Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bottom-up-Budgeting (BUB) for Barangays

Similar presentations


Presentation on theme: "Bottom-up-Budgeting (BUB) for Barangays"— Presentation transcript:

1 Bottom-up-Budgeting (BUB) for Barangays

2 B U B Barangay Paggamit ng proseso ng BuB sa barangay

3 Paglahok ng mga mamamayan sa pagpa-plano at pagba-budget ng barangay

4 Pagtitiyak na ang mga plano ng gobyerno ay naaayon sa pangangailangan ng mga mamamayan

5 LAYUNIN NG

6 Bawasan ang epekto ng kahirapan
Ang Pambansang Budget ay sinasalamin ang tunay na pangangailangan ng mga tao, lalo na ang mahihirap

7 Aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapatupad ng proyekto

8 PALAKASIN ang Barangay bilang frontline agency ng pamahalaan
“Kung malakas ang barangay, malakas ang demokrasya”

9 Barangay Bottom-up-Budgeting
L A H A T a y KASALI 42, 036 barangays

10 Barangay Bottom-up-Budgeting
SA MGA 2017 12,000 TAONG 2018 BRNGY 12,036 SABAY NA PAG UNLAD TOP-DOWN AT BOTTOM-UP MAKUMPLETO Hanggang 42,036 ANG SA TAONG 2019 BARANGAYS

11 SA UNANG TAON NG 2017

12 Barangay Bottom-up-Budgeting
BARANGAYS Tatanggap ng 12,000 1MILLION Bawat barangay na may KAKAYAHAN

13 Barangay Bottom-up-Budgeting
BARANGAYS Tatanggap ng 30,036 CAPACITY DEVELOPMENT upang maging HANDA

14 1Million each Barangay Barangay Bottom-up-Budgeting
Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) -related Projects Basic Facilities and Services (Sec. 17 (b) (1) of the LGC

15 SB CSO’s BDC Barangay Bottom-up-Budgeting
Responsible for identifying the projects: SB CSO’s BDC Sanguniang Barangay Members Civil Society Organization’s Barangays Development Council

16 Selection Criteria

17 Selection Criteria Compliance to BFDP

18 National Summary 3RD QUARTER
Barangay Compliance to Full Disclosure Policy 3RD QUARTER (DILG MC No ) REGION TOTAL NUMBER OF BARANGAYS FULL COMPLIANCE PERCENTAGE V NCR

19 Presence of Barangay Development Plan
Selection Criteria Presence of Barangay Development Plan

20 Conduct of Barangay Assembly
Selection Criteria Conduct of Barangay Assembly

21 TOTAL NUMBER OF BARANGAYS
National Summary Barangay Assembly As of Jan. 22, 2016 REGION TOTAL NUMBER OF BARANGAYS FULL COMPLIANCE PERCENTAGE V 3,471 3,357 96.72% NCR 1,706 1,611 94.43%

22 Selection Criteria CAPACITY TO IMPLEMENT THE PROJECT
(Track record, Leadership and Financial Management)

23 A. Activities within February2016
Punong Barangay will: A. Activities within February2016

24 Punong Barangay will: Attend the City /Municipal Dialogue convened by LnB City/Municipal chapter President with the assistance of DILG field officer;

25 A. Activities within February2016
Punong Barangay will: City/ Municipal Dialogue; A. Activities within February2016

26 Punong Barangay will: Convene the Barangay Development Council (BDC) for the orientation on the Barangay BuB and

27 A. Activities within February2016
Punong Barangay will: City/ Municipal Dialogue; A. Activities within February2016 Convene the BDC

28 Conduct a planning workshop to identify priority projects.
Punong Barangay will: Conduct a planning workshop to identify priority projects.

29 Punong Barangay will: City/ Municipal Dialogue; Convene the BDC
A. Activities within February2016 Convene the BDC B. Activities within March 2016 Planning Workshop;

30 Punong Barangay will: Ensure that the list of priority projects are presented to the assembly;

31 Punong Barangay will: Barangay Assembly; City/ Municipal Dialogue;
A. Activities within February2016 Convene the BDC B. Activities within March 2016 Barangay Assembly; Planning Workshop;

32 Punong Barangay will: Accomplish AIP Form No. 5 containing the approved list of priority projects;

33 Punong Barangay will: Barangay Assembly; City/ Municipal Dialogue;
A. Activities within February2016 Accomplish AIP Form No. 5 Convene the BDC B. Activities within March 2016 Barangay Assembly; Planning Workshop;

34 Punong Barangay will: Submit accomplished AIP Form No. 5 the DILG on or before March 31, 2016.

35 Punong Barangay will: Barangay Assembly; City/ Municipal Dialogue;
A. Activities within February2016 Submit accomplished AIP Form No. 5 Accomplish AIP Form No. 5 Convene the BDC B. Activities within March 2016 Barangay Assembly; Planning Workshop;

36 Important Activities

37 City/Municipal Dialogue
Important Activities FEBRUARY National Convention City/Municipal Dialogue BDC Workshop

38 Submission of project proposals
Important Activities MARCH Barangay Assembly Submission of project proposals

39 JUNE Announcement of Priority Barangays
Important Activities JUNE Announcement of Priority Barangays

40 Barangay capacity-building
Important Activities JUNE-DECEMBER Barangay capacity-building

41 PROGRAM TIMELINE 2016 2017 2018-2019 January-December
Preparatory activities 2017 12,000 barangays Implementation, evaluation and training Planning for full implementation 12,000 barangays every year until all 42,036 barangays are implementing Barangay BUB

42 Roles and Responsibilities of
C/MLGOOs/City Directors

43 A. CITY/MUNICIPAL DIALOGUE
Coordinate with the LnB President for the inclusion of the Barangay BuB in the agenda of its regular monthly Liga meeting. Attend the Liga meeting and assist the Liga President in the conduct of orientation to all Punong Barangays.

44 A. CITY/MUNICIPAL DIALOGUE
3. Assist the LnB President in the discussion/orientation of the PBs on the barangay BuB. 4. Monitor the conduct of the orientation and submit the status to the Provincial Office

45 B. BDC PLANNING WORKSHOP
Upon request, assist the barangays in the conduct of the planning workshop. Provide technical assistance in the planning workshop of BDC.

46 B. BDC PLANNING WORKSHOP
3. Provide the BDC with the AIP Form No. 5 entitled Projects to be funded from External Sources 4. Provide sample of a resolution adopting the proposed projects.

47 C. BARANGAY ASSEMBLY Advise all barangays to conduct a barangay assembly. Participate in the barangay assembly. Provide technical assistance to the Punong Barangays in discussing the Barangay BuB to residents.

48 C. BARANGAY ASSEMBLY 4. Ensure that the list of priority projects is approved by the assembly. 5. Submit a monitoring report for the conduct of barangay assembly.

49 D. SUBMISSION OF REQUIREMENTS
Collect/Consolidate the AIP Form with the corresponding Sangguniang Barangay Resolution, Minutes of the Barangay Assembly and pictures.. Submit the abovementioned documents to the DILG Provincial Office or Regional Office in the case of HUCs.

50 TIMELINES Barangay Assembly; City/ Municipal Dialogue;
A. Activities within February2016 Submit accomplished AIP Form No. 5 Accomplish AIP Form No. 5 Convene the BDC B. Activities within March 2016 Barangay Assembly; Planning Workshop;

51 Sa Barangay Nagsisimula ang PAG-UNLAD!

52 Maraming Salamat!


Download ppt "Bottom-up-Budgeting (BUB) for Barangays"

Similar presentations


Ads by Google