Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nonroman Text in Name Authorities. 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. Fixed field.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nonroman Text in Name Authorities. 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. Fixed field."— Presentation transcript:

1 Nonroman Text in Name Authorities

2 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. Fixed field 008/29: b (references not evaluated)

3 The LC web page devoted to non-Latin script data in authority records: http://www.loc.gov/catdir/cpso/nonlatingeneral.html The page includes an FAQ page: http://www.loc.gov/catdir/cpso/nonlatinfaq.html White paper: issues related to non-Latin characters in name authority records: http://www.loc.gov/catdir/cpso/nonlatin_whitepaper.html

4 010 n 50013917 1001 Suh, Dae-Sook, ǂ d 1931- 4001, ǂ d 1931-

5 010 n 85174082 1001 Wang, Nianci 4001 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. 4001

6 010 nr2001018689 1001 Chang, Hak 4001 [Hak] 4001 4001 [Hak]

7 010 n 79097085 1102 Paegin Munhakhoe 4102 100

8 010 n 78039883 1001 Yi, Cho ̆ l 4001

9 010 n 81079067 1001 Yi, Sun-sin, ǂ d 1545-1598 4001, ǂ d 1545-1598

10 010 no2001080655 1001 Liu, Jialing, ǂ d 1964- 4001, ǂ d 1964-

11 Fixed field 008/32: a (differentiated personal name i.e. represents one person) Fixed field 008/32: b (undifferentiated personal name i.e. represents more than one person)

12 010 n 83034322 ǂ z no2006078654 1001 Kitamura, Takashi 4001

13 010 n 85290278 ǂ z n 85307491 1001 Wang, Li 4001 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. 670 [Editor of I ko hsing yu ̈ n ti ku niang] 670 I ko hsing yu ̈ n ti ku niang, 1985: ǂ b t.p. ( = Wang Li) 670 [Author of Chung-kuo cha shu tsai pei hsu ̈ eh] 670 Chung-kuo cha shu tsai pei hsu ̈ eh, 1986: ǂ b t.p. verso ( = Wang Li) 670 [Joint author of Yin su fen hsi] 670Hsieh, H.C. Yin su fen hsi, 1989: ǂ b t.p. ( = Wang Li) 670 [Editor of Tsui wen ko yin chi] 670 Tsui wen ko yin chi, 1990: ǂ b t.p. ( = Wang Li)

14 010 n 83195268 1102 O ̄ temae Joshi Daigaku. ǂ b Shigaku Kenkyu ̄ jo 4102 O ̄ temae Joshi Daigaku Shigaku Kenkyu ̄ jo 4102 4102. ǂ b

15 010 n 83195268 1102 O ̄ temae Joshi Daigaku. ǂ b Shigaku Kenkyu ̄ jo 4102 O ̄ temae Joshi Daigaku Shigaku Kenkyu ̄ jo 4102 4102. ǂ b = U+7814 4102. ǂ b = U+784F = U+7814 = +784F

16 SEND FEEDBACK TO: Dave Reser, PSD, Library of Congress: policy@loc.gov Jiping Wu, Cooperative Programs Section: jiwu@loc.gov

17 http://www.loc.gov/catdir/cpso/non-Latin670.pdf LC format for nonroman data in the 670 field: 1) Romanize the title citation in 670$a 2) In 670$b, use the = sign to equate the found nonroman form to the systematically romanized form 3) Continue to use [in rom.] to indicate found romanizations

18 670 a Guangxi wen shi zi liao xuan ji, 1981 nian: b t.p. (Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui = ) 670 a, 1981 : b t.p. (Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui = ) (or)

19 110 1 a Korea (South). b Nongnimbu (1996). b Nongsanmul Yutongguk. b Chaeso Tŭkchakkwa 410 1 a Korea (South). b Nongnimbu (1996). b Nongsanmul Yutongguk. b 410 1 a Korea (South). b (1996). b. b (or)

20 100 1 a Lu, Xun, d 1881-1936. t Lu Xun ri ji 400 1 a Lu, Xun, d 1881-1936. t 400 1 a, d 1881-1936. t (or)

21 100 1 a Chang, c Hu ̆ ibin, d d. 1701 400 1 a, c, d d. 1701 400 1 a, c Hu ̆ ibin, d d. 1701 (or)

22 100 1 a Huang, Zhaizhong, d jin shi 1822 400 1 a, d jin shi 1822 400 1 a, d 1822 (or)

23 110 2 a Nan kai da xue (Tianjin, China) 410 2 a (Tianjin, China) 410 2 a (, China) (or)


Download ppt "Nonroman Text in Name Authorities. 667 Machine-derived non-Latin script reference project. 667 Non-Latin script references not evaluated. Fixed field."

Similar presentations


Ads by Google