Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje PROGRAM: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV REFLEKSIJA, SAMOREFLEKSIJA MAG. MARTA NOVAK,

Similar presentations


Presentation on theme: "UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje PROGRAM: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV REFLEKSIJA, SAMOREFLEKSIJA MAG. MARTA NOVAK,"— Presentation transcript:

1 UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje PROGRAM: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV REFLEKSIJA, SAMOREFLEKSIJA MAG. MARTA NOVAK, ZRSŠ

2 SKUPNA STROKOVNA SREČANJA NAMEN: USPOSOBITI UČITELJE, SPODBUDITI K DRUGAČNEMU NAČINU RAZMIŠLJANJA, VPELJEVATI SPREMEMBE, NOVOSTI NA PODROČJU ŠOLSTVA IN (SAMO)SPREMLJATI VIZ DELO OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, OŠ METLIKA

3 STROKOVNA RAST (izvajalcev, pedagoških in vodstvenih delavcev na šoli) NAMEN: SPODBUDITI POTREBO PO STROKOVNI RASTI, SAMOREFLEKSIJI, SAMOSPREMLJAVI, ODGOVORNOSTI

4 KRITIČNI PRIJATELJI NAMEN: PRIDOBITI ZAUPANJE, VARNOST, PRIZNANJE, POTRDITEV, SPODBUJATI TIMSKO SODELOVANJE, UČITI SE RASTI (strokovno, osebnostno), ZNATI KRITIČNO PRESOJATI

5 MENTORJI, IZVAJALCI UGOTOVITVE: STROKOVNA RAST. SPOZNANJA, DA JE UČENEC V OSPREDJU VIZ DELA. PRIDOBIVANJE ZAUPANJA. ŠIRJENJE IN RAZVIJANJE STROKOVNE AVTONOMIJE NA PODROČJU DIDAKTIKE POUČEVANJA, VRENOTENJA. ODPRTA KOMUNIKACIJA. MOTIVACIJA ZA DELO. RAZVIJANJE SAMOPODOBE. AKTIVNA VLOGA. UVAJANJE SODOBNIH OBLIK DELA V PEDAGOŠKO PRAKSO. OPREDELITEV RAZLIČNIH VLOG.

6 SKUPAJ SMO SE UČILI… 1.Učiti se, da bi vedeli. 2.Učiti se, da bi znali delati. 3. Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim. 4.Učiti se biti. (Dellorjevi (Skriti zaklad, 1996) štirje stebri) mag. Marta Novak


Download ppt "UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje PROGRAM: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV REFLEKSIJA, SAMOREFLEKSIJA MAG. MARTA NOVAK,"

Similar presentations


Ads by Google