Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Л Е К Ц ІЯ 1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. ас.Івануса І.Б.

Similar presentations


Presentation on theme: "Л Е К Ц ІЯ 1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. ас.Івануса І.Б."— Presentation transcript:

1 Л Е К Ц ІЯ 1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. ас.Івануса І.Б.

2 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. 1. Предмет і завдання аналітичної хімії. Хімічний аналіз та його різновиди. Значення аналітичної хімії для фармації. Методи аналізу, їх класифікація. 2. Основні положення теорії сильних електролітів. 3. Закон діючих мас в аналітичній хімії. Основні типи хімічної рівноваги, які використовуються в аналітичній хімії. 4. Протолітична теорія кислот і основ.

3 Основні розділи аналітичної хімії:  Якісний аналіз: дробний і систематичний методи  Кількісний аналіз: 1. хімічні методи 2. інструментальні методи: -фізичні методи аналізу -фізико-хімічні методи аналізу

4

5 Кількісний аналіз Хімічні методи Хімічні методи

6 Пристрої для гравіметричного аналізу

7 Муфельна піч для гравіметричного аналізу

8 Автоматичний титратор для визначення вмісту води по Фішеру

9 В аналітичній хімії проводять:  Елементний аналіз  Функціональний аналіз  Молекулярний аналіз  Фазовий аналіз  Структурний аналіз

10 Фармацевтичний аналіз – визначення якості ліків і лікарських засобів аптечного і промислового виробництва Фармацевтичний аналіз включає:  аналіз лікарських препаратів  аналіз лікарської сировини  контроль виробництва ліків  токсикологічний аналіз  судово-хімічний аналіз

11 За кількістю досліджуваної проби методи поділяють на:  (1 – 10 г речовини або 20 – 100 л розчину  макроаналіз (1 – 10 г речовини або 20 – 100 мл розчину  напівмікроаналіз (0,05 – 0,5 г речовини або 1,0 – 10,0 мл розчину)  мікроаналіз (10 -3 – г речовини або – мл розчину)  ультрамікроаналіз ( – г речовини або – мл розчину)  субмікроаналіз (10 -9 – г речовини або – мл розчину)

12 Сигнал, який несе інформацію про елементарні об’єкти називається аналітичним сигналом. Чутливість реакції:  Мінімальна (гранична) концентрація (С min )  Граничне розведення (W)  Відкриваний мінімум (m)

13 2.Основні положення теорії сильних електролітів Г. Льюіс в 1901 р. ввів поняття активності іону:  Активність іона (а) – ефективна, уявна концентрація іона, відповідно до якої він вступає в хімічні реакції

14 Для розрахунку коефіцієнтів активності розраховують: 1.Іонну силу розчину 2.коефіцієнти активності в залежності від значення іонної сили розчину за формулами Дебая-Хюккеля

15 Формули Дебая-Хюккеля для розрахунку коефіцієнтів активності йонів  якщо   0,01  якщо   0,1  якщо   1,0

16 Експериментально можна знайти лише середній коефіцієнт активності :  для бінарного електроліту АВ  для електроліту складу A m B n

17 Середній коефіцієнт активності можна розрахувати теоретично за рівняннями Дебая-Хюккеля:  якщо   0,01  якщо   0,1  якщо   1,0.

18 Для полегшення розрахунків користуються припущеннями:  1. Коефіцієнти активності іонів однакового заряду незалежно від радіуса іонів приблизно рівні.  2. Коефіцієнти активності нейтральних частинок в розведених розчинах електролітів рівні 1.  3. Дуже розведені розчини електролітів можна вважати ідеальними розчинами.

19 3. Закон діючих мас в аналітичній хімії Концентраційна (реальна) константа хімічної рівноваги nA + mB  lC +pD показник константи рівноваги pK = –lgK.

20 К Т – термодинамічна константа рівноваги К У – умовна константа рівноваги

21 Основні типи хімічних реакцій, які використовуються в аналітичній хімії:  Протолітичні  Осадження  Комплексоутворення  Окиснювально-відновні

22 4. Протолітична теорія кислот і основ Класична теорія кислот і основ Сванте Ареніуса кислота – речовина, яка при дисоціації утворює іони Н +  основа – речовина, яка при дисоціації утворює гідроксид-іони ОН –.

23 В 1923 р. Бренстед і Лоурі запропонували протолітичну теорію кислот і основ  Кислоти – речовини, які здатні відщеплювати протони  Основи – речовини, які здатні приєднувати протони Кислота  Основа + Н +

24 Характеристики рН деяких розчинників Розчинник Межі рН H 2 SO 4 0 – 3,6 HCOOH 0 – 6,70 H2OH2OH2OH2O0-14 CH 3 COOH 0 – 14,4 CH 3 OH 0 – 17,3 ацетон 0 – 21,1 Розчинник Межі рН C 2 H 5 OH 0 – 19,00 CH 3 – C  N 0 – 19,00 NH 3 (рідкий) 0 – 22,0 ФМА 0 – 17,0 ДМФА 0 – 18,0

25 Переваги протолітичної теорії порівняно з класичною:  спільність опису кислотно-основних взаємодій  можливість кількісної оцінки сили кислот і основ НА + Н 2 О  Н 3 О + + А – B + H 2 O  BH + + OH –

26 Розчинники:  протогенні  протофільні  амфіпротні  апротонні протоноакцепторні властивості зростають  H 2 SO 4 ; CCl 3 COOH; CH 3 COOH; H 2 O; C 2 H 5 OH; NH 3 ; C 5 H 5 N протонодонорні властивості зростають 

27 Дякую за увагу!


Download ppt "Л Е К Ц ІЯ 1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. ас.Івануса І.Б."

Similar presentations


Ads by Google