Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Prístup k liečbe hypertenzie vo svetle Odporúčaní EHS / ESC 2007

Similar presentations


Presentation on theme: "Prístup k liečbe hypertenzie vo svetle Odporúčaní EHS / ESC 2007"— Presentation transcript:

1 Prístup k liečbe hypertenzie vo svetle Odporúčaní EHS / ESC 2007
MUDr. Slavomír ŠUCH Interná ambulancia MED- CENTRUM, Martin

2 Európske odporúčania ESH / ESC 2007
Európske odporúčania boli pripravené spoločne Európskou Spoločnosťou pre Hypertenziu a Európskou Kardiologickou spoločnosťou. Congress of hypertension , Jún 2007, Milano, Journal of Hypertension 2007;25:

3 Authors/Task Force Members: Giuseppe Mancia, Co-Chairperson (Italy), Guy De Backer, Co-Chairperson (Belgium), Anna Dominiczak (UK), Renata Cifkova (Czech Republic), Robert Fagard (Belgium), Giuseppe Germano (Italy), Guido Grassi (Italy), Anthony M. Heagerty (UK), Sverre E. Kjeldsen (Norway), Stephane Laurent (France), Krzysztof Narkiewicz (Poland), Luis Ruilope (Spain), Andrzej Rynkiewicz (Poland), Ronald E. Schmieder (Germany), Harry A.J. Struijker Boudier (Netherlands), Alberto Zanchetti (Italy) ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): Alec Vahanian, Chairperson (France), John Camm (UK), Raffaele De Caterina (Italy), Veronica Dean (France), Kenneth Dickstein (Norway), Gerasimos Filippatos (Greece), Christian Funck-Brentano (France), Irene Hellemans (Netherlands), Steen Dalby Kristensen (Denmark), Keith McGregor (France), Udo Sechtem (Germany), Sigmund Silber (Germany), Michal Tendera (Poland), Petr Widimsky (Czech Republic), Jose Luis Zamorano (Spain) ESH Scientific Council: Sverre E. Kjeldsen, President (Norway), Serap Erdine, Vice-President (Turkey), Krzysztof Narkiewicz, Secretary (Poland), Wolfgang Kiowski, Treasurer (Switzerland), Enrico Agapiti-Rosei (Italy), Ettore Ambrosioni (Italy), Renata Cifkova (Czech Republic), Anna Dominiczak (UK), Robert Fagard (Belgium), Anthony M. Heagerty, Stephane Laurent (France), Lars H. Lindholm (Sweden), Giuseppe Mancia (Italy), Athanasios Manolis (Greece), Peter M. Nilsson (Sweden), Josep Redon (Spajn), Roland E. Schmieder (Germany), Harry A.J. Struijker-Boudier (Netherlands), Margus Viigimaa (Estonia) Document Reviewers: Gerasimos Filippatos (CPG Review Coordinator) (Greece), Stamatis Adamopoulos (Greece), Enrico Agabiti-Rosei (Italy), Ettore Ambrosioni (Italy), Vincente Bertomeu (Spain), Denis Clement (Belgium), Serap Erdine (Turkey), Csaba Farsang (Hungary), Dan Gaita (Romania), Wolfgang Kiowski (Switzerland), Gregory Lip (UK), Jean-Michel Mallion (France), Athanasios J. Manolis (Greece), Peter M. Nillson (Sweden), Eoin O’Brien (Ireland), Piotr Ponikowski (Poland), Josep Redon (Spain), Jose Rodicio (Spain), Frank Ruschitzka (Switzerland), Juan Tamargo (Spain), Pieter van Zwieten (Netherlands), Margus Viigimaa (Estonia), Bernard Waeber (Switzerland), Bryan Williams (UK), Jose Luis Zamorano (Spain) Journal of Hypertension 2007;25:

4 Klasifikácia krvného tlaku
Kategória Systolický Diastolický Optimálny < < 80 Normálny 120 – – 84 Vysoký normálny 130 – – 89 Stupeň 1 (mierne) 140 – – 99 Stupeň 2 (stredne) 160 – – 109 Stupeň 3 (závažne) > > 110 Izolovaná systolická hypertenzia > < 90 The 1999 WHO/ISH classification has been retained with the reservation that the real treshold for hypertension must be considered as flexible, being higher or lower based on the total cardiovascular risk profile of each individual. Accordingly, the definition of high normal blood pressure includes values that may be considered as “high” (ie hypertension) in high-risk subjects, or acceptable in individuals at lower risk. As result, the subgroup borderline hypertension, present in the 1999 WHO/ISH guidelines, has not been retained. * Ako predtým, bezo zmien oproti roku 2003

5 Rozdiely medzi odporúčaniami 2003 a 2007.
Definícia hypertenzie ostala, hodnotí sa viac v kontexte s celkovým kardiovaskulárnym rizikom: Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárne riziko: Výška krvného tlaku Prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov Poškodenie cieľových orgánov Prítomnosť ochorení cieľových orgánov / kardiovaskulárne a renálne / Pridružený klinický stav Zmeny v kardiovaskulárnych rizikových faktoroch *: Nové prahové hodnoty dyslipidémie: Celk. chol: 5,0 mmol/l vs. 6,5 mmol/l LDL chol: 3 mmol / l vs. 4 mmol / l Nový rizikový faktor: Hladina plazmatickej glukózy na lačno: 5,6 – 6,9 mmol/l Obvod pása na posúdenie viscerálnej obezity ** Metabolický syndróm Neuvádzajú sa zápalové faktory / C- reakt. protein/ *Mancia et al. 2007, **Bergman at al.2007,

6 Faktory ovplyvňujúce prognózu
Rizikové faktory Subklinické orgánové poškodenie Hladiny systolického a diastolického TK Hypertrofia Ľavej Komory / koncentrická / (Sokolow-Lyon >38 mm; Cornell >2440 mm) alebo izolovaná dilatácia ľavej predsiene Hladina pulzného tlaku (u starších) Ultrazvukové potvrdenie zhrubnutia artériovej steny karotid vek(M>55 rokov; W>65 rokov) Fajčenie Dyslipidaemia TC>5.0 mmol/l (190 mg/dL), alebo LDL-C >3.0 mmol/l (115 mg/dL), alebo HDL-C: muži<1.0 mmol/l (40 mg/dL), ženy <1.2 mmol/l (46 mg/dL), alebo TG >1.7 mmol/l (150 mg/dL) Mierne zvýšenie sérového kreatínu: M: μmol/l ( mg/dL); W: μmol/l ( mg/dL) Hladina glukózy nalačno mmol/L ( mg/dL) Abnormálny glucose tolerance test Abdominálna obezita (Obvod pása >102cm (Muži), 88cm (Ženy) Mikroalbuminúria mg/24h Rodinná anamnéza predčasnej KV choroby (M od veku <55 rokov, Ž od veku <65 rokov)

7 Faktory ovplyvňujúce prognózu
Diabetes Mellitus: Pridružené klinické stavy: Glykémia nalačno ≥7.0 mmol/l (126 mg/dL) Cerebrovaskulárne ochorenia: ischemická cievna príhoda;mozgová hemorágia; TIA Postprandiálna glykémia >11.0 mmol/l (198 mg/dL) Kardiálne ochorenia: infarkt myokardu; angína pektoris; koronárna revaskularizácia; srdcové zlyhanie Renálne ochorenia: diabetická nefropatia; renálna insuficiencia, proteínúria Obliterujúca ateroskleróza Retinopatia: pokročilé štádium, hemorágie, papiloedém

8 Rizikový pacient, vyžadujúci radikálnu intervenciu /stredné, vysoké alebo veľmi vysoké pripočítateľné riziko/ Systolický TK ≥180 mmHg a/alebo ≥ diastolický 110 mmHg Systolický TK >160 mmHg s nízkym diastolickým TK <70 mmHg) / vysoký pulzný tlak / Diabetes mellitus alebo Metabolický syndróm Alebo prítomnosť ≥ 3 kardiovaskulárnych rizikových faktorov

9 Rizikový pacient, vyžadujúci radikálnu intervenciu - aj pri miernom zvýšení krvného tlaku Willum-Hansen et al. 2006 Jeden alebo viac nasledujúcich subklinických orgánových poškodení : SRDCE: hypertrofia * Levy et al.1990, koncentrická Muiesan et al ľavej komory, dilatácia predsiení** Gerdis et al.2007 CIEVY: USG nález zhrubnutia artériovej steny na karotidách , alebo USG dôkaz aterosklerotického plátu O’Leary et al.1999, Hodis et al. 1998 - Zvýšenie tuhosti ciev, Willum- Hansen et al.2006 OBLIČKY: Mierny nárast sérového kreatinínu - Zníženie glomerulárnej filtrácie alebo znížený kreatinín clearance - Mikroalbuminúria alebo proteinúria alebo Dokázané kardiovaskulárne, alebo renálne ochorenie

10 Odporúčania ESH/ESC 2007 pri pátraní po subklinickom orgánovom poškodení
Rozdeľuje vyšetrenia na : „ rutinné“ – lacné, s vysokým prediktívnnym prínosom pre stanovenie rizika - povinnosť realizovať u každého pacienta s HT „ odporúčané “ – drahé, ťažšie dostupné s vysokým prínosom na stanovenie rizika – realizovať na základe dostupnosti a individuálnej potreby „spomínané “ - sú predmetom prebiehajúceho výskumu a môžu mať prognostickú hodnotu, v blízkej budúcnosti sa môžu širšie využívať v klinickej praxi (srdce, cievy, obličky, očné pozadie, CNS,)

11

12 Vzťah medzi výškou TK a incidenciou príhod Štúdia International Verapamil SR / Trandolapril - INVEST / tab. Messerli et al.2006 /

13 Stratifikácia rizika na stanovenie prognózy Mancia et. Al. 2007
Iné RF a anamnéza ďalších chorôb Normálny sTK alebo dTK80-84 Vyšší normálny sTK dTK 85-89 1.Stupeň sTK dTK 90-99 2.Stupeň sTK dTK 3.Stupeň 180 110 Žiadne iné RF Priemerné riziko Nízke pripočítateľné riziko Stredné pripočítateľné riziko Vysoké pripočítateľné riziko 1 – 2 RF Veľmi vysoké pripočítateľné riziko 3 alebo viac RF alebo PCO alebo DM Pridružené klinické stavy The terms low, moderate, high and very high added risk are calibrated to indicate an approximate absolute 10-year risk of cardiovascular disease of < 15%, 15-20%, 20-30% and > 30%, respectively, according to Framingham criteria, or an approximate absolute risk of fatal cardiovascular disease < 4%, 4-5%, 5-8% and > 8% according to the SCORE chart. RF – rizikový faktor; PCO – poškodenie cieľového orgánu; DM- diabetes sTK- systolický tlak krvi; dTK- diastolický tlak krvi

14 EPIDEMIOLOGICKÉ DÁTA VYPOVEDAJÚ: Význam dosahovania cieľových hodnôt TK.
Benefit antihypertenzívnej liečby vyplýva viac zo samotného zníženia tlaku krvi, bez ohľadu na samotnú liečbu. Hodnoty TK krvi nad 140 / 90 mmHg treba liečiť pod túto hranicu, bez ohľadu na vek./ vrátane starších pacientov / Incidencia kardiovaskulárnej morbidity a fatálnych príhod sa zvyšuje od tlaku 110 / 70 mmHg. Prospective Studies Colaboration, 2002 : Absencia dôkazov o zhoršenej perfúzii orgánov a zvýšení kardiovaskulárnej morbidity a mortality pri aktívnej liečbe v tomto intervale TK. Prospective Studies Colaboration, 2002 Zníženie TK pod 140 / 90 mmHg nezvyšuje výskyt NÚL Mancia, 2006 Vytýčením si ambicióznejšieho cieľa častejšie dosiahhneme cieľových hodnôt TK Mancia, 2006

15 jednorázovej intervencie /
Nefarmakologické opatrenia - bez ohľadu na kardiovaskulárne riziko – u každého pacienta Zmeny v životospráve: Fajčenie Konzumácia alkoholu Príjem soli Redukcia hmotnosti Pohyb Pri každej návšteve treba pozitívne motivovať pacienta k zmene negatívnych zvyklostí. / extrémne nízka účinnosť jednorázovej intervencie /

16 Odporúčanaia ESH/ESC 2007: Pri výbere liekov alebo ich kombinácií treba zvážiť:
Predchádzajúcu skúsenosť pacienta s liekom alebo triedou Účinok konkrétneho lieku na pacientov špecifický kardiovaskulárny rizikový profil; Prítomnosť subklinického orgánového poškodenia, kardiovaskulárneho alebo obličkového ochorenia a diabetu; Prítomnosť iného ochorenia alebo stavu ktorý môže obmedziť použitie konkrétneho lieku Možné liekové interakcie cena liečby / ale nikdy nad benefit lieku pre pacienta / Preferovať lieky s 24 h účinkom , dávkované 1x denne Venovať pozornosť NÚL.

17 Implikácie pre farmakologickú liečbu: Pacienti s vysokým a veľmi vysokým pridaným rizikom:
na dosiahnutie cieľových hodnôt TK vyžadujú liečbu 2 a viac kombináciou liečiv. Hanson et . al.1998 Liečba má byť začatá dvojkombináciou hypotenzív, pre vysoké riziko príhody pri omeškaní dosiahnutia cieľových hodnôt TK = požaduje sa rýchla intervencia. Bez ohľadu na hodnoty sérových lipidov má byť pridaný statín a antitrombotická liečba. Sever et al. 2003,Hayden et al. 2002

18 Dopručované 2 kombinácie pre iniciačnú liečbu hypertenzie:
Thiazidový typ diuretika + ACEI Thiazidový typ diuretika + ARB; CCB + ACE inhibitor; CCB + ARB; CCB + thiazidový typ diuretika Beta-blocker + CCB.

19 Výber antihypertenzíva
Poškodenie cieĺových orgánov Asymptomatická ateroskleróza CA, ACEI Microalbuminúria ACEI, ARB Renálna dysfunkcia Klinická príhoda História CMP Hociktorý zástupca antihypertenzív Stav po IM BB, ACEI, ARB Angína pektoris BB, CA Srdcové zlyhanie Diuretiká, BB, ACEI, ARB, zástupci antialdosterónu Atrial fibrillation Rekurentná ARB, ACEI Permanentná BB, non-dihydropyridínové CA ESRD/proteinúria ACEI, ARB, slučkové diuretiká Peripheral artery disease CA Podmienky ISH (starší pacienti) Diuretiká, CA Metabolický syndróm ACEI, ARB, CA Diabetes mellitus Tehotnosť CA, methyldopa, BB Africký pôvod

20 Indikácie pre hlavné skupiny antihypertenzív
Thiazidové diueretiká Beta-blokátory Blokátory Ca kanálov (dihydropyridíny) Blokátory Ca kanálov (verapamil/diltiazem) Izolovaná systolická hypertenzia (starší) Angína pektoris Angina pectoris Srdcové zlyhanie Stavy po IM Ateroskleróza karotíd Hypertenzia u černochov HĽK Supraventrikulárna tachykardia Tachyarytmia Glaukóm Tehotnosť

21 Indikácie pre hlavné skupiny antihypertenzív
ACE Inhibítory Blokátory AT1 receptorov Diuertiká (antialdosterónvé) Slučkové diuretiká Srdcové zlyhanie Renálna insuficiencia, posledné štádium Dysfunkcia ĽK Stav po IM Po IM Diabetická nefropatia Proteinúria/ Mikroalbuminúria Nediabetická nefropatia HĽK Atrial fibrillation Ateroskleróza karotíd Metabolický syndróm ACEI – indukovaný kašeľ

22 Absolútne a relatívne kontraindikácie pre jednotlivé antihypertenzíva
možné Thiazidové diuretiká dna Metabolický syndróm Glucose intolerance tehotnosť Beta-blokátory Astma A-V blok (stupeň 2 alebo 3) Peripheral artery disease Metabolický syndróm Glucose intolerance Športovci a fyzicky aktívni pacienti CHOCHP Blokátory Ca kanálov (dihydropyridínové) tachyarytmie Srdcové zlyhanie Blokátory Ca kanálov (verapamil, dilitazem) A-V blok (stupeń 2 or 3) Srdcové zlyhanie ACE inhibítory tehotnosť Angioneurotický edém Hyperkalémia Bilaterálna stenóza AT1 blokátory tehotnosť Hyperkalémia Bilaterálna stenóza Diuretiká (antialdosteron) Renálna insuficiencia Hyperkalémia

23 Monoterapia versus kombinovaná terapia
Moneterapia dovoľuje dosiahnuť cieľových hodnôt TK len u limitovaného počtu pacientov. U väčšiny pacientov je potrebné na dosiahnutie cieľových hodnôt TK použiť kombináciu liekov. K dispozícii je viacero účinných a dobre tolerovaných kombinácií. Pri úvodnej liečbe je možné použiť fixnú kombináciu dvoch liekov v nízkych dávkach s možnosťou zvýšiť dávku, ak je to potrebné Monoterapia má byť použitá pri iniciačnej liečbe u pacientov s miernou hypertenziou a nízkym KV rizikom. Kombinácia dvoch liekov v nízkej dávke je preferovaná u pacientov ak hypertenzia je v štádiu 2 alebo 3 a je vysoké KV riziko

24 Monoterapia versus kombinovaná terapia
Fixná kombinácia dvoch liekov má jednoduché dávkovanie a lepšiu compliance. U viacerých pacientov cieľový TK nie je dosiahnutý ani kombináciou dvoch liekov a potom sa odporúča kombinácia troch a viac liekov U nekomplikovanej hypertenzie u starších pacientov má byť liečba začatá postupne. U vysokorizikových pacientov majú byť cieľové hodnoty dosiahnuté rýchlejšie, a to favorizuje kombinovanú terapiu už v úvode liečby a rýchlejšie dosiahnutie vyšších dávok.

25 Monoterapia versus kombinovaná stratégia
Mierna hypertenzia Nízke/ stredné KV riziko Normálne cieľové hodnoty Stredná hypertenzia Vysoké KV riziko Znížené cieľové hodnoty Jedno antihypertenzívum Kombinácia dvoch liekov Rozhodnite sa pre Predchádzajúci liek v plnej dávke Zmeňte za iný liek plnej dávke Predchádzajúca kombinácia v plnej dávke Pridajte tretí liek Ak sa nedosiahol cieľový TK Ak sa nedosiahol cieľový TK Kombinácia troch antihypertenzív v účinných dávkach Monoterapia plnou dávkou Dvoj až trojkombinácia antihypertenzív

26 Možné kombinácie medzi triedami antihypertenzív
Tiazidové diuretiká β-blokátory Blokátory AT1 receptorov α- blokátory Blokátory kalciových kanálov ACE inhibítory Najracionálnejšie kombinácie znázorňujú hrubé čiary

27 Beta blokátory – čo hovoria “ guidelines “ ?

28 Výber antihypertenzívneho lieku -
5 dôležitých tried liekov: diuretiká , ACE-I, CCBs, ARBs, Beta-blokátory Nie je doporučená špecifická trieda liekov Medzi liekmi voľby ostávajú aj beta-blokátory Výber na rozhodnutí lekára Výstraha u pacientov s metabolickým syndrómom a vysokým rizikom vzniku DM.

29 Blokáda Beta 1 receptorov je prospešná pacientom s diabetom 2 typu
Type 2 diabetes mellitus Mechanism broken by ß1-blockade Insulin resistance Insulin levels Norepinephrine release Satellite symposium from the XXII Congress of the ESC. Amsterdam August 2000 Cruickshank JM. Hypertension and diabetes: a fateful alliance. Ventricular PRA* Angiotensin II arrhythmias As a result of high blood insulin levels, patients with type 2 diabetes have chronically raised norepinephrine levels, with consequent toxic effects on the cardiovascular system as shown in the figure: - High blood pressure also at night - ß1-stimulation which results in cardiac and coronary artery damage which increase the probability of formation of atheromas. - It lowers the threshold for ventricular arrhythmias. - Increased plasma renin release from the renal juxta-glomerular apparatus leading to added release of angiotensin II. This, in turn, increases blood pressure, raises intra-glomerular pressure and increases the risk of nephropathy. Angiotensin II also stimulates further noradrenaline release, setting off a vicious cycle. These mechanisms can be broken by ß1-blockade (red marks in the figure), which inhibits plasma renin release and counteracts the effects of norepinephrine, reducing or eliminating its adverse effects. Cruickshank JM. Hypertension and diabetes: a fateful alliance. Satellite symposium from the XXII Congress of the ESC. Amsterdam August 2000 ß 1 stimulation-induced cardiac Blood pressure Intra-glomerular and coronary artery damage + non-dipping pressure ( Atheroma ) at night + nephropathy * PRA = plasma renin activity

30 Sila dôkazov podporujúcich alebo nepodporujúcich použitie BB u niektorých kardiovaskulárnych stavov The new state-of-the-art paper in JACC . TA E & CM Care, Sigrid Koerner, Wilfried Meyer, March 2008

31 BB a HCTZ ??? - ESC/ESH 2007: ...„časom overená " kombinácia thiazidového diuretika a beta-blokátora, je naďalej považovaná ako „stále účinná alternatíva“ ale nemala by sa podávať pacientom s metabolickým syndrómom alebo vysokým rizikom vzniku nového diabetu...

32 Ďakujem za pozornosť.


Download ppt "Prístup k liečbe hypertenzie vo svetle Odporúčaní EHS / ESC 2007"

Similar presentations


Ads by Google