Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Grade D Number – Multiplying Decimals 1. O.8 x 4 2. 3 x 0.6 3. 0.7 x 5 4. 0.7 x 0.5 5. 0.3 x 0.9 6. 0.2 x 0.4 7. 0.9 x 9 8. 0.9 x 0.9 9. 0.9 x 0.09 10.

Similar presentations


Presentation on theme: "Grade D Number – Multiplying Decimals 1. O.8 x 4 2. 3 x 0.6 3. 0.7 x 5 4. 0.7 x 0.5 5. 0.3 x 0.9 6. 0.2 x 0.4 7. 0.9 x 9 8. 0.9 x 0.9 9. 0.9 x 0.09 10."— Presentation transcript:

1 Grade D Number – Multiplying Decimals 1. O.8 x 4 2. 3 x 0.6 3. 0.7 x 5 4. 0.7 x 0.5 5. 0.3 x 0.9 6. 0.2 x 0.4 7. 0.9 x 9 8. 0.9 x 0.9 9. 0.9 x 0.09 10. 0.2 x 0.04 11. 0.24 x 0.02 12. 0.9 x 0.2 + 0.7 x 0.04 Work these out without a calculator

2 Grade D Number – Multiplying Decimals-answers 1. O.8 x 4 2. 3 x 0.6 3. 0.7 x 5 4. 0.7 x 0.5 5. 0.3 x 0.9 6. 0.2 x 0.4 7. 0.9 x 9 8. 0.9 x 0.9 9. 0.9 x 0.09 10. 0.2 x 0.04 11. 0.24 x 0.02 12. 0.9 x 0.2 + 0.7 x 0.04 Work these out without a calculator 3.2 1.8 3.5 0.35 0.27 0.08 8.1 0.81 0.081 0.008 0.048 0.208

3


Download ppt "Grade D Number – Multiplying Decimals 1. O.8 x 4 2. 3 x 0.6 3. 0.7 x 5 4. 0.7 x 0.5 5. 0.3 x 0.9 6. 0.2 x 0.4 7. 0.9 x 9 8. 0.9 x 0.9 9. 0.9 x 0.09 10."

Similar presentations


Ads by Google