Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MODO INDICATIVO PRIMERA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO AMOAMABAM AMASAMABAS AMATAMABAT AMAMUSAMABAMUS AMATISAMABATIS.

Similar presentations


Presentation on theme: "MODO INDICATIVO PRIMERA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO AMOAMABAM AMASAMABAS AMATAMABAT AMAMUSAMABAMUS AMATISAMABATIS."— Presentation transcript:

1 MODO INDICATIVO PRIMERA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO AMOAMABAM AMASAMABAS AMATAMABAT AMAMUSAMABAMUS AMATISAMABATIS AMANTAMABANT FUTURO IMPERFECTO AMABO AMABIS AMABIT AMABIMUS AMABITIS AMABUNT

2 MODO INDICATIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO AMAVIAMAVERAM AMAVISTIAMAVERAS AMAVITAMAVERAT AMAVIMUSAMAVERAMUS AMAVISTISAMAVERATIS AMAVERUNT/-EREAMAVERANT FUTURO PERFECTO AMAVERO AMAVERIS AMAVERIT AMAVERIMUS AMAVERITIS AMAVERINT

3 MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO AMEMAMAREM AMESAMARES AMETAMARET AMEMUSAMAREMUS AMETISAMARETIS AMENTAMARENT

4 MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO AMAVERIMAMAVISSEM AMAVERISAMAVISSES AMAVERITAMAVISSET AMAVERIMUSAMAVISSEMUS AMAVERITISAMAVISSETIS AMAVERINTAMAVISSENT

5 MODO INDICATIVO SEGUNDA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO MONEOMONEBAM MONESMONEBAS MONETMONEBAT MONEMUSMONEBAMUS MONETISMONEBATIS MONENTMONEBANT FUTURO IMPERFECTO MONEBO MONEBIS MONEBIT MONEBIMUS MONEBITIS MONEBUNT

6 MODO INDICATIVO MODO INDICATIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO MONUIMONUERAM MONUISTIMONUERAS MONUITMONUERAT MONUIMUSMONUERAMUS MONUISTISMONUERATIS MONUERUNT/-EREMONUERANT FUTURO PERFECTO MONUERO MONUERIS MONUERIT MONUERIMUS MONUERITIS MONUERINT

7 MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO MONEAMMONEREM MONEASMONERES MONEATMONERET MONEAMUSMONEREMUS MONEATISMONERETIS MONEANTMONERENT

8 MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO MONUERIMMONUISSEM MONUERISMONUISSES MONUERITMONUISSET MONUERIMUSMONUISSEMUS MONUERITISMONUISSETIS MONUERINTMONUISSENT

9 MODO INDICATIVO TERCERA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO DUCODUCEBAM DUCISDUCEBAS DUCITDUCEBAT DUCIMUSDUCEBAMUS DUCITISDUCEBATIS DUCUNTDUCEBANT FUTURO IMPERFECTO DUCAM DUCES DUCET DUCEMUS DUCETIS DUCENT

10 MODO INDICATIVO MODO INDICATIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DUXIDUXERAM DUXISTIDUXERAS DUXITDUXERAT DUXIMUSDUXERAMUS DUXISTISDUXERATIS DUXERUNT/-EREDUXERANT FUTURO PERFECTO DUXERO DUXERIS DUXERIT DUXERIMUS DUXERITIS DUXERINT

11 MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO DUCAMDUCEREM DUCASDUCERES DUCATDUCERET DUCAMUSDUCEREMUS DUCATISDUCERETIS DUCANTDUCERENT

12 MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DUXERIMDUXISSEM DUXERISDUXISSES DUXERITDUXISSET DUXERIMUSDUXISSEMUS DUXERITISDUXISSETIS DUXERINTDUXISSENT

13 MODO INDICATIVO CUARTA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO AUDIOAUDIREM AUDISAUDIRES AUDITAUDIRET AUDIMUSAUDIREMUS AUDITISAUDIRETIS AUDIUNTAUDIRENT FUTURO IMPERFECTO AUDIAM AUDIES AUDIET AUDIEMUS AUDIETIS AUDIENT

14 MODO INDICATIVO MODO INDICATIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO AUDIVIAUDIVERAM AUDIVISTIAUDIVERAS AUDIVITAUDIVERAT AUDIVIMUSAUDIVERAMUS AUDIVISTISAUDIVERATIS AUDIVERUNT/-EREAUDIVERANT FUTURO PERFECTO AUDIVERO AUDIVERIS AUDIVERIT AUDIVERIMUS AUDIVERITIS AUDIVERINT

15 MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTEPRETÉRITO IMPERFECTO AUDIAMAUDIREM AUDIASAUDIRES AUDIATAUDIRET AUDIAMUSAUDIREMUS AUDIATISAUDIRETIS AUDIANTAUDIRENT

16 MODO SUBJUNTIVO MODO SUBJUNTIVO TEMA DE PERFECTO PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO AUDIVERIMAUDIVISSEM AUDIVERISAUDIVISSES AUDIVERITAUDIVISSET AUDIVERIMUSAUDIVISSEMUS AUDIVERITISAUDIVISSETIS AUDIVERINTAUDIVISSENT


Download ppt "MODO INDICATIVO PRIMERA CONJUGACIÓN MODO INDICATIVO TEMA DE PRESENTE PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO AMOAMABAM AMASAMABAS AMATAMABAT AMAMUSAMABAMUS AMATISAMABATIS."

Similar presentations


Ads by Google