Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplikation H. Malz. Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Operanden laden.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplikation H. Malz. Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Operanden laden."— Presentation transcript:

1 Multiplikation H. Malz

2 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Operanden laden

3 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Operanden laden L

4 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1. Addieren L 1 1000 10110000 1000 1011

5 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1. Addieren L 1 1000 10110000 1000 1011 A1

6 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1. Rechtsschieben L 0 1 0 0 0 1 0 1 A1 0 1 1 0 0 0 01

7 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1. Rechtsschieben L 0 1 0 0 0 1 0 1 A1 0 1 1 0 0 0 01 R1

8 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 0 0 0 1 0 11 0 1 1 0 0 0 0 2. Addieren L 0 0000 0100 0101 A1 R1

9 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 0 0 0 1 0 11 0 1 1 0 0 0 0 2. Addieren L 0 0000 0100 0101 A1 R1 A2

10 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 0 0 0 1 0 11 0 1 1 0 0 0 1 2. Rechtsschieben L 1 0 0 1 0 A1 R1 A2 1 0 1 1 0 0

11 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 0 0 0 1 0 11 0 1 1 0 0 0 1 2. Rechtsschieben L 1 0 0 1 0 A1 R1 A2 1 0 1 1 0 0 R2

12 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 1 0 8. Addieren L 00 1 1 0 1 0 0 1 A1 R1 A2 R2 0110 1001 0000

13 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 1 0 8. Addieren L 00 1 1 0 1 0 0 1 A1 R1 A2 R2 0110 1001 0000 A8

14 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 1 0 8. Rechtsschieben L 1 0 1 0 1 0 1 10 0 1 1 0 1 0 0 A1 R1 A2 R2 A8

15 Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 1 0 8. Rechtsschieben L 1 0 1 0 1 0 1 10 0 1 1 0 1 0 0 A1 R1 A2 R2 A8 R8


Download ppt "Multiplikation H. Malz. Multiplikation H. Malz 1 0 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Operanden laden."

Similar presentations


Ads by Google