Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta

Similar presentations


Presentation on theme: "Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta"— Presentation transcript:

1 Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta
Mr sci med Katarina Milošević Dani univerzitetske dečje klinike Beograd

2 Odbrambeni mehanizmi pluća
U toku dana , kroz disajne puteve prođe velika količina vazduha u kome se mogu naći potencijalno opasne čestice (dim, prašina, neorganski sastojci, patogeni migroorganizmi) Respiratorni trakt je razvio veliki broj mehanizama odbrane ( mukocilijarni klirens, nespecifični imunološki faktori, mukozni imuno sistem) Da bi infekcija nastala mora biti ispunjen jedan od sledećih preduslova: ili su mehanizmi eliminacije insuficijenti ( pa se broj bakterija stalno povećava) ili nastaje zapaljenska reakcija (koja omogućava dalje prodiranje bakterija u pluća). Obzirom da je mukocilijarni klirens jedan od najvažnijih mehanizama, svaki poremećaj u ovom sistemu će dovesti do povećavanja broja izazivača.

3 Kolonizacija gornjih delova respiratornog trakta
S. pneumoniae Enterococcus Enterobacteriaceae Streptococcus gr. A B,C,G,F Corynebacterium Eikenella corrodens Capnocytophaga Kingella Cardiobacterium hominis Candida albicans Streptococcus(alfa i nehemolitični) Peptostreptococcus Neisseria Haemophilus Moraxela catarrhalis Staphylococcus Bacteroides Fusobacterium Actinomyces

4 Pneumonije Važan uzrok mortaliteta i morbiditeta u dece
Čine 10 do 15 % infekcija respiratornog trakta Smatra se da 4% predškolske dece ili 1% u uzrastu od 9 do 15 godina boluje od pneumonije Pneumonije su oko 10 puta češće kod dece u nerazvijenim zemljama

5 Lokalizacija zapaljenskog procesa
Bronhopneumonija-zapaljenska žarišta lokalizovana oko pojedinih bronhija Lobarna pneumonija-zapaljenski proces obuhvata čitav jedan lobus neophodna radiološka potvrda infiltracije za dijagnozu

6 bolesnici često kompromitovani
Pneumonije Stečene van bolničke sredine Nozokomijalne razlika je u uzročnicima obzirom da su bolnički sojevi bakterija znatno rezistentniji na antibiotike, bolesnici često kompromitovani

7 Šta su pokazale studije?
Virusi n(%) n(%) RSV (25) Influenza A (5) CMV (3) Adenovirus (1.4) Varicella (0.7) Parainfluenza (0.7) Rhinovirus (0.7) Coxsackie (0.7) EBV (0.7) HSV (0.7) Enterovirus (0.7) Bakterije n(%) n(%) Group A streptococcus (7) Mycoplasma pneumoniae (2) Streptococcus pneumoniae 5 (4) (13) Bordatella pertussis (0.7) Chlamydia trachomatis (0.7) Pseudomonas (0.7) Staphylococcus aureus (0.7) Moraxella sp (0.7) (0.7) Haemolytic streptococci (not group A) (0.7) Haemophilus influenzae (0.7) (5) P Drummond, J Clark, J Wheeler, A Galloway, R Freeman, A Can, Arch Dis Child 2000;83:

8 Uzročnici pneumonija prema uzrastu
Neonatus: group B streptokok (GBS), respiratorni sincitijalni virus (RSV). Odojčad: Virusi: parainfluenza, influenza virus, adenovirus, RSV. Citomegalovirus, humani metapneumovirus Atipični organizmi: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Pneumocystis carinii (PCP). Bakterije: B. pertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Predškolska deca: Virusi: parainfluenza, influenza, adenovirus, RSV, humani metapnemovirus. Atipični organizmi: Mycoplasma pneumoniae. Bakterije: Streptococcus pneumoniae Školska deca: Atipični organizmi: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Bakterije: Streptococcus pneumoniae, B. pertussis

9 Pneumokok Gram pozitivni diplokok
U zavisnosti od prisustva specifičnog antigena postoje preko 80 subtipova, desetak izaziva 62% svih oboljenja. Prenošenje kapljičnim putem, oko 5%-70% zdravih nosi bakteriju u gornjim disajnim putevima. Pneumokokna pneumonija je vrlo česta (150, ,000 slučajeva godišnje u SAD). Inkubacija je kratka (1-3 dana). Simptomi : visoka febrilnost, kašalj, tahipneja i tahikardija, opšta slabost. Oko 6,000 slučajeva godišnje u SAD (smrtnost 5%-7%).

10 Kretanje serotipova Tipovi1,3,6,7,14,18,19,i 23.odgovorni su za infekcije respiratornog trakta. Posle infekcije stvara se imunitet samo na specifičan serotip, tako da se reinfekcija može desiti mnogo puta.

11 Oblici pneumokoka

12 Mikrobiološka dijagnostika
Uprkos velikom značaju pneumokokne pneumonije mikrobiološka dijagnostika je teška i komplikovana, (razlikovanje kontaminacije od infekcije) Pouzdanost kulture sputuma oko senzitivnost 57% i specifičnost 97% Bronhoalveolarna lavaža pouzdanost 40-60% Protected brush i punkcija pluća se ne koriste u svakodnevnom radu Nazofaringealni bris ne ukazuje na uzročnika pneumonije Izolacija antigena pneumokoka iz urina – senzitivnost 70-80% i specifičnost preko 90%. PCR –senzitivnost od % Reller L B et al. Clin Infect Dis. 2008;46:

13 Uzorak sputuma pokazuje Streptococcus pneumoniae kao gram pozitivni diplokok
Gram stain of a sputum sample showing Streptococcus pneumoniae as gram-positive diplococci. Reller L B et al. Clin Infect Dis. 2008;46:

14 Rast Streptococcus pneumoniae na krvnom kao “crtač” kolonija
Streptococcus pneumoniae growing on sheep blood agar as “draughtsman” colonies. The disk contains optochin and is surrounded by a zone of inhibition. Reller L B et al. Clin Infect Dis. 2008;46:

15 Terapija pneumokokne pneumonije
Penicilini ili cefalosporini II generacije su lekovi izbora za osetljive sojeve pneumokoka, oralno ili parenteralno dati u visokim dozama. Mogu se koristiti i za lečenje intermedijarno osetljivih sojeva, u visokim dozama. Nema dokaza da je mortalitet od pneumonija vezan za rezistenciju pneumokoka na peniciline. Penicilini sa inhibitorima beta-laktamaze (klavulonska kiselina, sulbaktam, tazobaktam) nemaju nikakve prednosti nad običnim penicilinima. .

16 Rezistencija na penicilin

17 Penicilinska rezistencija
PCV7 licensed

18 IPD dece <2 godine Pad penicilin rezistentnih sojeva pneumokoka posle uvodjenja PCV7, ali porast intermedijarno osetljivih pneumokoka Dagan, Klugman, The Lancet Infectious Diseases, Volume 8, Issue 12, Pages , December 2008

19 Zaključak Vankomicin je terapija izbora za pneumokok rezistentan na penicilinske antibiotike

20 Terapija pneumonija Azitromicin ima istu aktivnost kao penicilini na osetljive sojeve, ali 25% je genetski rezistentno. Aktivnost protiv neosetljivih sojeva je niska. Zbog niskog nivoa u serumu, azitromicin ne bi trebalo da bude inicijalna monoterapija van bolničničkih pneumonija

21 Terapija pneumonija Ciprofloksacin ne bi trebalo koristiti usled njihovog ograničenog delovanja na pneumokok. Ostali hinoloni imaju nešto bolje rezultate, ali se ne preporučuju kao terapija izbora (kontraindikovani u manje dece, rezistencija se razvija veoma brzo).

22 Algoritam


Download ppt "Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta"

Similar presentations


Ads by Google