaiba nito, ang bawat kultura ay may isang gasinulid na bukud-tanging nagkakabit sa mga Asyano. Ito ang siyang gumigising sa diwa at humahaplos sa puso ng masalimuot na buhay ng tao.

3 GAWAIN Bilang isang kilalang miyembro ng Asian Council for the Arts, ikaw ay naatasang gumawa ng taunang lakbay pang-edukasyon. Dahil gusto mo itong maging mas kawili-wili, ikaw ay gagawa ng isang variety show. Ang iba’t ibang pangkat ay maghahandog ng programa base sa kategorya ng Asian Humanities.

4 PROSESO Hakbang 1. Paghahanap ng Sangay
Pumili sa mga sumusunod na sangay ng Humanities na nais mong tuklasin: Sining Biswal Panitikan Sayaw Musika Palakasan at Laro Arkitektura

5 PROSESO Hakbang 2. Malalimang Pag-intindi Sining Biswal
Para sa mga alagad ng sining, pag- aaralan ang mga paintings at sculptures --- ang pinanggalingan, istilo, panahon at mahahalagang halimbawa nito. Ipakita ang mga napulot na kaalaman sa isang variety show. Pumili ng isang partikular na istilo at medium at ipakita kung paano ito gawin.

6 Narito ang mga site sa Internet na makatutulong sa gawain:

7 PROSESO Panitikan Ang pokus ng iyong gawain ay kumalap ng kahit anong nasusulat tungkol sa Asya. Magbasa at magsaliksik ng mga iba't ibang panitikan mula sa mga tula, kathang isip at drama. Pumili ng isa sa bawat klase at itanghal ito sa paraang binabasa, dula-dulaan o maiksing palabas.

8 Narito ang mga websites sa Internet na makatutulong sa iyong gawain:

9 PROSESO Sayaw Ang galaw at interpretasyon ng katawan ang mahalagang bagay sa mga mananayaw. Tingnang mabuti ang mga kahulugan, galaw at mga hindi malilimutang katangian ng mga sayaw sa Asya. Pumili ng isang katutubo, sosyal o ritwal na sayaw at itanghal ito sa variety show.

10 Narito ang mga websites na maaaring makatulong sa iyong gawain:

11 PROSESO Musika Pag-aralan ang lahat tungkol sa musika ng Asya --- mga instrumento o kagamitan, paraan at tema. Pumili ng dalawang karaniwang tema ng musika sa Asya at itanghal ito sa pamamagitan ng pag-awit o pagtugtog ng instrumento.

12 Narito ang mga websites na maaaring makatulong sa iyong gawain:

13 PROSESO Isport at Laro Ang mga manlalaro ay pipili ng iba't ibang laro mula sa Asya. Alamin ang kasaysayan, paraan, pamamaraan, mga alituntunin at gamit ng laro. Itanghal ang dalawang napiling laro sa variety show.

14 Narito ang mga site sa Internet na maaaring makatulong sa gawain:

15 PROSESO Arkitektura Ibaling ang pansin sa mga arkitekturang natatangi lamang sa buong Asya --- kasaysayan, gamit, lokasyon at mga materyal na ginamit. Ipakita ang paggawa ng isa sa bawat lugar mula kanluran, timog, hilaga, timog-silangan at silangang Asya.

16 Narito ang mga sites sa Internet na makakatulong sa gawain:

17 PAGTATAYA Kategoya at Puntos 4 3 2 1 Organisasyon
Ang mga impormasyon ay naipakit sa malinaw at lohikal na pamamaraan na madaling naintindihan ng mga manonood. Ang mga impormasyon ay naipakit sa sa lohikal na paraan na naintindihan ng mga manonood. Ang manonood ay nahirapang intindihin ang presentasyon. Ang manonood ay hindi naintindihan ang presentasyon dahil hindi malinaw ang pagkakasunud-sunod nito. Nilalaman at Kaalaman Nakapagpakita ng buong kaalaman, paliwanag at detalye. Nagpakita ng kaalaman, subalit nabigong ihatid ang bawat detalye. Ang mga estudyante ay hindi komportable sa impormasyon at nakasagot lamang ng mga iilang katanungan. Ang mga estudyante ay hindi alam ang mga impormasyon at hindi nakasagot sa mga tanong. Biswal Gumamit ng ng biswal upang sumuporta sa mga salita at teksto sa presentasyon. Ang mga biswal ay may kinalaman sa mga teksto ng presentasyon. Ang mga estudyante ay paminsan-minsang gumamit ng biswal na sumusuporta sa mga teksto sa presentasyon. Ang mga estudyante ay hindi gumamit ng biswal.

18 PAGTATAYA Mekaniks Walang maling pagbaybay at wasto ang balarila.
Kategoya at Puntos 4 3 2 1 Mekaniks Walang maling pagbaybay at wasto ang balarila. May hanggang dalawang maling pagbaybay at maling paggamit ng balarila. May hanggang tatlong maling pagbaybay at maling paggamit ng balarila. May hanggang apat at higit pang maling pagbaybay at maling paggamit ng balarila. Paraan ng Presentasyon May malinaw at tamang boses at saktong pagbigkas sa mga salita. May malinaw na boses at binibigkas ang karamihan sa mga salita ng tama. Nabigkas ang mga salita nang hindi tama at ang mga manonood ay nahirapan itong intindihin. Bumubulong at nabigkas nang hindi tama ang mga salita, dahilan upang hindi marinig ng mga nasa likuran.

19 Pasasalamat http://www.newseum.org/todaysfrontpages/
Mga unang pahina ng halos 300 peryodiko sa 36 na bansa. Diksyonaryo ng mga peryodiko sa mundo sa wikang Ingles. Dakilang paraan sa pagpapaunlad ng iba’t-ibang pananaw.


Download ppt "Web Quest Project sa Kasaysayan ng Asya para sa Ikalawang Antas"

Similar presentations


Ads by Google