Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

นำเสนอโดย นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล

Similar presentations


Presentation on theme: "นำเสนอโดย นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล"— Presentation transcript:

1 Case conference “ A 57-year-old man with acute abdominal pain in RUQ and RLQ “
นำเสนอโดย นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล Staff ผู้ควบคุม นพ. ไพศาล คุรุเสถียร ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรม วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2546

2 ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 57 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา อ
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 57 ปี อาชีพ ทำนา ภูมิลำเนา อ.โพธาราม เข้ารับการรักษาใน ร.พ. โพธาราม วันที่ 19 พ.ค รับย้ายมาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม วันที่ 20 พ.ค อาการสำคัญ ปวดท้องด้านขวามาก 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติปัจจุบัน 2 เดือนก่อนมา ร.พ. ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องตื้อๆเป็นๆหายๆอยู่เป็นประจำ อาการปวดท้องมักเป็นที่ด้านขวา ปัสสาวะปกติ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย เป็นบางช่วง ไม่มีอาการปวดเบ่ง ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยรู้สึกว่าผอม ลงและกินอาหารได้น้อยลง น้ำหนักตัวลดลง 4 กิโลกรัมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา 2 วันก่อนมา ร.พ. อาการปวดท้องด้านขวาเป็นมากขึ้น ปวดทั้งด้านบนและ ด้านล่าง มีไข้สูงร่วมด้วย คลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน ปัสสาวะและอุจจาระปกติ จึง มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

3 ประวัติอดีต ก่อนหน้านี้ ผ. ป
ประวัติอดีต ก่อนหน้านี้ ผ.ป. มีอาการปวดท้องตื้อๆด้านขวานานประมาณ 2 ปี เคยมีอาการถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปนหลายครั้ง ประวัติครอบครัว ปฏิเสธประวัติโรคมะเร็งต่างๆในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ปฏิเสธโรคประจำตัวต่างๆ สูบใบจาก 20 มวน / วัน มานาน 30 ปี ดื่มเหล้าเป็นบางโอกาส

4 Physical examination T 38.8oC, P 84/min, BP 130/80 mmHg, RR 20/min
Moderately pale , no jaundice Heart & Lungs :- normal Abdomen :- mild distention, tender as figure, guarding and rigidity +ve, no palpable mass, slightly decreased bowel sounds PR :- not tender, prostate gland FB , smooth surface tender

5 Problem list 1. Acute abdominal pain in RUQ & RLQ 2. Fever
3. History of chronic abdominal pain ( right side ) 4. History of bowel habit change 5. Weight loss & decreased appetite 6. Moderately pale 7. Sign of peritonitis

6 Acute abdominal pain “…Even today, it remains true that the vast majority of diagnosis of patients with acute abdominal pain are still made on the basis of a careful history and physical examination…” Cope’s early diagnosis of the acute abdomen

7 Acute abdominal pain History taking
* Duration, onset, location, pattern, associated symptoms, aggravating factor, relieving factor, referred pain, ... Physical examination * Sign of peritonitis ???

8 Acute abdominal pain RUQ LUQ RLQ LLQ
*Biliary colic, Cholangitis, Cholecystitis *Gastritis *Pancreatitis *Splenic rupture,infarction *Renal colic, Herpes zoster *Myocardial infarction (MI) *Pneumonia *Empyema *Hepatitis, Liver abscess *Peptic ulcer, Pancreatitis *Retrocecal appendicitis *Renal colic, Herpes zoster *MI, Pericarditis, Pneumonia *Empyema *Diverticulitis *Intestinal obstruction *Appendicitis *Ectopic pregnancy, Twisted ovarian cyst, PID *Ureteric calculi, Renal colic *Psoas abscess *Appendicitis, intestinal obstruction, regional enteritis *Diverticulitis, Cholecystitis *PU perforation *Ectopic pregnancy, Twisted ovarian cyst, PID *Ureteric calculi, Renal colic *Psoas abscess RLQ LLQ

9 Diffuse abdominal pain
Acute abdominal pain Diffuse abdominal pain * Pancreatitis * Early appendicitis * Leukemia , Sickle cell crisis * Mesenteric adenitis * Gastroenteritis , Colitis * Intestinal obstruction * Metabolic cause

10 Differential diagnosis
Chronic abdominal pain * Perforation * Obstruction * Ischemia * Hemorrhage Sudden onset Acute abdominal pain

11 Differential diagnosis
Peptic ulcer perforation Perforated CA colon ( Rt.side ) Pancreatitis Complicated chronic cholecystitis

12 Laboratory investigation
CBC :- Hb 6.9, Hct 22%, MCV 56, microcytic 1+, hypochromic 1+, poikilocytosis 1+, few anisocytosis, WBC 16,200, N 92%, L 8%, Plt.489,000 Urine exam :- sp.gr , pH 5.5, no RBC, WBC 0-1, Epith. cell 1-2

13 Laboratory investigation
LFT :- Alb. 3.2, Glob. 3.2, TB 0.8, DB 0.2, SGOT 16, SGPT 16, Alk.phos. 40 Serum amylase :- 67

14 Film acute abdomen series
Chest x-ray ( PA upright ) no free air Plain abdomen ( supine view ) abrupt narrowing of lumen at hepatic flexure of colon Plain abdomen ( upright view )

15 Ultrasound of upper abdomen
* Minimal intraperitoneal free fluid ; peritonitis cause ?

16 Preoperative management
Laboratory investigation NPO G&M PRC 4 units NG intubation Cefotaxime 1 gm iv.q 6 hr. Metronidazole 500 mg iv.q 8 hr. Set OR for Explor. Lap.

17 Intraoperative period
Under general anesthesia (GA) Mass at hepatic flexure with perforation & few contamination Suspected metastasis to pericolic nodes Few free fluid Cul-de-sac :-free Operation :-Right half colectomy and end-to-side ileocolic anastomosis

18 Postoperative management
Ceftriaxone 1 gm iv.q 12 hr. Metronidazole 500 mg iv.q 8 hr. Tissue for pathological report

19 Pathological diagnosis
Ileum,cecum,appendix and colon; Right half colectomy :- * Signet-ring CA of colon , size 4.5x4x2.3 cm with mucinous component <50% of the tumour * Tumour extends to serosa and pericolic fat * No malignancy at the proximal and distal resected margins * Nodal metastasis ( 2/16 ) * Unremarkable ileum and appendix

20 Colonic cancer ( CA colon )

21 CA colon Epidemiology Etiology * Male : Female = 1.3 : 1
* Age 50+ years Etiology * Polyps (Adenomatous polyps) * Diet ( fat, calories, fiber) * Inflammatory bowel disease (Ulcerative colitis,Crohn’s disease) * Genetic factor * Smoking * Others

22 CA colon Pathology * Macroscopic - Polypoid, ulcerating, annular,
infiltrative - Synchronous lesion (3%) - Metachronous lesion (3%)

23 CA colon Pathology * Histology - Adenocarcinoma
( Mucinous adenoCA 10-15% ) - Staging by Dukes’ classification and TNM classification

24 CA colon Dukes’ classification A confined to mucosa
B1 muscle wall but not serosa B2 involves serosa C1 muscle wall+lymph nodes C2 serosa+lymph nodes D distant metastases B A C B C D

25 CA colon TNM classification T Tumour invasion N Lymph node
M Metastases Spreading - Lymphatic, hematogenous (via veins to liver), peritoneal

26 CA colon Location & Clinical features Right side *Anemia (bleeding)
*Weight loss *Right iliac fossa mass *Dull and ill-defined abdominal pain ( rarely obstruction ) Left side *Altered bowel habit *Altered bleeding per rectum *1/3 large bowel obstruction *Decrease in stool caliber, tenesmus 10% 5% 15% 20% 50%

27 CA colon Clinical course * Metastases to regional LN 40-70% of
cases at the time of resection * Venous invasion up to 60% of cases * Most common site of metastases :- Liver, Peritoneal cavity, Lung, Adrenal, Ovaries, Bone

28 CA colon Diagnosis * Clinical diagnosis * Biopsy confirmation
* General evaluation ( PE, DRE, CBC, LFT, Chest x-ray ) * Carcinoembryogenic antigen ( CEA ) screening for early recurrence * CT scan , MRI * Sigmoidoscopy, Colonoscopy , Double-contrast barium enema

29 CA colon Management * Surgery - Resection of the tumour with adequate
margins and regional lymph nodes - Procedures # Rt.hemicolectomy (no bowel prep.) for lesions from caecum to splenic flexure # Lt.hemicolectomy (bowel prep.) for lesions of descending and sigmoid colon # Hartmann’s procedure for emergency to left side of colon

30 CA colon Other treatment * Adjunctive chemotherapy for
patient with Dukes’ C ! 5-FU plus leucovorin ! 5-FU plus levamisole ( incidence of recurrence 41% )

31 CA colon Prognosis * Prognostic factors ~ Stage ( most important )
~ Histologic grading ~ Anatomic location of the tumour ~ Clinical presentation ~ Chromosome 18 * 5-year survival depends on staging

32 CA colon 5-year survival rate Dukes’ A 90-95 % Dukes’ B 75-80 %
Dukes’ C % Dukes’ D %

33 CA colon Follow up * About 85% of all recurrences are
evident within 3 years after surgical resection * High preoperative CEA levels usually revert to normal within 6 weeks after complete resection

34 CA colon Follow up * Clinical evaluation * Chest x-ray * Colonoscopy
* CEA levels

35 Patient with acute abdomen
History,PE Unstable or obvious surgical indication Stable condition Observation Exclude medical condition Consider : * Hemorrhage * Perforation * Acute peritonitis * Bowel obstruction * Ischemia Consider : Inadequate physical manifestation Further studies Continued pain Increased pain Decreased pain Resuscitation Observation Consult surgery Explor. lap.

36 ...ขอบคุณครับ...


Download ppt "นำเสนอโดย นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล"

Similar presentations


Ads by Google