Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIABETIC COMPLICATIONS

Similar presentations


Presentation on theme: "DIABETIC COMPLICATIONS"— Presentation transcript:

1 DIABETIC COMPLICATIONS

2 COMPLICATIONS

3 COMPLICATIONS

4 COMPLICATIONS

5 COMPLICATIONS

6 CVD Risk Factors: Smoking - promotes atherosclerosis
Sedentary lifestyle – bawal ang tamad !!! Family history Abdominal obesity – esp. central obesity Hypertension Dysglycemia Dsylipidemia

7 How to reduce cholesterol level ?
Non – pharmacologic Pharmacologic Treatment goals

8 How to reduce cholesterol level ?
Non – pharmacologic - diet – bawal ang apat na paa !! - exercise – more than 30 minutes, more than 3x a week

9 How to reduce cholesterol level ?
Treatment Goals: total cholesterol – less 160 triglycerides – less 100 LDL – less 70 (high risk) HDL – >45 (male) >55 (female)

10 How to reduce BP ? Non – pharmacologic Pharmacologic Treatment goals

11 How to reduce BP ? Non – pharmacologic lifestyle modification:
- low fat , low salt diet - limited alcohol use - regular physical exercise - smoking cessation

12 How to reduce BP ? Treatment Goal: BP should be less 120/80
pre-hpn 120/80 stage I 140/90 stage II 160/100

13

14 UTAK (CEREBROVASCULAR)

15

16

17

18 PUSO (CARDIOVASCULAR)

19

20

21

22

23 NGIPIN (PERIODONTAL)

24 MATA (RETINOPATHY)

25

26 BATO (NEPHROPATHY)

27

28 UGAT (NEUROPATHY)

29 PAA (PERIPHERAL ARTERIAL)

30

31

32 MATA (RETINOPATHY) pangunahing dahilan ng pagkabulag
Type 1 diabetes= lahat may retinopathy pagkatapos ng 10 taon Type 2 diabetes= >60% may retinopathy pagkatapos ng 10 taon

33 maaari ring ito ang unang simtomas sa diabetes
karamihan din sa mga diabetiko ay may retinopathy na sa panahong nalaman na sila ay may diabetes mas malala ang retinopathy sa mga type 1 na diabetiko

34

35

36

37

38

39 mga simtomas panlalabo ng paningin pagdilim ng paningin
pagdoble ng paningin itim na ‘spots’ sa paningin

40

41

42 mga ‘risk factors’ hindi kontroladong asukal
hindi kontroladong ‘blood pressure’ mataas na mantika ng dugo

43 pangangalaga ng mata Gawing regular ang pagmomonitor sa asukal sa dugo
Magplano ng tamang pagkain Magpatingin sa ophthalmologist minsan sa isang taon o mas madalas pa depende sa mungkahi ng doktor Panatilihing normal ang presyon ng dugo

44 gamot LASER THERAPY IBA PANG ‘EXPERIMENTAL’ NA GAMOT

45 SAKIT SA PUSO

46 STROKE

47

48 THE ARTERIAL WALL The normal artery has three distinct layers: the intima is the innermost layer and is composed of a single layer of endothelial cells on the luminal surface; the media is a tube of vascular smooth muscle cells (VSMCs) and their extracellular matrix; and the adventitia, the outer protective layer, is made of loose connective tissue that holds the blood vessels and nerves that supply the artery itself.1 The endothelial cells of the intima have a number of important functions: forming a nonthrombotic, nonadherent surface; acting as a semipermeable membrane; synthesizing and releasing chemical mediators; maintaining the basement membrane; and modifying lipoproteins as they cross into the artery wall.2 The VSMCs of the media contract and relax to alter the lumen diameter of the vessel in response to a variety of circulating and local stimuli, regulating vascular tone, blood flow, and blood pressure. This is caused by the production of a number of vasoactive substances, including prostaglandins, endothelin, and nitric oxide (NO).1 As the next slides reveal, LDL cholesterol is a central culprit in disrupting the normal homeostasis of the artery and its lumen, setting the stage for vascular occlusion, ischemia, and infarction. References Weissberg PL. Atherosclerosis involves more than just lipids: Plaque dynamics. Eur Heart J. 1999;1(suppl T):T13-T18. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: A perspective for the 1990s. Nature. 1993;362:

49 ATHEROSCLEROSIS (paninigas ng ugat)
The normal artery has three distinct layers: the intima is the innermost layer and is composed of a single layer of endothelial cells on the luminal surface; the media is a tube of vascular smooth muscle cells (VSMCs) and their extracellular matrix; and the adventitia, the outer protective layer, is made of loose connective tissue that holds the blood vessels and nerves that supply the artery itself.1 The endothelial cells of the intima have a number of important functions: forming a nonthrombotic, nonadherent surface; acting as a semipermeable membrane; synthesizing and releasing chemical mediators; maintaining the basement membrane; and modifying lipoproteins as they cross into the artery wall.2 The VSMCs of the media contract and relax to alter the lumen diameter of the vessel in response to a variety of circulating and local stimuli, regulating vascular tone, blood flow, and blood pressure. This is caused by the production of a number of vasoactive substances, including prostaglandins, endothelin, and nitric oxide (NO).1 As the next slides reveal, LDL cholesterol is a central culprit in disrupting the normal homeostasis of the artery and its lumen, setting the stage for vascular occlusion, ischemia, and infarction. References Weissberg PL. Atherosclerosis involves more than just lipids: Plaque dynamics. Eur Heart J. 1999;1(suppl T):T13-T18. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: A perspective for the 1990s. Nature. 1993;362:

50 MGA SANHI NG PANINIGAS NG UGAT
Figure 3 Traditional risk factors include age, male sex, dyslipidemia, hypertension, smoking, and diabetes. More recently identified risk factors include obesity and a sedentary lifestyle.

51 ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?
sobrang pag-inom ng alak paninigarilyo matakaw sa maalat, matamis o matataba na pagkain Sobrang timbang (overweight) Regular na exercise

52 ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?
Regular check-up sa doktor Altapresyon <130/80 mmhg Diabetes Fasting - <100 mg/dl After a meal - <140 mg/dl Lahi BP check-up FBS, 2-hPGBS

53 ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?
Regular check-up sa doktor Laboratory examination: Total cholesterol - <200 mg/dl LDL cholesterol - <100 mg/dl HDL cholesterol – men >45 mg/dl women > 50 mg/dl Triglyceride - < 150 mg/dl HbA1c - < 6% ECG

54 DIABETIC NEPHROPATHY (Komplikasyon sa bato)

55 ANO ANG DIABETIC NEPHROPATHY
Isang kondisyong unti-unting pagkasira ng bato dahil sa epekto ng diabetes

56 ANO ANG NANGYAYARI SA KIDNEYS PAG MAY DIABETIC NEPHROPATHY
Glomerular Hypertension kauna-unahang pagbaba- gong abnormal sa kidneys Protina sa ihi a. Microalbuminuria b. macroalbuminuria

57 ANO ANG NANGYAYARI SA KIDNEYS PAG MAY DIABETIC NEPHROPATHY
End Stage renal disease ( Tuluyang pag kasira ng kidneys) ay nang yayari 5-10 yrs matapos madiskubre ang komplikasyong ito.

58 PANO MALALAMAN KUNG MAY DIABETIC NEPHROPATHY
Micral test Normal o pagiging malaki ng sukat ng kidneys sa Ultrasound Anemia

59 MGA SANHI NG PAGKAKAROON NG DIABETIC NEPHROPATHY
Hyperglycemia - mataas na asukal sa dugo Hypertension o High blood pressure Proteinuria o Protina sa ihi Paninigarilyo Hyperlipidemia o mataas na kolesterol

60 PAANO MAGAGAMOT O MAIIWASAN ANG DIABETIC NEPHROPATHY
Control ng blood sugar Control ng blood pressure Dialysis Kidney transplant


Download ppt "DIABETIC COMPLICATIONS"

Similar presentations


Ads by Google