Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Protokol iz Kjota i tržište dozvola za emisiju ugljika Dr. Venkata Ramana Putti Radionica o finansiranju smanjenja emisije ugljika Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Similar presentations


Presentation on theme: "Protokol iz Kjota i tržište dozvola za emisiju ugljika Dr. Venkata Ramana Putti Radionica o finansiranju smanjenja emisije ugljika Sarajevo, Bosna i Hercegovina."— Presentation transcript:

1 Protokol iz Kjota i tržište dozvola za emisiju ugljika Dr. Venkata Ramana Putti Radionica o finansiranju smanjenja emisije ugljika Sarajevo, Bosna i Hercegovina 17. a pril 2009.

2 Klima na Zemlji se zagrijava a za to su prije svega odgovorne ljudske aktivnosti (postotak izvjesnosti >90%) Koncentracija između 1850. i 2000. godine iznosila je 280 do 430ppm (porast od 0,5-0,8 o C) Do 2035. se očekuje vrijednost od 550 ppm 77-99% vjerovatnoće za porast od 2 o C 50% vjerovatnoće za porast od 5 o C Promjene klime

3 Potencijal gl obal nog zagrijavanja Ugljen dioksid (CO 2 )01 Metan (CH 4 )21 Dušikov oksid (N 2 O)310 Perflu o ro ugljici (PFC)6500 H i droflu o ro ugljici (HFC)11700 Su mpor f luorid (SF 6 )23900 Staklenički gasovi (GHG)

4 Raspodjela emisije GHG -a Crveno -- % udjela (2004); Plavo – tCO2/capita (2000)

5 Poten cijalni utjecaji

6 Krajnji cilj stabiliziranje koncentracija globalnih stakleničkih gasova u atmosferi Razvijene zemlje (zemlje iz Aneksa I) imaju za cilj vraćanje emisija GHG-a na nivoe iz 1990. godine Podržati izgradnju kapaciteta u, i olakšati transfer tehnologije na zemlje u razvoju u cilju ublažavanja, i prilagodbe na klimatske promjene Godišnji sastanci kao Konferencija učesnica, radi praćenja napretka Okvirna konvencija UN -a o klimatskim promjenama

7 PROSJ.: 1990 - 5.2% Emisije GHG-a u tonama/godišnje 1990.: Polazna godina 2012 2008 Prvi obavezni period : 2008-2012. UOBIČAJENE emisije Zahtjev: Projekti iz Kjota EU ETS potpore Protokol iz Kjota 38 razvijenih zemalja i privreda u tranziciji (zemlje iz Aneksa I) preuzelo je obavezu smanjenja emisije GHG-a 1997. godine

8 Tržište Vrsta transakcije Vrsta kreditaRežim Regulatorno Na osnovi potpora AAU (Dodijeljene jedinice količine) Međunarodna razmjena emisija EUA (Potpora EU-a) EU Šema razmjene emisija Na osnovi projekata ERU (Jedinica smanjenja emisije) Zajednička provedba – Joint Implementation CER (Certificirano smanjenje emisije) Mehanizam čistog razvoja - Clean Development Mechanism Dobrovoljno Uglavnom na osnovi projekata VER (Potvrđeno smanjenje emisije) Dobrovoljni projekti Komponente tržišta dozvolama za emisiju ugljika

9 CDM, čl. 12 KP-a: Definiran: kredit za smanjenje emisije (CER) iz ulaganja u zemlje u razvoju (izvan Aneksa I) Ciljevi: Unaprijediti održivi razvoj u zemljama u razvoju Pomoći zemljama iz Aneksa I u ispunjenju njihovih ciljeva smanjenja emisije na ekonomičan način Certificirana smanjenja emisije (CER) moraju: Stvoriti stvarnu, mjerljivu, i dugoročnu korist vezanu za ublažavanje klimatskih promjena. (čl. 12.5b) Biti dodatak svakoj aktivnosti koja bi se pojavila u odsustvu certificirane projektne aktivnosti. (čl. 12.5c) Smanjenje emisije mora: potvrditi određeni operativni organ (DOE) Mehanizam čistog razvoja (CMD)

10 Zemlja iz Aneksa I Zemlja izvan Aneksa I Finansiranje Tehnologija Projekti za smanjenje emisija GHG-a Certificirano smanjenje emisije (CER) Smanjenje emisije u poređenju sa postojećom osnovnom vrijednosti Mehanizam čistog razvoja (CMD)

11 Za kupce (zemlje iz Aneksa I) –Ciljevi usaglašavanja –Održivi razvoj Za prodavače (zemlje izvan Aneksa I) –Doprinijeti održivom razvoju –Olakšati transfer tehnologije –Povećati finansijsku dobit Glavni tržišni pokretači

12 RegistriranoPotrebnoRazvoj Projekti155049>2600 Ukupno CER1520m30m>1350m Godišnje CER 280m8,8m Status CDM -a (02/04/09)

13 Rast tržišta dozvola za emisiju ugljika 7,4 US$B: CDM in 07 - 40 80 120 2002200320042005200620072008* EU ETSDruga tržišta potporaOsnovni CDMDruga tržišta projekata Godišnja vrijednost transakcija (u milijardama US$)

14 Cijena dozvola za emisiju ugljika tokom ekonomske krize Izvori: ECX & Bluenext Spot EUA i sCER ( po tCO 2 e) 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 6/2/2008 6/16/20086/30/20087/14/20087/28/20088/11/20088/25/2008 9/8/2008 9/22/200810/6/2008 10/20/2008 11/3/2008 11/17/2008 12/1/2008 12/15/200812/29/2008 1/12/20091/26/2009 2/9/2009 Cijena sCERsCijena EUAs

15 Količina ugljika u transakcijama (GtCO 2 e) Do 20 potrebno je 50 GtCO 2 godišnje Trenutno trgovanje dozvolama je 4 GtCO 2 e sli stvarna količina smanjenja jedva pola te količine jer tržište uključuje veliku trgovinu dozvolama (gdje kvote stalno mijenjaju vlasnike). Ogromni jaz između količine potrebnog i trenutnog napora. Potrebna su drastična smanjenja emisije. Inače će emisije i temperatura porasti do neprihvatljivih nivoa. Za stabilizaciju na 550 ppm CO 2 e do 2050. potrebno je smanjiti emisije 60% od uobičajenih. Napori na ublažavanju tokom naredne dvije- tri decenije bit će od ključne važnosti. Potreban napor za smanjenje emisija do 2050. (GtCO 2 e) Izvor: Stern, 2007 Drastično smanjenje potrebno do 2050.

16 Neujednačen regionalni fokus; Kina, Indija i Brazil = 85% udjela u CDM tržištu; Svega 16 projekata u ECA = 4 Armenija, 1 Gruzija, 3 Kipar, 4 Moldavija, 4 Uzbekistan Smanjenja od pošumljavanja i izbjegevanja sječe šuma uveliko nedostaju. Mnoge zemlje s visokim emisijama imaju relativno nisko prisustvo u tržištima dozvola za emisiju ugljika. 2. Mnoge zemlje nisu dovoljno pokrivene u vezi s njihovim emisijama 1. Lokacija CDM projekata (postotak količine, 2007) Značajan potencijal tek treba iskoristiti u CDM

17 Šumarstvo je jedva vidljivo u CDM Sporazum postignut na Baliju o nastavku Smanjenja emisija nastalih uništenjem šuma i degradacijom (REDD), pruža priliku zemljama sa tropskim šumama da se pridruže tržištima dozvola za emisiju ugljika. Sada je potrebno: izgraditi kapacitet za mjerenje i provjeru emisija povezanih sa šumama i dovesti ove prednosti na tržište čim se uspostavi međunarodni regulatorni okvir. 64% ugovora iz 2007. za čistu energiju Izgradnja na uspjehu za daljnji uspon Programski pristupi omogućit će povećanje/proširenje na intervencije u ključnim razvojnim sektorima (energija, el. uređaji, upravljanje otpadom, transport i novije tehnologije). Pristupi usklađeni sa finansiranjem koje obezbjeđuju domaći FI zaslužuju posebnu pažnju. Prilike za napredak EE+gorivo promjena 40% Hidro 12% Vjetar 7% Biomasa 5% ostalo Obnovljjiva energija 0% N20 9% HFC 8% LFG 5% CMM 5% Upravljanje otpadom 4% Zagađivači 3% Ostalo 2%

18 na potvrđivanju ili treba reg.registriranoizdavanje 2,645 projekata 1,451 MCERs 403 projekata 195 MCERs 1,170 projekata 1,342 MCERs 348 dana 328 dana 180 dana 74% na unosne projekte (ind. gas) 70% svih projekata (pola količine) nisu došli do registracije DOE Dvogod. kašnjenje RE i EE (70%) zastali su negdje u razvoju 6% Potreba za reformom CDM -a

19 Obezbijediti signale za dugoroč nu cijenu dozvola za emisije ugljika i izvjesnost za privatni sektor Definirati globalni cilj za 2050. podržan neposrednim ciljevima, koji će biti dogovoren do procesa UNFCCC Olakšati pristup novim tržištima dozvola za emisiju ugljika i izvorima kapitala i manjim troškovima ublažavanja Izgraditi uistinu svjetsko tržište dozvola za emisije ugljika međusobnim povezivanjem regionalnih šema i tržišta dozvola za emisije u gljika kroz povećan pristup, ujednačavanje cijena i usklađivanje proizvoda Ubrzati rast niskog broja dozvola za emisije ugljika u zemljama u razvoju Reformirati postojeće mehanizme zasnovane na tržištu i istražiti nove instrumente politike – smanjene troškove poslovanja, moderniziran proces, pojednostavljene metodologije Povećati i produbiti pristup tržištima dozvola za emisije ugljika i finansiranju Olakšati transfer niskougljičnih tehnologija i uspostaviti sektorske programe za omogućavanje većih ulaganja u čišći razvoj Potreba za čvrstim odlukama

20 1.Tržište može odigrati važnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih gasova (GHG) 2.Sada su dostupne tehnologije koje omogućavaju značajna smanjenja po prihvatljivim cijenama marginalnog ublažavanja 3.Veliki broj politika može dovesti do smanjenja emisija GHG-a; potrebna su tržišta dozvola za emisiju ugljika za provedbu cap -and-trade (ograničenje kvota i trgovine emisijama) i mogu međusobno povezati mjere politika 4.Duboko, likvidno i globalno tržište dozvola za emisiju ugljika i ma potencijal za pružanje značajnih koristi svim učesnicima, uključujući i razvoj 5.Ali, zemlje će trebati donijeti odluke o uspostavljanju signala o dugoročnim cijenama i u potpunosti iskoristiti tržišta dozvola za emisiju ugljika Glavne poruke o tržištu dozvola za emisije ugljika


Download ppt "Protokol iz Kjota i tržište dozvola za emisiju ugljika Dr. Venkata Ramana Putti Radionica o finansiranju smanjenja emisije ugljika Sarajevo, Bosna i Hercegovina."

Similar presentations


Ads by Google