Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I can count in decimal steps from 0.01 to 1.0. 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22.

Similar presentations


Presentation on theme: "I can count in decimal steps from 0.01 to 1.0. 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22."— Presentation transcript:

1 I can count in decimal steps from 0.01 to 1.0

2 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.240.250.260.270.280.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.340.350.360.370.380.39 0.4 0.410.420.43 0.440.450.460.470.480.49 0.5 0.510.520.53 0.540.550.560.570.580.59 0.6 0.610.620.63 0.640.650.660.670.680.69 0.7 0.710.72 0.73 0.740.750.760.770.780.790.8 0.810.82 0.83 0.840.850.860.870.880.89 0.9 0.910.92 0.93 0.940.950.960.970.980.991.0

3 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.240.250.260.270.280.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.340.350.360.370.380.39 0.4 0.410.420.43 0.440.450.460.470.480.49 0.5 0.510.520.53 0.540.550.560.570.580.59 0.6 0.610.620.63 0.640.650.660.670.680.69 0.7 0.710.72 0.73 0.740.750.760.770.780.790.8 0.810.82 0.83 0.840.850.860.870.880.89 0.9 0.910.92 0.93 0.940.950.960.970.980.991.0

4 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.240.250.260.270.280.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.340.350.360.370.380.39 0.4 0.410.420.43 0.440.450.460.470.480.49 0.5 0.510.520.53 0.540.550.560.570.580.59 0.6 0.610.620.63 0.640.650.660.670.680.69 0.7 0.710.72 0.73 0.740.750.760.770.780.790.8 0.810.82 0.83 0.840.850.860.870.880.89 0.9 0.910.92 0.93 0.940.950.960.970.980.991.0


Download ppt "I can count in decimal steps from 0.01 to 1.0. 0.010.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.150.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22."

Similar presentations


Ads by Google