Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zhu zi bie yi The Sibu fenlei fa Dr. Marc Winter Institute of Asian Studies Department of Sinology/Chinese Libary University of Zürich.

Similar presentations


Presentation on theme: "Zhu zi bie yi The Sibu fenlei fa Dr. Marc Winter Institute of Asian Studies Department of Sinology/Chinese Libary University of Zürich."— Presentation transcript:

1 zhu zi bie yi The Sibu fenlei fa Dr. Marc Winter Institute of Asian Studies Department of Sinology/Chinese Libary University of Zürich

2 1Jing Confucian Classics, philological works 627 titles, 5371 juan. 2Shi Historiographic texts 817 titles, 13264 juan 3Zi Philosophers, masters 852 titles, 6437 juan 4Ji; Daojing; Fojing ; ; Literary Collections, canonical works of Daoism and Buddhism 554 titles, 6622 juan Suishu «jingji zhi » 636 A.D. to Siku Quanshu 1772

3 1General Introduction Ji lue 2The Six Classics Liuyi lue 3Philosophers, Masters Zhuzi lue 4Poetry and rhapsodies Shifu lue 5Military writings Bingshu lue 6Mathematics and prognostics Shushu lue 7Medicine, body techniquesFangji lue The qi lue of Hanshu «yiwen zhi » by Liu Xiang and Ban Gu/Ban Zhao

4 ClassOriginalSubclassOriginalSize 1General Introduction Ji lue 2The Six Classics Liuyi lue Changes, Documents, Songs, Rites, Music, Spring-and-Autumn, Analects, Filial Piety, Philology 103 titles, 3123 chapters 3Philosophers, Masters Zhuzi lue Confucians, Daoists, yin-yang- Cosmologists, Legalists, Sophists, Mohists, political advisors, ecclectics, agronomists, lesser schools 189 titles, 4324 chapters 4Poetry and rhapsodies Shifu lue Poems in the tradition of Qu [Yuan], Lu [Jia], Xun [Qing], several rhapsodies, shi-Songs 106 titles 1318 chapters 5Military writings Bingshu lue Military strategies, forms, military yin- yang-teachings, military ruses 53 titles, 790 chapters 6 Mathematics and prognostics Shushu lue Astronomy, calendar, wu xing, scapulamancy, prognostics, law 190 titles, 2528 chapter 7Medicine, body techniques Fangji lue Medical theory & practice, sexuall techniques, exorcism 36 titles, 868 chapters

5 1General Introduction Ji lue 2The Six Classics Liuyi lue 3Philosophers, Masters Zhuzi lue 4Poetry and rhapsodies Shifu lue 5Military writings Bingshu lue 6 Mathematics and prognostics Shushu lue 7Medicine, body techniquesFangji lue Jing Confucian Classics, philological works Zhuzi Philosophers, masters Shi NEW! Historiographic texts Ji; Daojing; Fojing ; ; Literary Collections, canonical works of Daoism and Buddhism Zheng Mo (213–280) Zhongjing (lost) 1 Xun Xu (?–289) Zhongjing Xinbu (lost)

6 Jing Yi, Shi, Shu, Li, Yüe, Chunqiu, Xiaojing, Lunyu, Weijing, Xiaoxue Ru, Dao, Fa, Ming, Mo, Congheng, Za, Nong, Xiaoshuo, Bing, Tianwen, Lishu, Wuxing, Yifang Zheng Shi, Gu Shi, Za Shi, Ba Shi, Qijuzhu, Jiushi, Zhiguan, Yizhu, Xingfa, Zazhuan, Dili, Puxi, Bulu Chuci, Bieji, Zongji daofu, folu HanshuSuishu ;

7 1Jing Confucian Classics, philological works 2 Shi NEW! Historiographic texts 3Zhuzi Philosophers, masters 4Ji; Daojing; Fojing ; ; Literary Collections, canonical works of Daoism and Buddhism Jing Confucian Classics, philological works Zhuzi Philosophers, masters Shi NEW! Historiographic texts Ji; Daojing; Fojing ; ; Literary Collections, canonical works of Daoism and Buddhism Zheng Mo (213–280) Zhongjing Xun Xu (?–289) Zhongjing Xinbu Li Chong (?–?; fl 322–325) Jin Yuandi Sibu Shumu [317–322]

8 Significance of these changes Reduction to Four Classes => Imperial Power, the cosmological implication of four = completeness

9 Significance of these changes Reduction to Four Classes => Imperial Power, the cosmological implication of four = completeness Meanwhile introduction of a separate class for administrative texts

10 Significance of these changes Reduction to Four Classes => Imperial Power, the cosmological implication of four = completeness Meanwhile introduction of a separate class for administrative texts Historiographical works closer to the Classics => Confucian officials in charge of historiography claim increased importance

11 Significance of these changes Reduction to Four Classes => Imperial Power, the cosmological implication of four = completeness Meanwhile introduction of a separate class for administrative texts Historiographical works closer to the Classics => Confucian Officials in charge of historiography claim increased importance With Confucius as author of the Chunqiu, this is a construction of tradition for the imperial administration


Download ppt "Zhu zi bie yi The Sibu fenlei fa Dr. Marc Winter Institute of Asian Studies Department of Sinology/Chinese Libary University of Zürich."

Similar presentations


Ads by Google