Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

La Città Vocabolario:Places. Un aeroporto (oon ay-er-oh-port-oh)

Similar presentations


Presentation on theme: "La Città Vocabolario:Places. Un aeroporto (oon ay-er-oh-port-oh)"— Presentation transcript:

1 La Città Vocabolario:Places

2 Un aeroporto (oon ay-er-oh-port-oh)

3 Un albergo (oon al- bayr – go)

4 Una banca (oo-nah bah-nka)

5 Un bar (oon bah-r)

6 Una chiesa (oo-nah kee-ay-sa) Il duomo

7 Un cinema (cinematografo) (oon chee- nay – mah)

8 Una farmacia (oo – na fahr – mah – chee- ya)

9 Un museo (oon moo – say – oh)

10 Un negozio (oon nay – goh –zee – oh)

11 Un ospedale (oon oss – pay – dah – lay)

12 Una scuola (oo-na skoo –woh- lah)

13

14 Una piazza (oo-na pee – yahz – zah)

15 Un ristorante (oon ree – stoh- rahn – tay)

16 Uno stadio (oo-noh stah – dee –yo)

17 Una stazione (oo – na stah – zee – yo – nay)

18 Un supermercato (oon sup –ayr – mehr – cah –toh)

19 Un teatro (oon tay – ah- troh)

20 Un ufficio postale (oon oo-fee-choh poh-stah-lay)

21

22 Un ufficio cambio (oon oo-fee-choh cahm – bee –yo)

23 Ununiversita (oon oon- ee- vehr – see – tah)

24 Una via (oo-na vee –ya)

25 Una strada (oo-na strah-dah)

26 Uno zoo (oo-no zoh)

27 Un ponte ( oon pont-ay)

28 Un palazzo (oon pah-lahz-zoh)

29 Un parco (oon pahr-koh)

30 Una fontana (oona fohn-ta-na)

31 Un giardino (oon jar-dee-no)

32 Where do you go… Our vocabulary is all about PLACES in a city. Where do you go to mail una lettera? - un ufficio postale Where do you go to vedere a play? - un teatro

33 Where do you go… Where do you go to change money from dollars to euro? -un ufficio cambio Where do you go to see un film? - un cinema Where do you go to buy food? - un supermercato

34 Where do you go… Where do you go to mangiare dinner? - un ristorante Where do you go to see lions, tigers, and bears? - uno zoo Where do you go to see a game of calcio? - uno stadio

35 Where do you go… Where do you go to catch un treno to Venezia? - una stazione Where do you go to learn when you are 10 years old? - una scuola Where do you go to learn when you are 19 years old? - un universita - un universita


Download ppt "La Città Vocabolario:Places. Un aeroporto (oon ay-er-oh-port-oh)"

Similar presentations


Ads by Google