Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر

Similar presentations


Presentation on theme: "دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر"— Presentation transcript:

1 دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر

2 ALi Abedini محیط شماتیک پروتئوس ISIS 7

3 آشنايی با محيط نرم افزار
فصل دوم آشنايی با محيط نرم افزار

4 در ابتدای آموزش نميخواهيم با توضيح امکانات موجود در منوی فايل و
در ابتدای آموزش نميخواهيم با توضيح امکانات موجود در منوی فايل و ... شما را خسته کنيم ، در اين فصل شما مختصرا با محيط نرم افزار، با ابزار ها و نام های مکانهای مختلف نرم افزار اشنا ميشويد ، اگر اولين بار است وارد نرم افزار ميشويد ، اين فصل را بخوانيد، در غير اين صورت از خواندن ان صرف نظر کنيد. در صورتی که ، نخستين بار است وارد نرم افزار ميشويد با محيط زير روبرو خواهيد شد:

5 (Menu Bar) -1 منوی های اصلی
(Toolbars) -2 منوهای کاربردی (Mode Selector Toolbar) -3 منو های ابزار و انتخاب (Menu Bar) -1 منوی های اصلی :(DEVICES) -5 منوی انتخاب قطعات 4 -منو های تعيين موقيعت 6- منوی فرمان

6 *انتخاب قطعه از کتابخانه و آوردن آن به صفحه شماتيک
در پروتوس شبيه سازی مدارات شامل مراحل زير است : *انتخاب قطعه از کتابخانه و آوردن آن به صفحه شماتيک *گذاشتن قطعه ها و اجرای سيم کشی بين آنها *ايجاد تغيير در مشخصات قطعه ( مثلا ممکن است مقدار يک مقاومت از 1 کيلو به 1.2 کيلو تغيير کند)

7 انتخاب قطعه از کتابخانه و آوردن آن به صفحه شماتيک
RESISTORE انتخاب قطعه از کتابخانه و آوردن آن به صفحه شماتيک

8 گذاشتن قطعه ها و اجرای سيم کشی بين آنها

9 ايجاد تغيير در مشخصات قطعه ( مثلا ممکن است مقدار يک مقاومت از 1 کيلو به 1.2 کيلو تغيير کند)

10 شروع به کار با شبیه سازی برای اجرای شبیه سازی فقط باید سه مرحله زیر را انجام دهید اضافه کردن منابع مناسب به عنوان تحریک مدار -تعریف نقطه هایی که باید شکل موج آنها ترسیم شود(پروب ها) -انتخاب گراف مناسب برای شبیه سازی آنالوگ“دیجیتال“نویز و ...

11 اضافه کردن منابع مناسب به عنوان تحریک مدار

12

13

14

15

16 در پروتئوس سه نوع پروب برای اندازه گیری وجود دارد:
تعریف نقطه هایی که باید شکل موج آنها ترسیم شود(پروب ها) در پروتئوس سه نوع پروب برای اندازه گیری وجود دارد: 1- پروب جریان پروب ولتاژ 3- پروب نهان

17

18 انتخاب گراف مناسب برای شبیه سازی آنالوگ“دیجیتال“نویز و ...

19

20 دستگاههای اندازه گیری در پروتئوس
osiloscope

21 Logic Analyser

22 COUNTER TIMER پايه پايه ريست شمارنده ميباشد RST پايه کنترل و پايه CE کلاک شمارنده و پايه ، CLK

23 VIRTUAL TERMINAL wWw.Dariushmoridi.blogfa.cOm
RXD و TXD از اين دستگاه برای از مايش ارتباط سريال استفاده ميشود ، پايه میکروTXD و RXD وسيله به ترتيب به پايه های متصل ميشود ، اطلاعات خروجی ميکرو در پنجره ای که در هنگام شبيه سازی باز ميشود نمايش داده ميشود

24 SPI , I2C DEBUGGER wWw.Dariushmoridi.blogfa.cOm
از اين دو دستگاه برای شبيه سازی ارتباط سريال و ارتباط سريال SPI 2 استفاده ميشود . WIRE

25 signal generator Pattern generator wWw.Dariushmoridi.blogfa.cOm
دو دستگاه آشنا برای توليد انواع امواج مي باشند کار با اين دستگاه در پروتئوس بسيار شبيه به واقعيت است .

26 *terminals mode روشهای کم کردن حجم سیم کشی *terminals mode
*buses mode/ wire lable mode

27

28 buses mode/ wire lable mode

29

30 Questions & Comments WwW.Dariushmoridi.blogfa.com
You Can download this project from: برای دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر به آدرس زیر مراجعه کنید .


Download ppt "دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر"

Similar presentations


Ads by Google