Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Аналітична хімія. Хімічний аналіз.

Similar presentations


Presentation on theme: "Аналітична хімія. Хімічний аналіз."— Presentation transcript:

1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз.
Л Е К Ц ІЯ 1 Аналітична хімія. Хімічний аналіз. ас.Івануса І.Б.

2 Аналітична хімія. Хімічний аналіз.
1. Предмет і завдання аналітичної хімії. Хімічний аналіз та його різновиди. Значення аналітичної хімії для фармації. Методи аналізу, їх класифікація. 2. Основні положення теорії сильних електролітів. 3. Закон діючих мас в аналітичній хімії. Основні типи хімічної рівноваги, які використовуються в аналітичній хімії. 4. Протолітична теорія кислот і основ.

3 Основні розділи аналітичної хімії:
Якісний аналіз: дробний і систематичний методи Кількісний аналіз: 1. хімічні методи 2. інструментальні методи: фізичні методи аналізу фізико-хімічні методи аналізу

4

5 Кількісний аналіз Хімічні методи

6 Пристрої для гравіметричного аналізу

7 Муфельна піч для гравіметричного аналізу

8 Автоматичний титратор для визначення вмісту води по Фішеру

9 В аналітичній хімії проводять:
Елементний аналіз Функціональний аналіз Молекулярний аналіз Фазовий аналіз Структурний аналіз

10 Фармацевтичний аналіз включає:
Фармацевтичний аналіз – визначення якості ліків і лікарських засобів аптечного і промислового виробництва Фармацевтичний аналіз включає: аналіз лікарських препаратів аналіз лікарської сировини контроль виробництва ліків токсикологічний аналіз судово-хімічний аналіз

11 За кількістю досліджуваної проби методи поділяють на:
макроаналіз (1 – 10 г речовини або 20 – 100 мл розчину напівмікроаналіз (0,05 – 0,5 г речовини або 1,0 – 10,0 мл розчину) мікроаналіз (10-3 – 10-6 г речовини або 10-1 – мл розчину) ультрамікроаналіз ( 10-6 – г речовини або 10-4 – 10-6 мл розчину) субмікроаналіз (10-9 – г речовини або 10-7 – мл розчину)

12 Сигнал, який несе інформацію про елементарні об’єкти називається аналітичним сигналом.
Чутливість реакції: Мінімальна (гранична) концентрація (Сmin) Граничне розведення (W) Відкриваний мінімум (m)

13 2.Основні положення теорії сильних електролітів
Г. Льюіс в 1901 р. ввів поняття активності іону: Активність іона (а) – ефективна, уявна концентрація іона, відповідно до якої він вступає в хімічні реакції

14 Для розрахунку коефіцієнтів активності розраховують:
Іонну силу розчину коефіцієнти активності в залежності від значення іонної сили розчину за формулами Дебая-Хюккеля

15 Формули Дебая-Хюккеля для розрахунку коефіцієнтів активності йонів
якщо   0,01 якщо   0,1 якщо   1,0

16 Експериментально можна знайти лише середній коефіцієнт активності :
для бінарного електроліту АВ для електроліту складу AmBn

17 Середній коефіцієнт активності можна розрахувати теоретично за рівняннями Дебая-Хюккеля:
якщо   0,01 якщо   0,1 якщо  1,0.

18 Для полегшення розрахунків користуються припущеннями:
1. Коефіцієнти активності іонів однакового заряду незалежно від радіуса іонів приблизно рівні. 2. Коефіцієнти активності нейтральних частинок в розведених розчинах електролітів рівні 1. 3. Дуже розведені розчини електролітів можна вважати ідеальними розчинами.

19 3. Закон діючих мас в аналітичній хімії
Концентраційна (реальна) константа хімічної рівноваги nA + mB  lC +pD показник константи рівноваги pK = –lgK.

20 КТ – термодинамічна константа рівноваги
КУ – умовна константа рівноваги

21 Основні типи хімічних реакцій, які використовуються в аналітичній хімії:
Протолітичні Осадження Комплексоутворення Окиснювально-відновні

22 4. Протолітична теорія кислот і основ
Класична теорія кислот і основ Сванте Ареніуса кислота – речовина, яка при дисоціації утворює іони Н+ основа – речовина, яка при дисоціації утворює гідроксид-іони ОН–.

23 В 1923 р. Бренстед і Лоурі запропонували протолітичну теорію кислот і основ
Кислоти – речовини, які здатні відщеплювати протони Основи – речовини, які здатні приєднувати протони Кислота  Основа + Н+

24 Характеристики рН деяких розчинників
Розчинник Межі рН H2SO4 0 – 3,6 HCOOH 0 – 6,70 H2O 0-14 CH3COOH 0 – 14,4 CH3OH 0 – 17,3 ацетон 0 – 21,1 Розчинник Межі рН C2H5OH 0 – 19,00 CH3– C  N NH3 (рідкий) 0 – 22,0 ФМА 0 – 17,0 ДМФА 0 – 18,0

25 Переваги протолітичної теорії порівняно з класичною:
спільність опису кислотно-основних взаємодій можливість кількісної оцінки сили кислот і основ НА + Н2О  Н3О+ + А– B + H2O  BH+ + OH–

26 протогенні протофільні амфіпротні апротонні
Розчинники: протогенні протофільні амфіпротні апротонні протоноакцепторні властивості зростають  H2SO4; CCl3COOH; CH3COOH; H2O; C2H5OH; NH3; C5H5N протонодонорні властивості зростають 

27 Дякую за увагу!


Download ppt "Аналітична хімія. Хімічний аналіз."

Similar presentations


Ads by Google