Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Efekt substytucyjny i dochodowy Adam Czerniak Wizualizacja na potrzeby ćwiczeń z Mikroekonomii I.

Similar presentations


Presentation on theme: "Efekt substytucyjny i dochodowy Adam Czerniak Wizualizacja na potrzeby ćwiczeń z Mikroekonomii I."— Presentation transcript:

1 Efekt substytucyjny i dochodowy Adam Czerniak Wizualizacja na potrzeby ćwiczeń z Mikroekonomii I

2 Adam Czerniak SGH Początkowy punkt równowagi (dwa dobra substytucyjne) dobro x dobro y U1 E1E1 x* y* y MAX x MAX

3 Adam Czerniak SGH Wzrost ceny dobra x dobro x dobro y U1 E1E1 x* y* y MAX x MAX x' MAX U2 E2E2 y'* x'*

4 Adam Czerniak SGH Efekt substytucyjny dobro x dobro y U1 E1E1 x* y* y MAX x MAX x' MAX U2 E2E2 y'* x'* E 1 -> A A xA*xA* yA*yA*

5 Adam Czerniak SGH Efekt dochodowy dobro x dobro y U1 E1E1 x* y* y MAX x MAX x' MAX U2 E2E2 y'* x'* A-> E 2 A xA*xA* yA*yA*


Download ppt "Efekt substytucyjny i dochodowy Adam Czerniak Wizualizacja na potrzeby ćwiczeń z Mikroekonomii I."

Similar presentations


Ads by Google