Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Imyanzuro yinama yinteko rusange ya JADF yo kuwa 04/10/2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "Imyanzuro yinama yinteko rusange ya JADF yo kuwa 04/10/2012."— Presentation transcript:

1 Imyanzuro yinama yinteko rusange ya JADF yo kuwa 04/10/2012

2 Imyanzuro ya JADF IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Bamwe mu bayobozi nabafatanya bikorwa batumva neza concept ya JADF neza Gukora agatabo (cg dépliant) gasobanura JADF Gisagara kagatangwa ku bayobozi nabafatanyabikorwa ndetse nahantu hose bigomba, byashoboka kakaba mu rulimi rw'Ikinyarwanda PS; CC October 2012 bigakomez a Amahugurwa ku bayobozi AKARERE (VM FED, DIR PLAN, JADF PS) 1-3/2013 Kurushaho gusobanura JADF buri nama kandi abo bireba bagakangurirwa kuzitabira PSF JADF; President JADF Buri gihembwe

3 IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Ingengo yimari ya JADF Idahagije Kongera budget igenerwa ibikorwa bya JADF ku Karere Akarere Ku buryo buhoraho Kurushaho gukangurira abanyamuryango ba JADF gutanga imisanzu nk'uko byemejwe mu nteko rusange yo kuwa 31/03/2011 -Akarere ; -Comite de coordination ya JADF ; -PS June-December Gukora imishinga igashyikirizwa abaterankunga JADF PSBihoraho Gushyira inkunga (igihe yatanzwe) yibikorwa bigenewe JADF kuri konti ya JADF Akarere abafatanyabikorwa Buri gihe Imyanzuro ya JADF

4 IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Abadafatanya bikorwa badatanga plan daction na raporo Kwibutsa igihe cya raporo na plan daction hakoreshejwe uburyo busanzwe bukoreshwa muri communication, PS Buri gihembwe Gutanganza urutonde rwabatanze nabatatanze raporo na plan daction buri gihembwe kandi abatazitanze bakagawa. Abazitanze bakabishimirwa JADF CC; PS JADF Buri gihembwe Abafatanyabi korwa bakora ibikorwa bitajyanye na priorities zAkarere Kwereka abafatanyabikorwa priorite zakarere mbere no kuzishyira kuri website yAkarere kandi bigakorwa ku gihe AkarereBihoraho Gutegurana igenamigambi nabagenerwabikorwa abafatanyabikorwaBuri gihe Gukora gahunda yibikorwa ihuriweho (Joint Planning ) ishingiye kuri priorities zakarere kandi hagakorwa launch yumushinga cg umuryango mushya uje mu karere -CC JADF; -Partners; -Abakozi bakarere bafite mu nshingano zabo ibyo bikorwa Buri gihe Imyanzuro ya JADF

5 IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Plan dactions na raporo byabafatanyab ikorwa zitagaragara ishusho yabyo muri plan na raporo byAkarere Abakozi bAkarere bakwiye guha agaciro plans zabafatanyabikorwa muri plan yakarere JADF President; Dir planner; Buri trim Gushishikariza abakozi bakarere gukorana nabafatanyabikorwa bakora muri domaines bashinzwe JADF PresidentBuri trim Umwiherero wa babakozi bo ku Karere bakagaragarizwa uburyo bakwiye gukorana nabafatanyabikorwa Akarere (Planner)10/2012 Imikorere ya za Komisiyo za JADF igaragaramo intege nke Kongera gukangurira za komisiyo gukora neza ku buryo buhoraho no gushima komisiyo zikora neza( certificat, igihembo) -Komite za Komisiyo ; -Comite de coordination Buri gihembwe nigihe bibaye ngombwa Guterana kwa komisiyo bishyirwe mu mihigo ya buri mukozi ku karere bireba; Akarere Buri gihembwe Gukangurira abakozi bakarere kuboneka muri izi komisiyo; JADF PresidentBuri gihembwe nigihe bibaye ngombwa Imyanzuro ya JADF

6 IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Imikorere JADF mu mirenge ikigaragaramo intege nkeya naho zitari Gutumira inama ya Launching ya JADF mu mirenge yose kandi hagatorwa komite zazo; Comite de coordination; SE sectors; Octobre 2012 Gushyiraho Focal point wa JADF ku karere, ushinzwe gukurikirana JADF muri buri murenge Comite de coordination October 2012 Guhugura nibura komite za JADF zimirenge Comite de Coordination October 2012 Uruhare rwa sosiyeti sivile muri JADF rutaragaragaza uko bikwiye Gukagurira societe civil kuba ijwi ryumuturage muri JADF CSPFBuri gihe Imikoranire itubatse/itanoze hagati yAkarere ninzego nkuru zabafatanyabikorwa Kuganira kwabayobozi bAkarere ninzego nkuru zabafatanyabikorwa (kubasura ku bigo cg kubatumira ku Karere) NYOBOZI YAKARERE ASAP Imyanzuro ya JADF

7 IKIBAZOINGAMBAUZABIKORAIGIHE Umuco wo kutagaragariz a abo dukorera ibyo dukora Kwitabira ibikorwa bya JADF nk'uko ari intego kandi bisabwa mu mabwiriza agenga JADF (inama, gutanga igenabikorwa na raporo, open day…) Abafatanyabikorw a Abagenerwabikor wa Mu buryo buhoraho Kudatanga feedback ku nyandiko zatanzwe Kugira igihe nibura mu gihembwe hagaragazwa muri management meeting raporo zibyakozwe nabafatanyabikorwa PS JADF+DIR PLAN Rimwe mu gihembwe Gushyikiriza no gukangurira buri mukozi bireba gukora reaction zinyandiko zabafatanyabikorwa batanze raporo cg izindi nyandiko PS JADF; Buri mukozi bireba buri gihe Imyanzuro ya JADF

8 OPEN DAY DATESGROUND 11-13/12/2012Mu busitani buri imbere y'ibiro byAkarere

9 Organizing team NNamesOrganization 1MUKAFURIKA AssoumptaCARE INTERNATIONAL 2KWIZERA BoscoPSI 3REMEZO BonifaceCSOs 4UMUBYEYI AlbertineZOE MINISTRY 5Augustin TWAGIRUMUKIZAPS JADF 6MUNYENTWALI CyprienPRO District

10 MURAKOZE


Download ppt "Imyanzuro yinama yinteko rusange ya JADF yo kuwa 04/10/2012."

Similar presentations


Ads by Google