Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DEFINING COURSE OBJECTIVES

Similar presentations


Presentation on theme: "DEFINING COURSE OBJECTIVES"— Presentation transcript:

1 DEFINING COURSE OBJECTIVES
CREW LEADER TRAINING COURSE Course Recognition no. ______

2 Kung hindi sumali sa pagsasanay na ito, saan ka sana ngayon at bakit?
Tanong ko lang? Kung hindi sumali sa pagsasanay na ito, saan ka sana ngayon at bakit? Kung mayroon kang mahalagang bagay na gagawin bukod sa pagsali dito, ano sana yon at bakit? Kung ilalan mo ang iyong oras at kakayahan sa isang makabuluhang bagay, kanino mo ito ibibigay at bakit? Kung may magtatanong sa iyo bakit mo ito ginagawa, ano ang sasabihin mo sa kanila? Bakit?

3 Tanong pa ulit? Ano ang iyong layunin sa pagsasanay na ito?
Bakit kailangang sumali ka sa Scouting? Bakit ka naririto sa pagsasanay na ito? Ano ang mga inaasahang makuha sa pagsasanay na ito o sa Scouting?

4 BAKIT KA NARIRITO? NARIRITO TAYO…
Dahil sa isang layunin… sa isang adhikain… ANG MGA KABATAAN NGAYON… Larawan man ng kawalang pag-asa ay… kayang gumawa ng pagbabago. Kayang tumulong sa paglutas ng sakit ng lipunan at ng kawalan ng hustisya. WE ARE THE LEADERS OF THE FUTURE! We Can make it happen… Let’s make it happen NOW!

5 LAYUNIN NG PAGSASANAY Naipaliliwanag bakit ang Scouting ay napakabisang tulong sa solusyon ng mga suliranin ng Pilipinas; Nakagagawa ng mga plano para sa pagsariling pag-papaunlad ng kakayahang tumupad sa mga tungkulin bilang patrol/ crew leaders; Nakagagawa ng mga makabuluhang gawain para sa epektibong pag-unlad ng pagkatao ng nga kasapi sa patrol/crew upang maging responsable, disiplinado, may pakialam, at maaasahang tao sa kanyang sariling tahanan, sa Troop/Outfit, , sa pamayanan, at sa ilang (outdoor);

6 Alamin paano GAGAWIN NG MAY HUSAY ang mga bagay
“ Kung datihan na ako sa kapisahan, bakit pa ako naririto?” Ang pakinabang ng pagsasanay na ito ay hindi lang upang matuto sa isang bagay na bago Kung hindi Alamin paano GAGAWIN NG MAY HUSAY ang mga bagay Na dati na nating ginagawa.

7 COURSE organization & routine

8 PAANO AKO HIGIT NA MAKIKINABANG SA PAGSASANAY?
Upang makinabang ka, kakailanganin mo iyong mga natatagong kakayanan. Kailangang mong ibigay ang iyong: ORAS PARA SA LAHAT NG BAGAY ATENSYON SA BAWAT DETALYE POSITIBONG PANANAW SA MGA BAGONG IDEYA. 100% Successful Experiential Learning Process 3RD Have a POSITIVE MENTAL ATTITUDE 2ND Give Your Undivided ATTENTION 1ST Give Your TIME

9 ay ang BATAS ng Pagsasanay
Pamantayan ng Pagsasanay: COURSE REQUIREMENTS KAALAMAN & KAKAYAHAN TAMANG ORAS PAMANTAYAN Ang BATAS ng SCOUT LAW ay ang BATAS ng Pagsasanay Behavior & Conduct Walang sigarilyo, Alak, sugal at Bisyo Tamang Pananamit

10 COURSE ROUTINE WHISTLE CALLS: Alert / Attention Assembly Crew Leader
Service Crew Program Crew Double Time 2. HAND SIGNALS: Scout Sign - Silence 1 Tap - Stand up / Attention 2 Taps - Parade rest / Sit down

11 COURSE ROUTINE 3. DUTY CREW Program Crew Service Crew
Facilitates Exercise Cleanliness of the Session Hall Facilitates Flag Raising Ceremony Arrange Tables & Chairs of the Prepares/ Facilitates Campfire Session Hall Facilitates Flag Lowering Ceremony Assist in putting out Training Recap all topics discussed Aids of all discussants Prepares programs on occasions Help set-up Sound System Facilitates Songs & Games Cleanliness of the Mess Hall Provide logistics support to the program crew 4. ROTATION OF CREW LEADERS – The CL is elected on the 1st day, then the Role of the CL will be rotated to the other members every end of the AM and or PM Training Sessions.

12 COURSE ROUTINE 5. CREW FLAG
Each crew will have to create their respective crew flag, which symbolizes your group, carry it w/ pride & dignity. Crew Flags should not be leaved unattended. 6. STAFF AREA The staff area is off limits to all the trainees. Counselors who are member of the course staff should be the one going to their respective Crew Corner.

13 COURSE ROUTINE 7. TRAINING TIME TABLE: Wake-up/Wash-up/Breakfast H Flag Ceremony H Games H Start AM Session H Lunch Break H Start PM Session H Dinner Break H Start Night Session H TAPS H 8. SPARE TIME ACTIVITY - If the Course is NOT in SESSION, consider this as your Crew’s Spare Time Activity, which you need to spend wisely in doing Crew Assignments / Projects / Corners Improvement.

14 COURSE ORGANIZATION CREW ORGANIZATION – Elect your respective Crew Leader, Asst. CL, Scribe, Treasurer, Quartermaster, Grubmaster, Hike Leader & Cheer Leader CREW FLAG – Each Crew must create their respective Crew Flags…Be Creative… CREW YELL - Each Crew must compose their own unique Crew Yell…Should be one of a kind… CREW SONG - Each Crew must compose their own unique Crew Song…Must standout among the rest… CREW CALL - Each Crew must sound their own unique Crew Call…Can not be imitated by others…

15 COURSE ORGANIZATION CREW SIGNATURE - Each Crew must write their own Crew Signature… Must be unique… CREW MEDALLION - Each Crew must create their own Crew Medallion… Be Resourceful… Creative… CREW CORNER - Each Crew will have their designated Crew Corner… Be Creative… Unique and Educational… CREW COUNSELOR – Each Crew will have their respective counselors with whom they should ask question, clarification and assistance whenever they have Project Work Groups, Assignments & STAs.

16 THE CREED OF SERVANT LEADERS
I will take charge of my life and make a difference I will live my life with a sense of purpose, a sense of destiny. I will embrace problems as positive opportunities. I will passionately pursue my life mission, the reason for my existence. I will keep all vital areas in my life balance. I will put God and others first and honestly serve them. I will keep on cultivating my character and acquire a sensitive spirit and a tender heart. I will keep adjusting to current needs. I will be a servant first and leader second. I will never, ever, ever quit.


Download ppt "DEFINING COURSE OBJECTIVES"

Similar presentations


Ads by Google