Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slide 1Fig 39-CO, p.1244. Slide 2Fig 39-1, p.1246.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slide 1Fig 39-CO, p.1244. Slide 2Fig 39-1, p.1246."— Presentation transcript:

1 Slide 1Fig 39-CO, p.1244

2 Slide 2Fig 39-1, p.1246

3 Slide 3Fig 39-1a, p.1246

4 Slide 4Fig 39-1b, p.1246

5 Slide 5Fig 39-2, p.1247

6 Slide 6Fig 39-3, p.1248

7 Slide 7Fig 39-4, p.1249

8 Slide 8p.1251

9 Slide 9Fig 39-5, p.1252

10 Slide 10Fig 39-5a, p.1252

11 Slide 11Fig 39-5b, p.1252

12 Slide 12Fig 39-6, p.1253

13 Slide 13Fig 39-6a, p.1253

14 Slide 14Fig 39-6b, p.1253

15 Slide 15Fig 39-6c, p.1253

16 Slide 16Table 39-1, p.1254

17 Slide 17Fig 39-7, p.1254

18 Slide 18Fig 39-8, p.1255

19 Slide 19Fig 39-8a, p.1255

20 Slide 20Fig 39-8b, p.1255

21 Slide 21Fig 39-9, p.1256

22 Slide 22Fig 39-10, p.1257

23 Slide 23Fig 39-10a, p.1257

24 Slide 24Fig 39-10b, p.1257

25 Slide 25Fig 39-11, p.1259

26 Slide 26Fig 39-11a, p.1259

27 Slide 27Fig 39-11b, p.1259

28 Slide 28Fig 39-12, p.1259

29 Slide 29Fig 39-13, p.1261

30 Slide 30Fig 39-13a, p.1261

31 Slide 31Fig 39-13b, p.1261

32 Slide 32Fig 39-14, p.1262

33 Slide 33Fig 39-15, p.1265

34 Slide 34Fig 39-15a, p.1265

35 Slide 35Fig 39-15b, p.1265

36 Slide 36Fig 39-16, p.1266

37 Slide 37Fig 39-17, p.1266

38 Slide 38p.1268

39 Slide 39Fig 39-18, p.1269

40 Slide 40Fig 39-19, p.1273

41 Slide 41Fig 39-19a, p.1273

42 Slide 42Fig 39-19b, p.1273

43 Slide 43Fig 39-19c, p.1273

44 Slide 44Fig 39-19d, p.1273

45 Slide 45p.1274

46 Slide 46Fig 39-20, p.1275

47 Slide 47Fig Q39-18, p.1277

48 Slide 48Fig Q39-18a, p.1277

49 Slide 49Fig Q39-18b, p.1277

50 Slide 50Fig P39-19, p.1279

51 Slide 51Fig P39-23, p.1279

52 Slide 52Fig P39-26, p.1279

53 Slide 53Fig P39-26a, p.1279

54 Slide 54Fig P39-26b, p.1279

55 Slide 55Fig P39-55, p.1281

56 Slide 56Fig P39-59, p.1281

57 Slide 57Fig P39-70, p.1282


Download ppt "Slide 1Fig 39-CO, p.1244. Slide 2Fig 39-1, p.1246."

Similar presentations


Ads by Google