Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2008 Workshop on Korean Studies Librarianship Cataloging (Monographs) Presented by Hee-sook Shin (Columbia U.) Yunah Sung (U. of Michigan) March 31, 2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "2008 Workshop on Korean Studies Librarianship Cataloging (Monographs) Presented by Hee-sook Shin (Columbia U.) Yunah Sung (U. of Michigan) March 31, 2008."— Presentation transcript:

1 2008 Workshop on Korean Studies Librarianship Cataloging (Monographs) Presented by Hee-sook Shin (Columbia U.) Yunah Sung (U. of Michigan) March 31, 2008

2 Tools to help with Korean Script Cataloging Romanization & Korean characters Cataloging rules and documentations Web Sites in Korea Diacritics in Connexion records using keystroke shortcuts Korean Keyboard Layout

3 Tools to help with Korean Script Cataloging Romanization & Korean characters ALA-LC Romanization Table: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html Korean MR Romanization Dictionary: http://romanization.org/main.php http://romanization.org/main.php LC CJK compatibility DB: http://www.loc.gov/ils/cjk_search/cjk_cpso.html http://www.loc.gov/ils/cjk_search/cjk_cpso.html Automatic Converter in Connexion (Edit > MARC-8 Characters > Convert to MARC-8 CJK) CJK E-Dictionary in Connexion(Tools > CJK E- Dictionary)

4

5

6 Tools to help with Korean Script Cataloging Cataloging rules and documentation LC MARC21 http://www.loc.gov/marc/ http://www.loc.gov/marc/ LC Descriptive Cataloging of East Asian Materials: CJK examples of AACR2 and LCRI http://www.loc.gov/catdir/cpso/CJKIntro.html LC Online Catalog http://catalog.loc.gov http://catalog.loc.gov LC Authorities http://authorities.loc.gov/ http://authorities.loc.gov/ OCLC Bib formats and standards http://www.oclc.org/bibformats/ http://www.oclc.org/bibformats/

7 Tools to help with Korean Script Cataloging Web Sites in Korea Naver Books http://book.naver.com http://book.naver.com : Comprehensive publication information from the Naver search engine) Kyobo Book Store http://www.kyobobook.co.kr http://www.kyobobook.co.kr KERIS RISS http://www.riss4u.net http://www.riss4u.net : Research Information Service System, which provides access to source information and full texts of distinguished journal articles and dissertations both in Korea and abroad

8

9 Tools to help with Korean Script Cataloging Diacritics in Connexion records using keystroke shortcuts Alif ( ): Ctrl + Alt +. (period) Used between n and g to distinguish from ng Ex) Hanguk ( ), yŏngu ( ) Ayn (` ): Ctrl + Alt + 0 (zero) Used after k, t, ch, p for the following aspirated plosive consonants,,,, respectively. Ex) karuk`ida ( ), t`ada ( ), Ch`op`an ( ), p`ado ( ) Breve (˘): Ctrl + Alt + f Used before o and u for the following vowels;,,,,. Ex) ŏnŏ ( ), pyŏngwŏn ( ), yŏrŭm ( ), ŭi ( )

10 Tools to help with Korean Script Cataloging Korean Keyboard Layout

11 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 008 Ctry (Country of Publication) ko : Korea, Korea (South) kn : Korea (North) Lang (Language code) kor

12 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 020ISBN89-------- : South Korea 97889-------- : South Korea 9946------ : North Korea 9789946------ : North Korea ex) 020 ## 8953403111 (pbk.) ex) 020 ## 9788953403123 (e-book) ex) 020 ## 9946100118

13 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 043Geographic area a-kr--- : Korea a-ko--- : Korea (South) a-kn--- : Korea (North) ex) 043 ## a-ko---

14 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 100Personal main entry Last name, first syllable-second syllable, $d ex) 100 1# Pak, Wan-sŏ, $d 1931- 100 1#, $d 1931- 100 0# So ̆ ngch`ŏl So ̆ nsa. 100 0#.. 100 1# Yu, Ir-hyŏng, $d 1978- 100 1#, $d 1978- ; not, $d1978- exception) 100 1# Rhee, Syngman, $d 1875-1965. Not, $d 1875-1965. * Always check the name in the authority file.

15 Commonly used fields in MARC records Example 1001 Rhee, Syngman, ǂ d 1875-1965. 24010Neutrality as influenced by the United States. ǂ l Korean 24510 : ǂ b / ǂ c ;. 24510Yi Sung-man u ̆ i cho ̆ nsi chungnimnon : ǂ b Miguk u ̆ i yo ̆ nghyang u ̆ l padu ̆ n chungnip / ǂ c Yi Su ̆ ng-man cho ̆ ; Cho ̆ ng In-so ̆ p yo ̆ k. 7001. 7001 Cho ̆ ng, In-so ̆ p.

16 Commonly used fields in MARC records Example 24500 / ǂ c ;... [et al.]. 24500Han-Il ku ̆ n-hyo ̆ ndae wa chonggyo munhwa / ǂ c Han-Il Chonggyo Yo ̆ n ʼ gu P ʻ oro ̆ m ; Yu Pyo ̆ ng-do ̆ k... [et al.] yo ̆ kku ̆ m. 260 : ǂ b, ǂ c 2001 ǂ g (2002 printing) 260 So ̆ ul T ʻ u ̆ kpyo ̆ lsi : ǂ b Ch ʻ o ̆ ngnyo ̆ nsa, ǂ c 2001 ǂ g (2002 printing) 300 429 p. ; ǂ c 22 cm. 7001, ǂ d 1930- 7001 Yu, Pyo ̆ ng-do ̆ k, ǂ d 1930-

17 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 100Personal main entry * Most common last names : Kim (, ), Yi (,, ), Pak (, ), Ch`oe (, ) Chŏng(,, ) Cho (,, ), Yun (, ), Han (, ), Chang (, ), Kang (, ), O (, ), Im (,, ) * Two syllabic last names (Don't hyphenate) : Namgung ( ; ), Sŏnu ( ; ), Hwangbo ( ; ), Tokko ( ; ), Chegal ( ; ), Sama ( ; ), Sagong ( ; ) Sŏmun ( ; ) * Two or more surnames: Cho Han, Hye-jŏng ( ) Ch`a Pae, Ok-tŏk ( )

18 Commonly used fields in MARC records Example 24500' ' / ǂ c... [et al.]. 24500'Hallyu' wa Asia u ̆ i taejung munhwa / ǂ c Cho Han Hye-jo ̆ ng... [et al.]. 250 1. 250 1-p ʻ an. 260 : ǂ b, ǂ c 2003. 260 So ̆ ul T ʻ u ̆ kpyo ̆ lsi : ǂ b Yo ̆ nse Taehakkyo Ch ʻ ulp ʻ anbu, ǂ c 2003. 300 ix, 188 p. : ǂ b ill. ; ǂ c 23 cm. 440 0 ; ǂ v 03 440 0Munhwa yo ̆ n ʼ gu ; ǂ v 03 504 Includes bibliographical references (p. 179-188). 650 0Popular culture ǂ z East Asia. 650 0Hybridity (Social sciences) 7001. 7001 Cho Han, Hye-jo ̆ ng.

19 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 111Meeting main entry ex) 111 2# $n (1st : $d 2004 : $c Changnohoe Sinhak Taehakkyo) 111 2# Somang Sinhak P`oro ̆ m $n (1st : $d 2004 : $c Changnohoe Sinhak Taehakkyo) * Frequently used words on a heading (Capitalize first character of each word) : Simp`ojium( ), Haksul Taehoe ( ; ), Haksul Hoeu ̆ I ( ), Semina ( ), Ch`onghoe ( ; ) Wo ̆ k' u ̆ syop ( )

20 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 110 Cooperate body main entry e.g.)110 2#. $b $n (17th : $d 2004 : $c Cheju-do, Korea) 110 2# Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe. $b Haksul Taehoe $n (17th : $d 2004 : $c Cheju-do, Korea) * Capitalize first character of each word

21 Commonly used fields in MARC records Example 1102. ǂ b ǂ n (17th : ǂ d 2004 : ǂ c Cheju-do, Korea) 1102 Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe. ǂ b Haksul Taehoe ǂ n (17th : ǂ d 2004 : ǂ c Cheju-do, Korea) 2451021 / ǂ c,,,. 2451021-segi Cheju sahoe wa yo ̆ so ̆ ng / ǂ c Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe, Cheju-do, Kim Man-do ̆ k Kinyo ̆ m Sao ̆ phoe, Cheju Taehakkyo P ʻ yo ̆ nghwa Yo ̆ n ʼ guso kongp ʻ yo ̆ n. 440 0 ; ǂ v 15 440 0Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe ch ʻ ongso ̆ ; ǂ v Che 15-chip 500 Proceedings of 17th Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe Haksul Taehoe held on June 11, 2004. 7102. 7102 Cheju Kukche Hyo ̆ bu ̆ ihoe.

22 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 240 Uniform title (translation) ex) English to Korean (041 1# kor $h eng): 240 10 Old Korea. $l Korean Japanese to Korean (041 1# kor $h jpn): 240 10. $l Korean 240 10 Min Shin to Richo ̄ no jidai. $l Korean Chinese to Korean (041 1# kor $h chi): 240 10. $l Korean 240 10 Gu dai Zhongguo Gaogouli li shi xu lun. $l Korean

23 Commonly used fields in MARC records Example 0411 kor ǂ h jpn 1001, ǂ d 1952- 1001 Kishimoto, Mio, ǂ d 1952- 24010. ǂ l Korean 24010Min Shin to Richo ̄ no jidai. ǂ l Korean 24510, : ǂ b / ǂ c ;. 24510Choso ̆ n kwa Chungguk, ku ̆ nse obaengnyo ̆ n u ̆ l kada : ǂ b ilguksa ru ̆ l no ̆ mo ̆ so ̆ n Tong Asia ilki / ǂ c Kisimot ʻ o Mio, Miyajima Hirosi chiu ̆ m ; Kim Hyo ̆ n-yo ̆ ng, Mun Sun-sil omgim. 7001, ǂ d 1948- 7001 Miyajima, Hiroshi, ǂ d 1948-

24 Commonly used fields in MARC records Example 0411 kor ǂ h chi 1300. ǂ l Korean. 1300 Gu dai Zhongguo Gaogouli li shi xu lun. ǂ l Korean. 24510 / ǂ c ;. 24510Tongbuk kongjo ̆ ng Koguryo ̆ sa / ǂ c Ma Tajo ̆ ng oe chiu ̆ m ; So ̆ Kil-su omgim. 7001. 7001 Ma, Dazheng.

25 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 245 Statement of responsibility Author(s): chŏ ( ; ), chŏja ( ; ), chiŭm ( ), chiŭni ( ), p`ilcha ( ; ) kŭlssŭni ( ), chakcha ( ; ), chak ( ; ), ssŭm ( ), p`yŏnjŏ ( ; ), p`yŏnjŏja ( ; ), kongjŏ ( ; ), kongjŏja ( ; ) Editor(s)/compiler(s): kongp`yŏn ( ; ), p`yŏn ( ; ), yŏkkŭm ( ), yŏkkŭni ( ), p`yŏnjip( ; ), p`yŏnjipcha ( ; ), p`yŏnjibin ( ; ). Note: p`yŏnaem ( ), pyŏnaeni ( ) usually means publisher, issuing body or inhouse editor. Editorial supervision: kamsu ( ; ) Et al. : oe ( ; ), tŭng ( ; )

26 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 250Edition statement First edition: Ch`op`an ( ; ), Ch`otp`an( ), Che 1-p`an ( 1 ; 1 ), 1-p`an (1 ; 1 ), Ch`ottchaep`an ( ) Second edition, etc.: Che 2-p`an ( 2 ; 2 ), 2-p`an (2 ; 2 ), Chaep`an ( ; ), Chungp`an ( ; ), Tultchaep`an ( ) Revised edition: Sujŏngp`an ( ; ), Kaejŏngp`an ( ; ), Chŏngjŏngp`an ( ; ), 1999-yŏndo kaejŏngp`an (1999 ;1999 ), Sinjŏngp`an ( ; ), Sujŏng powanp`an ( ; ), Pojŏng 3-p`an ( 3 ; 3 ),Kaejŏng chŭngbop`an ( ) Enlarged edition: Chŭngbop`an ( ; ) Limited edition: Hanjŏngp`an ( ; ) Reprint edition: Yŏnginbon ( ; ) Simple Reprint: 2-swae (2 ; 2 )

27 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 260Imprint (Place) Sŏul T`ŭkpyŏlsi ( ; ), Sŏul-si ( ; ), Sŏul ( ), [Seoul], [Seoul?] * 6 Kwangyŏksi ( ; ) Pusan ( ; ), Inch`ŏn ( ; ), Kwangju ( ; ), Taegu ( ; ), Taejŏn ( ; ), Ulsan ( ; ) * 9 Provinces ( ; ) Kyŏnggi-do ( ; ), Ch`ungch`o ̆ ng-pukto ( ; ), Ch`ungch`ŏng-namdo ( ; ), Cho ̆ lla-pukto ( ; ), Chŏlla-namdo ( ; ), Kyŏngsang- pukto ( ; ), Kyŏngsang-namdo ( ; ), Kangwŏn-do ( ; ), Cheju-do / Cheju T`u ̆ kpyo ̆ l Chach`ido ( ; / ; )

28 Commonly used fields in MARC records Example 010 __ |a n 81055253 035 __ |a (OCoLC)oca00600731 040 __ |a DLC |b eng |c DLC |d DLC |d OCoLC 043 __ |a a-kr--- 151 __ |a Kangwo ̆ n-do (Korea) 451 __ |w nnaa |a Kangwo ̆ n, Korea 451 __ |a Ko ̄ gen-do ̄ (Korea) 551 __ |w b |a Kangwo ̆ n-do (Korea : South) 551 __ |w b |a Kangwo ̆ n-do (Korea : North)

29 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 260Imprint (Place) * North Korea Choso ̆ n Minjujuu ̆ i Inmin Konghwaguk P`yo ̆ ngyang ( ), [P`yo ̆ ngyang] ( [ ]) *When less known place is printed with the province, transcribe the province as appears in a book ex) 260 ## Kyŏnggi-do Sŏngnam-si : 260 ## (or ) : * Supply the name of the country, etc., if it does not appear in the source of info., but is considered necessary for identification or distinction ex) 260 ## [ ] : ǂ b, 260 ## [Cheju-do] Puk Cheju-gun : ǂ b Puk Cheju- gun,

30 Commonly used fields in MARC records Example 020 9946100304 020 9789946100302 043 a-kn--- 1001. 1001 Cho ̆ ng, Sun-gi. 24510 / ǂ c [ ]. 24510Suryo ̆ ngnim kwa minjogo ̆ / ǂ c [chip`il Cho ̆ ng Sun-gi]. 260 [P`yo ̆ ngyang] : ǂ b, ǂ c 2006. 260 [P`yo ̆ ngyang] : ǂ b Kwahak Paekkwa Sajo ̆ n Ch`ulp`ansa, ǂ c 2006. 650 0Language policy ǂ z Korea (North) 650 0Korean language ǂ x Study and teaching ǂ z Korea (North) 60014, ǂ d 1912-1994 ǂ x Knowledge ǂ x Korean language. 60010Kim, Il-so ̆ ng, ǂ d 1912-1994 ǂ x Knowledge ǂ x Korean language.

31 Commonly used fields in MARC records Example 020 9946100231 020 9789946100234 043 a-kr--- 1001. 1001 Yi, Kwang-hu ̆ i. 24510 / ǂ c [ ]. 24510Koguryo ̆ yumul yo ̆ ngu / ǂ c [cho ̆ ja Yi Kwang-hu ̆ ]. 260 [ ] : ǂ b, ǂ c 2005. 260 [P`yo ̆ ngyang] : ǂ b Kwahak Paekkwa Sajo ̆ n Ch`ulp`ansa, ǂ c 2005.

32 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 260Imprint (Name) * Frequently used words for a publisher name: Ch`ulp`an ( ; ), Ch`ulp`ansa ( ; ), Mungo( ; ), Sŏwŏn ( ; ), Munhwa( ; ), Munhwasa ( ; ) * Do not include Tosŏ Ch'ulp'an ( ; ) as part of publisher name. * Capitalize first character of each word ex) Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin ( ) 260 ## : $b, 260 ## So ̆ ul T'u ̆ kpyo ̆ lsi : $b Wo ̆ rin,

33 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 260Imprint (Date) Tan'gi 4291 [1958] ; : Year in Tan'gi -2333 = Year in Gregorian calendar Pulgi 2666 [2001] ; : Year in Pulgi – 665 = Year in Gregorian calendar Chŏndogyo Podŏk 111 [1970] ; : Year in Chŏndogyo Podŏk + 1859 = Year in Gregorian calendar ex) 4290-4300 [1957-1967] Tan'gi 4290-4300 [1957-1967] 9 [1905]- 3 [1909] Kwangmu 9 [1905]-Yunghŭi 3 [1909]

34 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 260Imprint (Date) Minguk 80 [1991] ; : Year in Minguk + 1911 = Year in Gregorian calendar Myŏngch`i 41 [1910] ; : Year in Myŏngch`i + 1867 = Year in Gregorian calendar Taejŏng 10 [1921] ; : Year in Taejŏng + 1911 = Year in Gregorian calendar Sohwa 13 [1938] ; : Year in Sohwa + 1925 = Year in Gregorian calendar

35 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 440 / 490Series statement * Frequently used word on a heading : ch`ongsŏ ( ; ), chŏnjip ( ; ), sirijŭ ( ), ssirijŭ ( ), sŏnjip( ; ), nonch`ong ( ; ), mun'go ( ; ), sinsŏ ( ; ), chosa yŏn'gu ( ), kangjwa ( ) * Volume number : Che 1-chip ( 1 ; 1 ), 4-kwŏn (4 ; 4 ), Che 3-ch`aek ( 3 ; 3 ), 2-chip (2 ; 2 ), Che-5( 5; 5) ex) 490 1# ; ǂ v 5 490 1# Ku ̆ ktong sinso ̆ ; ǂ v 5

36 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 500General notesColophon inserted. Errata slip inserted. Maps on lining papers. Series statement on jacket. Based on the author's thesis (doctoral-- Sŏnggyun'gwan Taehakkyo) under title: Koryŏ kongsandang yŏn'gu. Rev. ed. of the author's thesis (doctoral--Koryo ̆ Taehakkyo).

37 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 502Dissertation noteThesis (Ph.D.)--Ihwa Yŏja Taehakkyo, 1999.

38 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 546Language note Korean and English. (041 0# kor $a eng) In Korean, with abstract in Chinese and English (041 0# kor $b chi $b eng) In Korean, with abstract in English with caption title: A study on poetic literature of the School of Tan in Choso ̆ n era. (041 0# kor $b eng) Korean, with one article and the list of plates also in English. (041 0# kor $b eng) Chiefly in Korean, with introductory texts for each chapter also in English. (041 0# kor $b eng) Table of contents also in English. (041 0# kor $f eng) One article translated from English. (041 1# kor $h eng)

39 Commonly used fields in MARC records FieldDescriptionExample 546Language note In Korean$b(Hanmun). (041 is not required) Text in Korean$b(Hanmun), with introd. and interpretation in Korean. (041 is not required)

40 Commonly used fields in MARC records Example 1300. ǂ p. 1300 Koryo ̆ sa. ǂ p Yo ̆ lcho ̆ n. 24510 " ". ǂ n 20-28, ǂ p / ǂ c [ ]. 24510Kugyo ̆ k "Koryo ̆ sa". ǂ n 20-28, ǂ p Yo ̆ lcho ̆ n / ǂ c [Tonga Taehakkyo So ̆ ktang Haksurwo ̆ n]. 250. 260 : ǂ b, ǂ c 2006. 260 Pusan Kwangyo ̆ ksi : ǂ b Minjok Munhwa, ǂ c 2006 300 9 v. ; ǂ c 27 cm. 546 Text in Korean ǂ b (Hanmun) and Korean. 504 Includes bibliographical references. 651 0Korea ǂ x History ǂ y Koryo ̆ period, 935-1392 ǂ v Biography. 7102. ǂ b. 7102 Tonga Taehakkyo. ǂ b So ̆ ktang Haksurwo ̆ n.

41 Commonly used fields in MARC records Example 0410 kor ǂ a chi 043 a-kr--- ǂ a a-cc--- 24500. 24500Paektusan cho ̆ nggyebi charyojip. 250. 250 Ch ʻ op ʻ an. 260 : ǂ b, ǂ c 2006. 260 So ̆ ul-si : ǂ b Tongbuga Yo ̆ ksa Chaedan, ǂ c 2006. 546 Text in Korean ǂ b (Hanmun) and Chinese with interpretation in Korean. 651 0Korea ǂ x Foreign relations ǂ z China ǂ v Sources. 651 0China ǂ x Foreign relations ǂ z Korea ǂ v Sources. 651 0Paektu Mountain (Korea) ǂ x History ǂ v Sources. 7102 (Korea) 7102 Tongbuga Yo ̆ ksa Chaedan (Korea)

42 Commonly used fields in MARC records Example 1300. 1300 Suyo ̆ n tu ̆ ngnok. 24510 / ǂ c. 24510Kugyo ̆ k suyo ̆ n tu ̆ ngnok / ǂ c Cho ̆ nt`ong Yesurwo ̆ n p`yo ̆ n. 250. 250 Ch`op`an. 260 : ǂ b, ǂ c 2004. 260 So ̆ ul : ǂ b Minsogwo ̆ n, ǂ c 2004. 300 366 p. ; ǂ c 23 cm. 546 Text in Korean ǂ b (Hanmun) and Korean. 500 "Hanguk Yesul Hakkwa U ̆ mak Saryo Kangdokhoe"--Cover. 500 "137"--Spine. 500 Includes reprint of original text.

43 Thank you very much! ! Any Questions?


Download ppt "2008 Workshop on Korean Studies Librarianship Cataloging (Monographs) Presented by Hee-sook Shin (Columbia U.) Yunah Sung (U. of Michigan) March 31, 2008."

Similar presentations


Ads by Google